Cunoaşterea obiceiurilor locale prin activităţile extracurriculare

Autor: prof. înv. primar Adina Pîrvu
Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu

„Podoaba cea mai aleasă şi mai mândră-ntre podoabele ţării este poporul românesc. În sufletu-i larg, nespus de duios, trecut prin focul atâtor suferinţe, am găsit izvorul curat al frumoaselor lui cântece şi tot înţelesul istoric al trăiniciei noastre pe acest pământ. În marea lui putere de muncă, de luptă şi de răbdare, în mintea lui trează şi-n inima lui caldă am găsit sprijinul speranţelor noastre…mă întreb ce popor a avut pe lume o soartă mai aprigă şi mult mai zbuciumată, ce neam de oameni a stat mai viteaz şi mai întreg în faţa atâtor dureri?” Alexandru Vlahuţă.
Aplecându-ne cu dragoste spre trecutul nostru, gândindu-ne cu respect la originea poporului român, născut creştin şi mai ales din îndatorire faţă de credinţa care ne-a plămădit şi ne-a menţinut pe aceste plaiuri, trebuie să ne păstrăm cu sfinţenie obiceiurile ca buni români. Ştim că: „datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate reconstrui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi simţire inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul sufletului românesc, al moşilor şi strămoşilor noştri”. Continuarea

Impactul activităților extracurriculare asupra copiilor

Autor: înv. Manole Ileana-Mihaela
Școala Gimnazială Radu cel Mare Găești

Orice parinte si orice cadru didactic stie ca educatia copilului reprezinta piatra de temelie pe care se va sustine intreaga sa personalitate si viata. Educatia extracurrriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine stabilit in formarea personalitatii copiilor vostri.
Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum sistimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.
In cadrul actiunilor turistice, copiii isi pot forma afectiunea fata de natura, fata de om si realizarile sale. Acestia sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul, fiind dispusi sa actioneze in acest sens. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Continuarea

Stimularea creativităţii elevilor prin activităţile extracurriculare

Autor: prof. înv. primar Ciubotariu Elena Cristina
Şcoala Primară Bălăneşti, Jud. Neamţ

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare.
Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează produse noi şi valoroase pentru societate.
Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.
Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie – însuşiri caracteristice copiilor. Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul şi importanţa activităţilor extracurriculare în dezvoltarea armonioasă a copilului

Autor: ed. Pop Marioara
Şcoala Gimnazială Lăpuş, Maramureş

 

     „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor..” (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale.Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.

Procesul educational din gradiniţă şi şcoală presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfaşurate în grădiniţă şi şcoală în afara activităţilor obligatorii sau activităţi desfaşurate în afara grădiniţei. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăsoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor şi învăţătoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul şi importanţa activităţilor extraşcolare în Grădiniţa „Voinicel”

Autor: prof. Sandu Elena Luminiţa
Grădiniţa „Voinicel”, Chitila/Ilfov

 

Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide, pentru că perioada preşcolară este decisivă pentru formarea viitorului şcolar, a tânărului de mâine.

Este unanim recunoscut faptul că perioda de 3 – 7 ani din viaţa copilului lasă cele mai profunde urme asupra personalităţii în devenire deoarece aceasta este perioada receptivităţii, sensibilităţii, mobilităţii şi a flexibilităţii psihice dintre cele mai pronunţate.

Aceasta este perioada în care influenţele externe lasă cele mai durabile urme, în care se constituie premisele personalităţii şi se aşează bazele eu-lui: cognitiv, afectiv-motivaţional şi volitiv-caracterial. Continuarea

Studiu de specialitate – Impactul pozitiv al activităților extracurriculare asupra dezvoltării personalității elevului

Autor: înv. Rășcanu Ionel
Școala Gimnazială „Stroe Belloescu” Grivița, jud. Vaslui

Învăţământul românesc actual pune accent atât pe un învăţământ de performanţă cât şi pe dezvoltarea abilităţilor practice, corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii. În urma unui studiu asupra activităţilor extracurriculare desfăşurate în ultimii doi ani şcolari încheiaţi, am constatat că acestea au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii elevilor, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale, în general. Ele au o tradiţie bogată în sistemul de învăţământ românesc. Structurarea acestor tipuri de activităţi, introducerea unor noi concepte (de ex: educaţia nonformală) reprezintă modificări legislative importante, care au ca scop îmbunătăţirea calităţii acestor activităţi. Continuarea

Dezvoltarea creativității prin activitățile extracurriculare

Autor: instit. Cătălinoiu Constantina Alina
Școala profesională „Constantin Argetoianu”, Argetoaia

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează produse noi şi valoroase pentru societate.
Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest cadru şi învățătorul îşi poate afirma spiritul inovator, creativitatea didactică.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizate la clasă, ce urmăresc:
 lărgirea şi adâncirea informaţiei,
 cultivarea interesului pentru diferite ramuri ale ştiinţei;
 atragerea individului la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util;
 orientarea elevilor către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.
În activităţile extracurriculare, elevul se transformă într-un „gânditor creativ”, care explorează, reconstruieşte, redescoperă, generalizează, asimilează, se îndreaptă spre căutări, prin muncă personală independentă sau în grup, spre dobândirea tezaurului cunoaşterii umane. (fragment)

Activităţile extracurriculare – modalităţi eficiente de formare a caracterului copiilor

Autor:  prof. înv. primar Stancu Liliana
Şcoala Gimnazială Işalniţa Dolj

Educaţia nu este un proces limitat spaţial şi temporal, cu incidenţă determinată  asupra biografiei personale. Formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să devină un proces continuu. Transformarea educaţiei într-un fenomen permanent este imperativ pentru lumea contemporană. Îndeplinirea acestuia reclamă efortul solidar al familiei, al şcolii de toate gradele, al instituţiilor cu profil educativ şi al mass-media, care prin impactul covârşitor asupra audienţei poate deveni o tribună a educaţiei. Individul, aflat în centrul acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie corectă asupra existenţei, întemeiată pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper valori autentice şi să se integreze armonios în societate.

De cele mai multe ori, alternativele alese de elev la încheierea unei zile de şcoală sunt: camera personală, unde se pregăteşte pentru a doua zi ori stă la calculator sau la televizor, sau strada cu tentaţiile şi problemele ei. Aceste activităţi produc dezechilibre greu de controlat, dar mai ales, greu de corectat, creează premisele dezvoltării unei personalităţi izolate social, cu probleme de integrare în colectiv. Sunt generatoare de personalităţi controversate cu tendinţe de deviere într-o zonă nu tocmai bună din punct de vedere moral şi civic. Continuarea

Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ

Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele carcateristice ale acestei forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa şi se va inteprinde , rolul discret al dascălului şi renunţarea la evaluari.

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Continuarea