Problematica insuccesului școlar

Autor: prof. Vintilă Ovidiu
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești

Insuccesul şcolar reprezintă alternativa negativă, nefavorabilă a randamentului şcolar fiind denumită şi nereuşită şcolară sau eşec şcolar. Insuccesul şcolar evidenţiază rezultatele slabe la învăţătură şi insuficienţă a dimensiunilor personalităţii elevilor (studenţilor).
Trebuie avut în vedere faptul că randamentul şcolar mediocru reprezentat de notele 5 şi 6 obţinute de elevi (studenţi) este în fond un rezultat relativ slab deşi oferă promovabilitate. De aceea, specialişti în educaţie, apreciază că notele 5 şi 6 obţinute de unii elevi (studenţi) înseamnă semieşec şcolar.
Cauzele insuccesului şcolar
Cauzele insuccesului şcolar sunt de triplă natură şi anume: Continuarea

Cauzele succesului scăzut al elevilor

Autor: prof. Ioniță Ioana
Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui

Insuccesul şcolar constă în neândeplinirea de către elevi a cerinţelor obligatorii din programe, fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate. Se manifesta prin încetinirea ritmului, acumularea golurilor mari în cunoştinţe, evitarea oricărui efort de îndeplinire individuală a sarcinilor, aversiune faţă de învăţătură, repetenţia sau abandonul.
Rezultatele şcolare scăzute ale unor elevi sunt consecinţa unor cauze diverse, pe care consider că le putem grupa astfel: greutăţi materiale şi lipsa unor cadre didactice motivate; greutăţi sociale de dezvoltare şi personale ale elevilor; lipsurile şi chiar, în unele cazuri, cauze de ordin pedagogic. Continuarea

Studiu de specialitate: Succesul – insuccesul şcolar

Autor: prof. înv. primar Burdeţi Oniţa
Şcoala Gimnazială Cepari, Jud.Bistriţa-Năsăud

Întotdeauna învăţarea este orientată spre atingerea unor obiective anticipate şi conştientizate pe plan mintal.            Învăţarea antrenează întreaga personalitate a copilului, solicitând efort din partea acestuia. Este vorba în acest caz de ansamblul însuşirilor şi capacităţilor implicate în procesul învăţării.Întrucât, învăţarea, spre deosebire de  joc, presupune efort, de regulă, copiii ca şi adulţii  manifestă tendinţa de a evita greutăţile.

Consecinţa care rezultă de aici este aceea a dozării efortului prin gradarea sarcinilor, evitând alunecarea pe panta transformării învăţării într-o povară pentru elevi.

Putem defini succesul-insuccesul şcolar ca exprimând gradul de adecvare dintre nivelul dezvoltării psihofizice a elevului şi solicitările obiective ce i se adresează în procesul de învaţământ. Detaliind această paradigmă vom spune că succesul şcolar, reuşita la învăţătură, va desemna concordanţa ce se stabileşte între solicitări şi nivelul dezvoltării psihofizice ale elevului, iar insuccesul, eşecul, este un indice al discordanţei dintre cei doi poli. Continuarea

Studiu de specialitate – Insuccesul şcolar nu e o fatalitate

Autor: prof. înv. preṣcolar Giurcău Alina
Grădiniṭa Tirioi-Larga, Jud. Gorj

Problema succesului şi a insuccesului şcolar   i-a preocupat pe mulţi învăţători, părinţi, dar şi pe unii elevi. Deseori ne întrebăm ,,De ce acest copil nu poate să înveţe mai bine?”, ,,De ce nu-i place la şcoală?”, ,,Ce trebuie să fac eu ca părinte sau profesor să-l îndemn spre învăţătură?”.

Unii, însă, şi-au pus întrebări precum: ,,Ce-i determină pe unii copii să înveţe?”, ,,De ce acest copil are succes şcolar sau de ce are note bune?”, ,,Cum s-a produs această dorinţă de a învăţa şi de a fi un viitor om intelectual?” Aceste întrebări pot continua pentru că numărul lor este mare.

Succesul şcolar constă în ,,obţinerea unui randament superior în activitatea instructiv-educativă la nivelul cerinţelor programelor şi ale finalităţilor învăţământului, iar insuccesul se referă la rămânerea în urmă la învăţătură sau la neîndeplinirea cerinţelor obligatorii din cadrul procesului instructiv educativ, fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate”. Continuarea

Insuccesul şcolar – Studiu de caz

Autor: prof. înv. primar Deaconu Mariana Cati
Școala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni, jud. Argeş

În ceea ce priveşte societatea din ziua de astăzi, se poate observa cu uşurinţă că în interiorul acesteia anumite fenomene capătă amploare de la un an la altul. Printre acestea se numără şi insuccesul şcolar, fenomen ce se manifestă din ce in ce mai mult. Copilul timpurilor moderne se pare că trăieşte înconjurat de exemple de acest fel, iar puterea sa de reacţie împotriva acestui fenomen este una destul de limitată în condiţiile în care acesta nu are un fundament educaţional şi spiritual solid. De aceea mi-am propus să tratez această problemă de o continuă actualitate.

SUBIECTUL:  D.M.,  12 ani

PREZENTAREA CAZULUI : – Insuccesul şcolar

–          elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de performanţă la disciplinele Limba română, Istorie, Geografie, Ştiinţe, Matematică, Limbi străine; întâmpină dificultăţi la citit-scris, dar şi în înţelegerea sau exprimarea unui mesaj; manifestă interes scăzut în îndeplinirea sarcinilor şcolare.

OBIECTIVE:

–          identificarea unor posibile cauze care stau la baza acestor deficienţe;

–          alegerea unei strategii de intervenţie Continuarea

Succesul şi insuccesul şcolar

Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

Prin învăţarea şcolară,  în sens larg, înţelegem procesul de formare sau de restructurare a unui comportament.Învăţarea este privită ca un proces ce se desfăşoară în funcţie de numeroşi factori,rezultatul fiind un ansamblu de produse concretizate în cunoştinţe, priceperi, deprinderi, abilităţi, convingeri, sentimente, modalităţi de a gândi şi de a acţiona pe bază cărora are loc reconstrucţia continuă a comportamentului uman.

Formarea personalităţii umane, ca proces complex de devenire şi formare, nu se poate realiza decât strâns legată de activitatea de educaţie şi învăţare. Ştiinţa este preocupată de evoluţia personalităţii umane, de dimensiunea individuală şi  socială a învăţării, de condiţiile în care se produce învăţarea şi căile de optimizare a învăţării.

Principalul obiectiv al învăţării şcolare în acest context este succesul şcolar. Pentru a avea succes şcolar, nu este suficient ca să stabilim dacă  un elev obţine rezultatele vizate la şcoală, trebuie să găsim mijloacele şi metodele potrivite în acest scop

Succesul  şcolarprin raportare la totalitatea rezultatelor elevilor, atât în ce priveşte nivelul de pregătire ştiinţifică ( acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a lor) cât şi dezvoltarea capacităţii intelectuale, formarea unor trăsături de personalitate, a interesului şi motivaţiei faţă de învăţătură, a capacităţii de a se instrui, de a deveni. Succesul şcolar – concretizat în  rezultatele elevilor – reprezintă o realitate şcolară complexă ce include: cunoştinţe, capacităţi intelectuale formate, abilităţi de aplicare a cunoştinţelor, trăsături non – cognitive de personalitate; în acelaşi timp, succesul  şcolar înglobează şi reuşita elevilor în activitatea postşcolară.

Succesul şcolar – ca performanţă echivalentă cu atingerea obiectivelor propuse – se distinge de progresul şcolar – ce exprimă aprecierea rezultatelor obţinute şi a evoluţiei situaţiei la învăţătură ale elevului prin raportarea acestora la performanţele anterioare. Continuarea