Studiu de specialitate – Educația ecologică la clasele primare

Autor: înv. Brănișteanu Georgeta
Școala primară Vlăduleni, com. Bîlteni, jud. Gorj

”Ecologia e o tulburătoare poveste de dragoste dintre om şi natură. Dar şi un legământ.” (Toma George Maiorescu)
A venit momentul când Omul trebuie să încheie pace cu Natura, o pace cu condiţii de reciprocitate pentru ”ambii combatanţi”. Astăzi omul trebuie să cunoască şi să folosească în mod raţional factorii mediului, resursele şi avantajele pe care le oferă acesta.
Realităţile demonstrează cu putere de convingere a faptelor că ”analfabetismul ecologic” conduce la o ignorare a problemelor deosebit de complexe ale protecţiei naturii sau chiar la manifestarea unui comportament ostil, iresponsabil faţă de mediu, cu efecte din ce în ce mai negative asupra stării acestuia. Continuarea

Studiu de specialitate privind educaţia ecologică la nivelul învăţământului primar

Autor: prof. înv. primar Matei Ancuţa
Școala Gimnazialǎ Rugineşti, Vrancea

 Şcoala prin destinaţia şi rolul său asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex de formare a elevilor, sub cele două laturi ale sale: cea instructivă şi cea educativã. O cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor cu o concepţie şi conduită ecologică bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţă pentru calitatea vieţii. Apărarea mediului înconjurãtor a devenit un exerciţiu de practică socială, iar  şcoala trebuie să facă acest exerciţiu social cu întreaga populaţie şcolară care „mâine” va avea răspunderi mari şi concrete în gestionarea raţională a tuturor condiţiilor de mediu natural şi social. Ea este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de apărare, conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător – condiţie de viaţă civilizată şi sanătoasă.

Acţiunea formativă a şcolii se validează între altele şi prin realizarea unui echilibru dinamic al elevului cu el însuşi, cu ceilalţi din apropiere sau de mai departe şi nu pe ultimul plan cu mediul natural.      Continuarea

Studiu de specialitate – Educaţia ecologică ȋn grădiniţă

Autor: prof. înv. preṣcolar Giurcău Alina
Grădiniṭa Tirioi-Larga, Jud. Gorj

   „A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii” afirma Eugen Pora.

Natura constituie o expresie complexă a frumuseţii şi bogăţiei în care ne naştem, trăim şi muncim şi de aceea copiii trebuie să o cunoască, să o iubească şi s-o îngrijească încă din primii ani de viaţă. Îngrijirea mediului înconjurător, implică din partea omului desfăşurarea unor acţiuni practice, care să contribuie la evoluţia plantelor şi animalelor, apărarea lui de acţiunile dăunătoare care pun în pericol viaţa acestora. Natura, această splendidă minune, care constituie însăşi leagănul civilizaţiei umane, asigurând condiţiile existenţei umanităţii, ar fi de neconceput fără lumea fascinantă a plantelor şi a animalelor.

Educaţia ecologică, începută încă din grădiniţă, are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă, care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi al animalelor, a tot ce există pe acest pământ, iar copiii trebuie să conştientizeze şi să-şi exprime respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare. Continuarea

Să învăţăm să fim prieteni cu natura!

Autor: prof. înv. primar Male Maria-Georgeta
Şcoala Gimnazială nr.19 Braşov

Educaţia ecologică este una din ,,noile educaţii”ce continuă să câştige însemnătate în cadrul dimensiunilor educaţiei,  omul conştientizând relaţia de interdependenţă şi reciprocitate ce există între el şi mediul ce-l înconjoară. Şcoala, familia, societatea în ansamblul ei, cu toţii trebuie să conlucreze la dezvoltarea cunoştinţelor, competenţelor şi deprinderilor de cercetare a mediului.

Pentru nivelul primar, al şcolarităţii mici, având clasa I, am gândit această dimensiune a educaţiei, complementar celor 2 ore de la cunoaşterea mediului alocate acestei problematici, ca făcând parte dintr-un proiect amplu de dezvoltare personală, intitulat ,,Hrană pentru minte, trup, suflet”, în care educaţia ecologică şi-a câştigat locul. Continuarea

Educaţia ecologică în grădiniţa de copii

Autor: ed.  Cristina Merluşcă
Grădiniţa cu P.N.nr. 9 Comăneşti

Încă de la începuturile existenţei sale, omul s-a aflat în mijlocul naturii folosindu-se de toate darurile acesteia. Protejarea planetei ,,Pământ”, casa noastră a tuturor, este o problemă care trebuie să ne preocupe pe toţi, adulţi şi copii, deoarece fenomenele de poluare nu cunosc distanţe şi nu ţin seama de frontiere.

Ignorarea măsurilor ecologice de apărare a mediului poate declanşa o criză ecologică având consecinţe grave. De aceea este necesară formarea conştiinţei şi conduitei ecologice prin orice demers educativ, încă de la grădiniţă, prin activităţi atractive, care să-i facă pe copii să înţeleagă rolul pe care îl joacă fiecare dintre noi în păstrarea şi ocrotirea mediului înconjurător.

Natura trebuie protejată şi îngrijită. Dacă iubim curăţenia şi o întreţinem, totul în jurul nostru va fi curat şi vom respira un aer de calitate, nepoluat iar lumina soarelui va fi blândă. Cea mai mare bogăţie a oamenilor este formată din: apă limpede, aer curat, pământ brun, plante şi animale sănătoase. Toate acestea contribuie la o viaţă sănătoasă ăi armonioasă pentru oameni. De aceea este bine să-i învăţăm pe copii cum pot proteja şi ocroti natura. Să fie de mici buni ecologişti, păstrând pământul curat. Continuarea

Educaţia ecologică în grădiniţă

Autor: ed. Şerban Georgeta
Grădiniţa cu Program Prelungit „Amicii”, Călăraşi

 Copiii de astăzi, viitori cetăţeni ai mileniului III, au nevoie de convingeri, abilităţi şi  comportamente ecologice. Grădiniţa oferă cadrul adecvat şi optim pentru educaţia ecologică a preşcolarilor şi realizarea următoarelor obiective: dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, stimularea curiozităţii pentru explorarea acestuia şi formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de natură, formarea capacităţii de a lua decizii, de a avea iniţiativă ecologică şi de a se implica în acţiuni concrete de protejare a mediului natural şi de a-l explora cu mijloace specifice vârstei. Activităţile ecologice desfăşurate în grădiniţă stimulează copilul pentru a desfăşura activităţi experimentale, prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăieşte: colectarea materialelor refolosibile, recoltarea plantelor medicinale, ecologizarea spaţiului din jurul grădiniţei, plantarea florilor şi copacilor, economisirea apei sau a energiei electrice. Continuarea

Modalităţi de realizare a educaţiei ecologice în grădiniţă

Autor: prof. înv. preşcolar Catrinoiu Roxana Maria
Grădiniţa Nr.4, Rovinari, Jud. Gorj 

           Educaţia ecologică reprezintă o modalitate prin care preşcolarul poate ajunge la cunoaşterea , înţelegerea şi respectarea naturii, a mediului înconjurător. Cunoaşterea naturii trezeşte gândirea copilului, contribuie la dezvoltarea capacităţii creatoare a preşcolarului, la dezvoltarea vorbirii corecte şi coerente, făcându-l astfel pe copil să mediteze asupra fenomenelor şi corpurilor ce-l inconjoară.

Odată cu venirea în grădiniţa, copilul face primii paşi în formarea unor conduite ecologice, adecvate ocrotirii şi îngrijirii naturii. Pentru realizarea acestora, se pune accent tot mai mult pe organizarea de activităţi, care să-i pună pe copii în contact direct cu natura, spre a-i cunoaşte tainele şi frumuseţile.

Un prim pas de realizare a educaţiei ecologice îl constituie desfăşurarea unor activităţi în mijlocul naturii precum: observări spontane sau dirijate, plimbări şi drumeţii, excursii,  în cadrul cărora copilul se bucură de frumuseţea şi bogăţia naturii. Continuarea