Studierea Literaturii în cheia gândirii critice și creative

Autor: Ala Morcov, profesor de limba și literatura română,
grad didactic I, L.T. Ion Creangă, c. Coșnița, Rep. Moldova

Învățământul modern se construiește pe instruirea interactivă  care impune profesorului asumarea funcției manageriale cu o multitudine de roluri. Deci, promovând instruirea interactivă, pedagogia modernă se axează nu doar pe profesor , dar și pe elevul ce devine un participant activ al procesului instructiv. În așa fel se stabilesc relații de parteneriat între profesor și elev în procesul instructiv-educativ. Optând pentru promovarea pedagogiei interesului și a problemei, M.Minder în lucrarea Didactica funcțională, afirmă că instruirea funcțională este mai mult decât o alternativă din perspectiva educației totale, al cognitivismului operant, pentru că definește educația ca modificare a comportamentului ce se produce într-o manieră interactivă.

Grija pentru aplicarea profesională și avizată a metodelor interactive la orele de limba și literatura română valorifică în mod original contribuția acestora la formarea competențelor prin realizarea obiectivelor curriculare. Continuarea