Studiu de specialitate – Dezvoltarea gândirii logice la elevi prin studiul matematicii la cls I-IV

Autor: înv. Popescu Lucreţia
Liceul Tehnologic Tismana, Jud. Gorj

Epoca în care trăim, epoca dezvoltării rapide a vieții în toate domeniile, arată că este nevoie de matematică. Aceasta este unul din obiectivele de bază în primele patru clase, iar programa precizează clar că scopul matematicii este de a înarma elevii cu cunoștințe temeinice, de a le forma deprinderi, de a aplica aceste cunoştințe în viața practică precum și de a contribui la dezvoltarea gândirii logice, atenției, memoriei, creativității.
Clasele I-IV urmăresc formarea matematicii elementare, de bază cu care copilul de azi va “opera” pe tot parcursul vieții și pe care se clădește întregul sistem al învățământului matematic. Fără matematică se poate susține că nu se poate trăi. Cultura matematică, pentru orice om, astăzi, cred că devine tot mai acută.Matematica este o știință operativă care are cele mai complexe legături cu viața.
G. Polya arată că “matematica trebuie în primul rând să-i învețe pe elevi să gândească”. În predarea matematicii la clasele la care predau, am urmărit dezvoltarea potențialului de gândire logică și creativitate alegând activități care solicită independenţă și originalitate. Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul învățării matematicii în dezvoltarea gândirii logice

Autor: prof. înv. primar Moldoveanu Iuliana
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Matematica şcolară se fundamentează pe logica internă a ştiinţei matematice, dar se construieşte ţinând cont de particularităţile de vârstă şi cele psihice ale elevilor.
Specificul dezvoltării stadiale a inteligenţei se manifestă prin proprietatea esenţială de a fi concret – intuitivă. Piaget considera că, la vârsta şcolară mică, copilul se află în stadiul operaţiilor concrete, aplicate obiectelor cu care copilul acţionează efectiv. Şcolarul mic gândeşte mai mult operând cu mulţimi de obiecte concrete.
Cu toate acestea, principiile logice cer detaşarea progresivă de baza concretă, iar operaţiile cer o interiorizare, o funcţionare în plan mintal, deoarece operaţiile cu mulţimi concrete poartă principiile matematice, nu obiectele utilizate ca material intuitiv. De aceea este necesar ca în proiectarea ofertei de cunoştinţe matematice pentru şcolarul mic să se ia în considerare particularităţile psihice ale vârstei. Continuarea