Etapele pregătirii unui joc matematic eficient

Autor: prof. înv. primar Claudia Antochi
Şcoala Siretu Mărăşeşti

Organizarea judicioasă a jocului didactic matematic are o influenţă favorabilă asupra ritmului de desfăşurare a acestuia, asupra realizării cu succes a scopului propus.

Desfăşurarea jocului didactic matematic cuprinde, de obicei, următoarele momente:

a) Introducerea în joc. Discuţii pregătitoare

Această etapă introduce elevii în atmosfera de joc, discuţiile purtate diferind în funcţie de tipurile de jocuri.

b) Anunţarea titlului jocului şi scopului acestuia

Trebuie făcute sintetic, în termeni precişi (de exemplu: ,,Astăzi vom vedea care dintre voi ştiu să calculeze fără să greşească. De aceea vom organiza jocul…” sau ,,Astăzi vom juca un joc nou. Jocul se numeşte… El constă în...”).

c) Prezentarea materialului ce urmează a fi folosit

d) Explicarea şi demonstrarea regulilor jocului

Etapa aceasta reprezintă un moment important şi hotărâtor pentru reuşita jocului didactic. Învăţătoarea trebuie să-i facă pe elevi să înţeleagă ce sarcini au, care sunt regulile jocului, care este conţinutul jcare sunt etapele lui. Se vor da îndrumări şi cu privire la folosirea materialului didactic. Continuarea

Anunțuri

Jocul didactic la ciclul primar

Autor: instit. Anton Ancuța Liliana
Școala cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, Județul Buzău

Adaptarea copilului la munca şcolară se realizează dând caracter de joc multor activităţi didactice desfăşurate în primele săptămâni de şcoală. În felul acesta conţinutul învăţământului apare în forme atractive iar dobândirea deprinderilor constituie pentru copil izvor de satisfacţii reale. Utilizarea jocurilor matematice contribuie la însuşirea mai rapidă, mai accesibilă şi mai plăcută a unor cunoştinţe legate de mulţimi, elemente simple de logică matematică, numeraţie, operaţii cu mulţimi, propoziţii logice şi numerice.

Adaptarea copiilor la viaţa şi activitatea şcolară nu este uşoară. Odată cu intrarea în şcoală (la 6 – 7 ani), copilul nu renunţă cu uşurinţă la comportamentul ludic ce i-a intrat în obişnuinţă în anii preşcolarităţii. E drept, acum el este apt să practice conştient şi cu suficientă motivaţie activităţi de altă natură decât jocul, cum sunt învăţătura, munca şi creaţia, prima dintre ele fiindu-i cu totul specifică. Aşa cum preşcolarul se află la vârsta jocului, şcolarul de clasa I se află la primul contact autentic cu învăţarea organizată şi sistematică. El are imaginea acestei realităţi, în anumite limite se complace în ea, în sensul că e prea mare tendinţa de a învăţa să citeşti, să scrii, să socoteşti, să te avânţi în cunoaştere pe calea cititului şi pe calea explorării organizate a realităţii cotidiene, ca să poţi renunţa cu uşurinţă la asemenea ocupaţii şi să rămâi la simpla practicare a jocului. Dar, la această vârstă, e încă prea puternică motivaţia jocului, mai ales la şcolarul de clasa I. Continuarea

Rolul învăţătorului în pregătirea, conducerea şi îndrumarea jocului didactic matematic

Autor: înv. Cecilia Mărtincă
Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Săbăoani, Neamț

Jocul fiind o activitate importantă în evoluţia psihică a copilului, se impune ca sarcină de prim ordin, pregătirea, conducerea şi îndrumarea pedagogică de calitate a acestuia, de către învăţător cu răbdare, tact, spirit inventiv, fără a stingheri spontaneitatea şi a frâna iniţiativa în acţiune a copilului.

Eficienţa jocului didactic matematic depinde de felul în care învăţătorul ştie să asigure o concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări şi răspunsuri, indicaţii, explicaţii, aprecieri, de priceperea şi de spiritul de creativitate reflectate în materialul didactic folosit.

În utilizarea jocurilor didactice cu conţinut matematic se va ţine seama de particularităţile de vârstă ale elevilor, nu se va trece la un conţinut nou, dacă vechiul conţinut nu este însuşit temeinic.

Numai printr-o bună organizare, prin dozarea efortului în funcţie de vârstă, de cunoştinţele existente, jocurile didactice pot conduce la obţinerea unor bune rezultate în însuşirea noţiunilor la matematică.

Instruirea în spiritul jocului este o orientare metodologică importantă, în jurul căreia gravitează întreaga teorie a instruirii de tip şcolar.

Jocul didactic poate fi implicat în elaborarea strategiilor instruirii organizate la şcolarul mic. Dacă şcolarii mici sunt puşi în situaţia de a rezolva anumite sarcini didactice în spiritul jocului, se activizează motivaţia intrinsecă, interesul, plăcerea. Astfel, jocul nu apare ca o joacă, Continuarea

Conceptul de joc didactic matematic

Autor: înv. Cobzariu Laura
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, Neamț

Cercetările făcute de specialişti în domeniu confirmă faptul că introducerea cunoştinţelor matematice în învăţământul preşcolar și școlar este cu atât mai eficientă cu cât se realizează devreme. Aceste cunoştinţe trebuie introduse treptat, pornindu-se de la acţiunea în plan extern cu obiectele, la formarea reprezentărilor şi abia apoi la utilizarea simbolurilor. Abordarea matematicii în această manieră este accesibilă copiilor şi răspunde intenţiei de a-l determina pe acesta să „descopere” matematica, trezindu-i interesul şi atenţia.

Cunoscând faptul că jocul este activitatea fundamentală în grădiniţă, este firesc că acesta să fie valorificat la maximum şi în predarea matematicii. În şcoală însă, jocul trece pe planul secund, locul lui fiind luat de o altă formă de activitate: învăţarea. Trecerea de la joc la învăţare se realizează prin intermediul jocului didactic. Acesta ocupă un loc bine determinat în planul de învăţământ al instituţiilor preşcolare, fiind cel mai indicat mijloc de desfăşurare a activităţilor de matematică, dar şi a celor de cunoaştere a mediului şi de educarea limbajului.

Continuarea

Metode şi căi de integrare a jocului didactic în orele de Limba română

Autor: prof.înv.primar. Ţanu – Pohrib Iuliana
Şcoala Gimnazială nr. 1, Matca, jud.Galaţi

Alături de alte metode activ-participative folosite în predarea limbii române, un interes deosebit prezintă jocul didactic, o activitate cognitivă specifică vârstei şcolare mici, cu largi valenţe educative.

Copiii, care „se joacă învăţând” îşi însuşesc mult mai repede şi temeinic cunoştinţele. Prin joc se creează un climat propice conlucrării fructuoase între elevi pentru realizarea sarcinilor jocului, fiecare participant caută să se afirme, să contribuie cu idei proprii.

Locul jocului didactic în cadrul orelor de limbă română, este de obicei în partea finală a lecţiei. În acest caz, prin joc se consolidează, se fixează şi se sistematizează cunoştinţele predate. Dar există situaţii când, pe parcursul lecţiei, elevii dau semne de oboseală  şi îşi pot reveni, printr-o activitate atractivă, cu caracter de joc. De asemenea, jocul didactic se poate utiliza şi în prima parte a lecţiei. Ca urmare, putem să apelăm la jocul didactic în momentele cele mai potrivite ale lecţiei, în măsura în care prin joc se pot rezolva sarcini didactice cu mai mare eficienţă. Jocurile se pot introduce în lecţii, de la caz la caz, chiar în mai multe etape.

Până la intrarea în şcoală copilul trebuie să stăpânească fonetismul limbii române, vorbirea lui devenind tot mai inteligibilă.

Perioada prealfabetarǎ are ca obiectiv principal dez­voltarea şi corectarea vorbirii copiilor pe baza însuşirii cu­noştinţelor şi deprinderilor cerute de toate celelalte obiecte de învăţământ. La dezvoltarea auzului fonematic pot contribui cu succes unele jocuri didactice : „Cine vine la noi ?”, „Ce se aude afară?” , „Completează cuvântul”, Unde se găseşte  silaba?”. Tot sub formă de joc se vor face şi exerciţii de repetare a anumitor sunete care se pot prelungi. În această perioadă elevii sunt pregătiţi în vederea învăţării cititu­lui şi scrierii prin exerciţii de analiză şi sinteză fonetică. Continuarea