Jocul de rol în orele de limba engleză

Autor: prof. Agneta Nistora
Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad

Obiectivul fundamental al învăţării limbilor străine este achiziţionarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru o comunicare adecvată situaţional şi acceptată social.
Activităţile comunicative desfăşurate în orele de limba engleză sunt extrem de utile întrucât ele contribuie la formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune. Prin participarea la astfel de activităţi elevul va fi capabil să utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalităţi şi tehnici de interacţiune orală în diverse contexte comunicative si va dobândi fluenţă în exprimarea în limba engleză.
Principalele argumente în favoarea utilizării jocului de rol în orele de limba engleză ar fi cele enumerate în cele ce urmează. Elevii pot experimenta o gamă variată de experienţe din viaţa de zi cu zi. Funcţiile comunicative, structurile gramaticale şi elementele de vocabular care pot fi prezente în activităţile de tip joc de rol depăşesc limitele altor activităţi în perechi sau pe grupe. Prin intermediul jocului de rol elevii îşi pot dezvolta competenţe de exprimare orală în orice situaţie. Pentru mulţi elevi jocul de rol reprezintă o utilă ,,repetiţie” pentru viaţa reală, permiţându-le nu doar să dobândească noi seturi de expresii, dar şi să înveţe cum să interacţioneze cu colocutorii în diferite situaţii cotidiene. Continuarea

Jocul de rol la orele de limba şi literatura română

Autor: prof. Dumitrache Mimi
Colegiul Tehnic, Petru Rareş, Bucureşti

            Importanţa jocului didactic în educaţie a fost subliniată de numeroşi cercetători din domeniu, deoarece el stimulează tipuri variate de gândire: logică, algoritmică, combinatorică, probabilistică, inductivă lingvistică etc. Johan Huizinga consideră că acesta are implicaţii profunde în domeniul social, antroplogic şi cultural, deci, valenţe educative.  Astfel, „jocul îi învaţă pe elevi dialectica libertăţii şi a regulilor, a constrângerilor liber acceptate”. (Marilena Pavelescu)

Jocul de rol este o metodă activă de predare-învăţare, bazată pe simularea unor relaţii, contexte de comunicare diverse, în care elevii experimentează din multiple perspective receptarea şi emiterea unui mesaj. Caracterul său formativ, stimulator şi interactiv contribuie la apariţia unor deprinderi, care le permit acestora să înţeleagă mai bine situaţiile întâlnite în viaţa cotidiană. Avantajele sale sunt numeroase: activizează din punct de vedere cognitiv, afectiv, acţional; asigură problematizarea unei situaţii, sporind gradul de întelegere şi participare activă; pune în evidenţă modul corect sau incorect de comportare în anumite contexte; este una din metodele eficiente de formare rapidă si corectă a convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor. Continuarea