Studiu de specialitate – Metodele tradiţionale şi alternative de evaluare în învăţământul primar

Autor: prof. înv primar Ciobanu Amalia-Dana
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Săbăoani – Neamţ

Evaluarea tradiţională şi evaluarea modernă nu sunt separate în timp şi nici în practica şcolară, ele coexistă în spaţiul şcolar.
Evaluarea tradiţională:
•Este o căutare a obiectivităţii şi a modalităţilor ştiinţifice de evaluare cu proceduri standard. Accentul se pune pe cadrul didactic-evaluator
•Este interesată mai mult de măsurarea aspectelor cantitative. Aspectele calitative fiind dificil de măsurat, devin ignorate.
•Are un grad înalt de control managerial al procesului de evaluare de către evaluator, singurul care pune întrebări. Elevul nu este implicat direct în procesul de evaluare. El este exteriorul acestuia prin faptul că se supune intenţiei cadrului didactic.
•Nu există o cooperare între evaluator şi elev privind modalităţile de evaluare; din acest motiv cadrul didactic-evaluator poate fi perceput negativ.
Evaluarea modernă:
•Este privită ca o parte integrantă a procesului de dezvoltare şi schimbare şi implică judecata reflexă;
•Este centrată pe dialog, pe cercetarea calitativă mai mult decât pe măsurarea cantitativă; foloseşte mai puţin metodele formale. Continuarea

Comparație între metodele tradiționale și complementare de evaluare utilizate în activitatea didactică cu elevii claselor primare

Autor: înv. Oprea Ramona Mirabela
Școala Valea Satului, com. Grajduri, jud. Iași

De-a lungul timpului, metodele tradiționale de evaluare și-au dovedit eficiența și limitele în repetate rânduri. Asigurarea unor performanțe și atingerea de competențe ține de îmbinarea metodelor tradiționale de evaluare cu cele moderne. Metodele tradiționale de evaluare au fost denumite astfel, datorită perpetuării lor în timp, pe parcursul istoriei educației. Acestea asigură cadrului didactic un mai mare control asupra nivelului de pregătire a clasei, o apreciere amănunțită, o ierarhizare riguroasă, dar și o sancționare.
Cele mai consacrate sunt: metodele orale, metodele scrise, metodele practice și testul docimologic. Caracterul alternativ sau complementar al metodelor de evaluare indică faptul că acestea completează seria metodelor tradiționale de evaluare și se pot utiliza cu succes în activitățile de evaluare, fie simultan, fie alternativ. Continuarea

Complementaritatea metodelor tradiționale și alternative de evaluare în învățământul preșcolar

Autor: prof. înv. preșcolar Leaua Laura
GPN Puieștii de Jos, jud. Buzău

La ora actuală se tinde spre o evaluare complexă, realizată prin intermediul unei metodologii complexe şi a unui instrumentar diversificat.
Astfel, s-a extins gama metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice, vorbindu-se insistent despre complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări orale, evaluări scrise, evaluări practice) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, studiul de caz, metoda R.A.I, evaluarea cu ajutorul calculatorului), ce reprezintă de fapt alternative în contextul educaţional actual, când se cere cu insistenţă deplasarea accentului de la evaluarea produselor învăţării la evaluarea proceselor cognitive ale copilului în timpul activităţii de învăţare.
Metodele alternative de evaluare completează metodele tradiţionale de evaluare, datorită valenţelor formative relevate prin:

Continuarea

Metode alternative de evaluare

Autor: prof. înv. primar Marinescu Mirela
Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari, Gorj

1. Nevoia de schimbare
,,Noile direcţii de dezvoltare a evaluării în pedagogia postmodernistă reclamă transferul de la evaluarea centrată pe control, la evaluarea centrată pe învăţare.’’ (Crenguţa Lăcrămioara Oprea)
Dacă evaluarea se făcea la iniţiativa profesorului, se poate oare trece la evaluarea care pune accentul pe iniţiativa elevului de a reflecta la propriul proces de cunoaştere, învăţând din greşeli? Această întrebare ne-am pus-o de multe ori şi am încercat să găsesc răspunsul, care are rezultate încurajatoare.
Am devenit ghidul, îndrumătorul elevului în munca depusă sub aspectul calitativ. Cum să ne combinăm eforturile pentru a obţine în viitor rezultate mai bune? Ce temă interesantă! Ne mai daţi încă una? Această decizie de a se lucra motivează elevul, îl stimulează în evaluarea calitativă a muncii sale. Continuarea

Investigaţia ca metodă complementară de evaluare

Autor: prof. Dumitrache Mimi
Colegiul Tehnic, Petru Rareş, Bucureşti

             Metodele alternative de evaluare sunt o expresie a schimbărilor de perspectivă din educaţie, ele mutând accentul pe evalurea formativă, capabilă să-i implice pe elevi în propria formare. De asemenea, acestea urmăresc crearea unor corelaţii interdisciplinare, dezvoltarea unor  competenţe şi schimbarea unor interese şi atitudini.

Una dintre metodele complementare asupra cărora ne vom concentra atenţia este investigaţia, „metodă de lucru ce constă în căutarea de informaţii pe o temă dată, în descoperirea a ceva nou sau în folosirea competenţelor în situaţii noi.” (Marilena Pevelescu) Aceasta evaluzeaă mai mult procesul decât produsul, desfăşurându-se individul sau în grup. Ca timp, poate fi de lungă durată, dar se poate manifesta şi într-o oră de curs, iar produsul se poate concretiza într-un raport privind rezultatele investigaţiei.

Înscrisă între obiectivele-cadru ale disciplinei limba şi literatura română, investigaţia dezvoltă capacitatea elevului de e cerceta, în special textul literar, la diverse niveluri (structură, elemente de naratologie, de prozodie, de stilistică etc.).  Continuarea

Studiu de specialitate: Metode complementare de evaluare

Autor: înv. Burnichi Mihaela
Școala cu cls. I-VIII ,,Înv. N. Pâslaru” Cașin, jud. Bacău

Într-o lume dinamică, schimbarea, progresul se manifestă în plan ştiinţific, metodologic, instrumental, la nivelul tehnicilor şi tehnologiilor, dar şi la nivelul mentalităţilor, atitudinilor şi comportamentelor. Ca urmare, procesul învăţării moderne nu poate face abstracţie de aceste schimbări. Devine necesară promovarea învăţării în grup, a metodelor şi strategiilor care să asigure continuumul învăţării.

Metodele complementare realizează actul evaluării în strânsă legătură cu procesul educativ, prin întrepătrunderea cu etapele acestuia, urmărind în special capacitățile cognitive superioare, motivațiile și atitudinea elevului în demersul educațional.

Metodele alternative de evaluare se caracterizează prin următoarele:

–capacitatea de a transforma relația profesor- elev, inducând un climat de colaborare și parteneriat;
–posibilitatea transformării procesului de evaluare prin înlocuirea tendinței de a corecta și sancționa    prin aceea de a soluționa erorile semnalate ;
–posibilitatea de a deprinde elevul cu mecanismele de autocorectare și autoeducare necesare și în    procesul de integrare socială;
–utilizarea mai amplă a tehnicilor și mijloacelor didactice;
–caracterul formativ, realizat prin valorificarea atitudinii elevului în raport cu propria sa evaluare;
–capacitatea de a realiza o evaluare individualizată(observare sistematică);
–capacitatea de a educa spiritul de echipă prin activități de grup (investigații, proiecte);
–caracterul profund integrator realizat prin interdisciplinaritate, educare și instruire multilaterală;

 

Principalele metode alternative sau  complementare  de  evaluare al căror  potenţial formativ susţine individualizarea actului educaţional prin sprijinul elevului sunt: Continuarea

Metode tradiţionale şi moderne de evaluare la orele de limba şi literatura română

Autor: prof. Ghenoiu Elena Maria
Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov

Noţiunea de “metodă“ se defineşte ca fiind un mod de cercetare, de cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective. De asemenea poate fi considerată ca un procedeu sau un ansamblu de procedee folosite în realizarea unui scop.

Cele mai cunoscute metode tradiţionale sunt: evaluarea orală, evaluarea prin probe scrise şi testele docimologice.

La materia limba şi literature română este absolut necesară evaluarea orală. Această metodă de evaluare se va finaliza cu una din competenţele verificate la examenul de bacalaureat care, din păcate, nu se regăseşte în nota finală în momentul de faţă. Deşi necesită o perioadă mare de timp, ea trebuie folosită deoarece stimulează capacităţile elevului  de exprimare. Această metodă se poate moderniza, devenind interactivă în momentul în care elevul este provocat să-şi expună punctul de vedere, de exemplu într-o dezbatere sau ca raportor al grupei pe care o reprezintă .

Evaluarea prin probe scrise oferă cadrului didactic un set de informaţii care se referă la ortografie, punctuaţie, tipul de scris, aşezare în pagină, sistematizarea cunoştinţelor dobândite şi exprimarea scrisă. Creativitatea elevului este stimulată mai ales în compuneri, argumentări sau cerinţe referitoare la opinia lui în legătură cu opera literară studiată. Acest  tip de cerinţă se regăseşte atât la testarea naţională cât şi la bacalaureat.

Metodele dezvoltate de pedagogia modernă au scopul de a ajuta elevul în procesul de învăţare. Ele pot servi atât lui cât şi profesorului devenind suportul şi în discuţiile cu familia. În categoria acesta sunt incluse metode care sunt destinate evaluării calitative, centrate pe procesul învăţării de către elev. Folosire metodelor alternative poate fi Continuarea