Creativitate şi interdisciplinaritate în organizarea şi desfăşurarea unei excursii şcolare

Autor: prof. Irina-Elena Filimon
Liceul Tehnilogic “Ovid Caledoniu”, Tecuci

În contextul noii reforme a învăţământului se pune, firesc, un puternic accent pe dezvoltarea creativităţii elevului, pentru fiecare oră ataşându-se o secvenţă de “extinderi”, modalitate prin care profesorul poate dezvolta această latură a personalităţii umane.
Aceste “extinderi” sunt cu atât mai eficiente cu atât sunt de natură intra- şi interdisciplinară, în interiorul şi în grupele diferitelor obiecte de învăţământ.
Dacă elevii au descoperit prin propriile lor eforturi – de observaţie, de imaginaţie şi gândire – o însuşire mai puţin vizibilă a unui obiect, un aspect al unui fenomen sau proces, dacă au găsit o soluţie nouă de rezolvare a unei probleme, ori au redactat compuneri într-un stil personal, original sub aspectul conţinutului şi al formei, toate aceste genuri de activităţi pot fi considerate forme de manifestare a însuşirilor creative, care se cer stimulate şi dirijate.
În condiţiile în care este planificat şi organizat procesul de instruire şi educare a elevilor din şcolile noastre, trebuie valorificate maximal toate posibilităţile pe care acesta le oferă pentru realizarea obiectivului la care ne referim deoarece învăţarea creativă este o cerinţă logică, izvorâtă din caracteristicile şi nevoile epocii contemporane, care pune în faţa omului problemele greu de rezolvat, numai cu un “echipament” intelectual dominant reflexiologic, adresându-se, mai ales, reflexiei condiţionat-operante-caracteristică a echipamentului intelectual creative. Continuarea

Studiu de specialitate – Excursia școlară, mijloc de educație și instrucție pentru elevi

Autor: prof. înv. primar Buncilă Mihaela
Școala Matei Basarab Pitești, Argeș

Dată fiind importanţa educării şi formării personalităţii elevilor, se urmăreşte modul prin care învăţătorii şi profesorii pot contracara influenţele negative prin activităţile de zi cu zi, inclusiv prin acţiuni extraşcolare. Elevul trebuie provocat să fie receptiv la nou şi să vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a lumii în continuă schimbare, şi să aprecieze valorile trecutului.
De-a lungul timpului, cadrele didactice de la şcoala „Matei Basarab” Piteşti au organizat drumeţii în orizontul local. Şcoala a organizat excursii judeţene de o zi pentru cunoaşterea obiectivelor turistice, culturale, istorice şi naturale ale judeţului Argeş. Au fost vizitate numeroase obiective: Muzeul Judeţean Piteşti, Mausoleul Mateiaş din Câmpulung, Barajul artificial Vidraru,Bâlea lac, Cetatea de la Poienari, Grdina Zoologică din Piteşti, mănăstiri din judeţul Argeş (Nămăieşti, Curtea de Argeş, Câmpulung), licee reprezentative din oraşul Piteşti. Continuarea

Excursia școlară – mijloc de educație și instrucție pentru elevi

Autor: prof. pt. ȋnv. primar COŞUG DOINA
Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu” Victoria, Iaşi

Excursia este o activitate didactică bazată pe interdisciplinaritate şi munca în echipă. Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la dispoziţie, excursia înviorează activitatea şcolară, stimulează curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente patriotice.

Elevii din clasele a III-a şi IV-a, coordonaţi de către învăţătorii COŞUG DOINA şi IRIMIA CIPRIAN, au organizat excursii ce au îmbogăţit cunoştinţele elevilor referitoare la trecutul şi frumuseţile patriei noastre. O parte dintre elevi au dorit să-şi exprime impresiile referitoare la obiectivele vizitate.

 Mie mi-a plăcut foarte mult la Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi.  A fost interesant şi frumos. Am văzut un elefant din chit şi un schelet de elefant. De asemenea, m-a impresionat un vultur împăiat. (COCÎRLĂ PETRU MIHAI – clasa a IV-a) Continuarea

Excursia tematică – o formă de învăţare

Autor: prof. pt. înv. primar Anca Ioana Șugar
Șc. „Dr. Vasile Lucaciu” Satu Mare

În cadrul procesului instructiv-educativ, excursia şcolară este folosită tot mai mult ca metodă de învăţământ. Aceasta formează la elevi deprinderea de a observa direct anumite fenomene,legăturile strânse dintre ele, interdependenţa lor. Excursia poate deveni o abordare cu caracter interdisciplinar  a unei   tematici stabilite anterior. Are un rol deosebit de însemnat în educarea elevilor în spiritul moralei civice, dezvoltându-le anumite deprinderi de manifestare colectivă şi dezvoltându-le interesul pentru cunoaştere. Este o formă de activitate cu caracter activ, atractiv şi mobilizator.

Excursiile tematice se organizează, de obicei, în unităţi şi instituţii de învăţamânt şi cercetare, muzee, case memoriale, lăcaşe de cult.Sunt organizate, de obicei, în alte localităţi. Avantajele acestor forme de organizare sunt: contactul cu lumea reală, observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale si sociale, dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu diferit, dezvoltarea atenţiei etc. Elevii sunt familiarizaţi cu tematica pusă în discuţie, îşi adâncesc cunoştinţele deja dobândite şi achiziţionează noutăţi, îşi formează şi îşi consolidează atitudini şi convingeri.

Excursiile sunt întotdeauna prilej de bucurie, de relaxare, de cunoaştere, şi de aceea elevii sunt încântaţi de organizarea lor.De asemenea, reprezintă un prilej de a cunoaşte alte dimensiuni ale educaţiei copilului, de manifestare psihică şi de adâncire a relaţiilor elev-elev, elev- educator, elev- educator- părinte.  Continuarea

Studiu de specialitate – Valențe formative ale strategiilor didactice în lecția de geografie

Autor: instit. Antoaneta Onel
Școala cu clasele I-VIII, Sagna, Neamț

În condiţiile în care activitatea  didactică a cunoscut o serie de transformări- privind finalităţile, baza materială, legislaţie, influenţa mediului social-  şi procesul concret de istruire, realizat prin activitatea  creatoare a cadrului didactic, a fost marcat de utilizarea mai frecventă a unor metode şi mijloace mai eficiente. Voi detalia în lucrarea de faţă câteva dintre aceste metode şi mijloace.

HĂRŢILE ŞI  GLOBUL GEOGRAFIC

Folosirea hărţii şi a globului geografic în lecţii  constituie unul dintre mijloacele cele mai importante în predarea geografiei. Munca cu harta oferă posibilitatea de a înţelege caracteristicile fenomenelor geografice şi dimensiunile acestora. Harta redă într-o singură privire imaginea sugestivă a obiectelor şi fenomenelor, întinderea şi repartizarea lor în spaţiu. Hărţile  utilizate în orele de geografie sunt: fizice, economice, politico- administrative, hidrografice. Harta având numai contur poate fi utilizată şi în cadrul muncii independente a elevului sau în evaluare ca şi hărţile din atlase  sau din manuale.  Continuarea