Metode activ – participative de predare – învăţare – utilizarea şi aplicarea lor în învăţământul special

Autor: prof. înv. primar Popa Cristiana
Şcoala Profesională Specială Craiova, Dolj

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune mai întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor.
Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg.
Predarea se realizează prin utilizarea unor metode activ – participative care să solicite interesul, creativitatea, imaginaţia, implicarea şi participarea elevului, în scopul însuşirii unor cunoştinţe care să–i folosească ulterior. De aceea, pe parcursul articolului, vom trasa succint prezentarea unor metode de predare activ – participative. Continuarea

Studiu de specialitate – Folosirea unor metode activ-participative în aplicarea fișelor matematice

Autor: ed. Nicoleta Florea
Școala Gimnazială Stînceni, jud. Mureș

Pregătirea copiilor pentru şcoală impune formarea unor deprinderi elementare de activitate independentă. Aceste deprinderi se formează prin munca independentă a copiilor, aceasta fiind una dintre cele mai active, operative şi eficiente metode.
Când ne referim la munca independentă a copiilor preşcolari, ne gândim:
– să le formăm priceperea de a gândi în mod independent;
– să le formăm capacitatea de a se orienta într-o situaţie nouă;
– să-i obişnuim „a sesiza” problema şi a găsi metoda necesară pentru rezolvarea ei;
– ne gândim la dobândirea de către preşcolari, pas cu pas, a cunoştinţelor noi;
– să le cultivăm spiritul de răspundere faţă de sarcinile încredinţate;
– ne gândim la posibilităţile de a le spori încrederea în propriile posibilităţi. Continuarea

Analiza compartivă între metodele tradiționale și cele activ-participative

Autor: prof. Titu Neacșu
Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Timișoara

Pornind de la noile tendinţe utilizate, pe scară din ce în ce mai largă în educaţie, articolul realizată o analiză a metodelor tradiţionale şi activ-participative de predare, învăţare şi evaluare.
A. METODELE TRADIŢIONALE
Aceste metode se caracterizează, cu precădere, prin:
o centrarea pe profesor ca sursă de informaţii
o comunicarea unidirecţională
o transmiterea de cunoştinte
o evaluare = reproducere

AVANTAJE:
1. pot fi aplicate la începutul unui capitol, atunci când se introduc noţiuni noi, elementare, pe care cursantul urmează să le stăpânească şi pe baza cărora va construi; Continuarea

Studiu de specialitate cu privire la impactul pozitiv al metodelor activ – participative asupra dezvoltării personalităţii elevilor

Autor: înv. Răşcanu Ionel
Şcoala Gimnazială „Stroe Belloescu” Griviţa, jud. Vaslui

Procesul de învăţământ reprezintă o vastă acţiune de modelare a personalităţii copilului, ce are loc într-o ambianţă specifică, şcolară, în care operează conţinuturi, selecţionate şi structurate în acest scop, până ce acestea din urmă se personalizează, devenind un bun personal al elevului.

În procesul de învăţământ profesorul, ca şi elevii, acţionează prin intermediul unor metode de predare- învăţare-evaluare. Ansamblul metodelor de predare- învăţare-evaluare utilizate constituie ceea ce se numeşte ,,metodologia procesului de învăţământ”. Aceasta are un caracter dinamic, se distinge prin flexibilitate, supleţe, permanentă deschidere la înnoire, racordare la cerinţele actuale ale învăţământului.

În ultimele decenii a crescut interesul pentru metodele activ-participative. Nu voi face o clasificare şi o prezentare amănunţită a metodelor activ-participative. Îmi place să cred că majoritatea cadrelor didactice le cunosc şi le aplică. Intentia mea, prin acest studiu, este de a prezenta impactul  pozitiv al aplicării acestor metode, asupra personalităţii elevului, în domeniile: cognitiv, educativ, afectiv-emoţional şi motivaţional, relaţional, atitudinal şi social. 

1. În plan cognitiv Continuarea