Caracterul activ al activităţii de rezolvare de probleme

Autor: prof. înv. primar Cadia Sorina
Şcoala Gimnazială Racoviţa, jud. Timiş

Caracterul activ al învăţării înseamnă poziţionarea centrală a elevului, conferindu-i statutul de subiect activ care realizează actul rezolutiv în special prin efort propriu şi utilizând cunoştinţele asimilate îşi perfecţionează anumite tehnici de investigare şi rezolvare cu caracter mai general. „Enunţurile matematice nu se învaţă pur şi simplu, ci se receptează, se înţeleg, se integrează şi se îmbogăţesc numai în măsura în care elevul operează cu ele.”(Cheta, G., Binchiciu, V. (2010), Metodica învăţării aritmeticii în ciclul primar, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad )
Efortul intelectual depus în activitatea de rezolvare şi compunere de probleme este în esenţă un antrenament continuu având ca urmare dezvoltarea gândirii elevilor prin operaţii continue de analiză, sinteză, comparaţi, clasificări, abstractizări, generalizări, procese de transfer pe orizontală şi verticală, raţionament inductiv şi transductiv la clasele mici dar şi deductiv la clasele a III-a şi a IV-a. Continuarea