Contribuţia activităţilor extraşcolare la dezvoltarea personalităţii copiilor

Autor: prof. înv. preșcolar Băluță Andreea
Grădinița cu P.P. ”Elena Farago” Craiova

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori).
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Continuarea

Anunțuri

Mobbing-ul în grădiniță

Autor: prof. înv. preșcolar Băluță Andreea
Grădinița cu P.P. ”Elena Farago” Craiova

Prin mobbing (to mob, engl. a şicana, a ataca) se înţeleg acţiunile repetate, de lungă durată ale unor persoane sau ale unei grupe care au ca scop discriminarea, şicanarea, intimidarea, descurajarea şi ofensarea unei anumite persoane. Persoana asupra căreia se răsfrânge mobbingul se vede în imposibilitatea de a se apăra sau de a scăpa din acea situaţie.
Acţiunile prin care se concretizează mobbingul, conform lui Leymann (1993) sunt atacurile şi îngrădirea posibilităţii de a se exprima, atacurile asupra relaţiilor sociale, repercusiunile asupra reputaţiei sociale şi atacurile asupra calităţii situaţiilor de la serviciu şi din viaţă, dar şi asupra sănătăţii.
Fiecare a noua persoană are parte de mobbing la locul de muncă. Prin răspândirea de bârfe şi neadevăruri au de suferit cele mai multe victime ale mobbingului. Privirile desconsideratoare şi gesturile, precum şi refuzul contactelor apar frecvent. Femeile sunt mai des victime ale mobbingului în comparaţie cu bărbaţii. În medie, acţiunile prin care se concretizează mobbingul se prezintă pe parcursul unei perioade de 16 luni. Continuarea

Jocurile de mişcare la grădiniță

Autor: prof. înv. preșcolar Ilie Doina Mihaela
Grădinița Ghergheşti – Petreşti

Jocurile de mişcare la grădiniţă au o contribuţie importantă la dezvoltarea fizică generală a copiilor,la formarea deprinderilor motrice,la sporirea rezistenţei fizice, a organismului şi, implicit, la realizarea educaţiei intelectule, morale şi estetice. Ele au un rol foarte important în dezvoltarea copilului, ajutând la formarea personalităţii acestuia.
Valoarea educativă a jocurilor de mişcare. Jocurile de mişcare cu reguli trebuie să fie accesibile grupei de vârstă căreia i se adresează. La grupa mică, jocurile de mişcare au reguli simple, la grupele mari, au reguli mai complexe.
Pe de o parte, de bogăţia de idei a jocului, de puterea atracţiei pe care o exercită aceste idei depinde intensitatea emoţiei, a efortului intelectual de voinţă, spiritual de organizare al fiecăruia dintre participanţi la joc. Pe de o parte, fără o bună organizare a colectivului de copii nu este posibilă desfăşurarea cu succes a jocului, prin această depinzând copiii să acţioneze în colectiv şi făcându-i să trăiască viaţă colectivului. Continuarea

Studiu de specialitate – Care este rolul activităţilor de povestire în grădiniţe

Autor: prof. înv. preşcolar Paros Maria Alina
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu

Rolul şi importanţa povestirilor în instruirea şi educarea copiilor sunt de mult cunoscute. Încă din antichitate, Aristotel le recomanda ca mijloace însemnate şi potrivite primei copilării, pentru că ele plac şi nu obosesc copiii. Fröbe1 le recomandă în educaţia preşcolară.
Prin conţinutul lor povestirile furnizează copiilor cunoştinte privitoare la cele mai variate aspecte de viaţă şi domenii de activitate, îl familiarizează cu natura înconjurătoare (lumea animală, lumea vegetală, cea a fenomenelor fizice). În procesul ascultării unei povestiri este antrenată întreaga activitate psihică a copilului. El iese din pasivitate, urmăreşte cu atenţie cele povestite, memorează, compară şi analizează materialul furnizat, face unele legături de cauzalitate, stabileşte anumite relaţii între fapte şi personaje. Astfel, gândirea copilului este viu stimulată şi face posibilă înţelegerea semnificaţiei faptelor eroilor.
Un rol deosebit de important în dezvoltarea vorbirii îl au povestirile. Pe lîngă faptul că oferă copilului posibilitatea de a învăţa să înţeleagă gândurile şi sentimentele oamenilor, povestirile, prin folosirea cuvântului şi a imaginii artistice, îl familiarizează cu structura limbii, cu bogăţia formelor sale gramaticale, cu frumuseţea şi expresivitatea limbii şi contribuie astfel la dezvoltarea limbajului şi a gândirii lui. Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul educaţiei ecologice la vârsta preşcolară

Autor: prof. Balint Petronela
Grădiniţa PP. Nr. 1 – Moţoc, Iaşi

Termenul de ecologie a fost introdus pentru prima dată de biologul german Ernest Haeckel în anul 1866, utilizând cuvintele greceşti oikos = casă şi logos = ştiinţă, vorbire. Deci, ecologia poate fi considerată drept o ştiinţă a habitatului.
Ecologia defineşte astăzi “ştiinţa care studiază condiţiile existenţei fiinţelor vii şi interacţiunile de orice natură care există între fiinţele vii, pe de o parte, şi între aceste fiinţe vii şi mediul lor, pe de altă parte’. De obicei, „educaţia pentru mediu” este confundată cu ecologia. Educaţia pentru mediu nu se limitează la ecologie sau studiul ştiinţelor naturii. A învăţa pentru organismele vii, habitatul lor şi felul în care interacţionează unele cu altele şi cu mediul în care trăiesc, este o parte importantă a educaţiei pentru mediu, dar nu este totul.
Ecologia contemporană studiază structura, funcţionalitatea şi conservarea ecosistemelor. Civilizaţia umană are un rol foarte important în evoluţia ecosistemelor de pe planeta noastră, dar, din păcate, omul nu pare să fie conştient de imensul rol pe care îl are. Pentru a cunoaşte modul de funcţionare al acestui sistem din care facem şi noi parte este esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru mediul înconjurător, pentru ca el să devină conştient de faptul că nu este stăpânul naturii, ci parte a ei. Continuarea

Cuprins Nr. 50 / mai 2015

 • Sensul pedagogic al disciplinei şcolare
 • A fi profesor … dăruire, talent sau profesie?
 • Aspect in English grammar
 • Învăţământ tradiţional sau învăţământ modern
 • La couleur ROUGE dans la publicité
 • La publicité dans les classes de français
 • Types d’exercices pour l’exploitation de la publicité pendant les classes de français
 • Utilizarea recompenselor în grădiniţe
 • Rolul şi importanţa activităţilor extracurriculare
 • Studiu de specialitate – Rolul educaţiei ecologice la vârsta preşcolară
 • Studiu de specialitate – Rolul jocului în structura activităţilor instructiv-educative
 • Personalitatea şcolarului şi modelarea ei prin factori psihosociali
 • Locul şi rolul lecţiilor de limba română în învăţământul primar
 • Delimitări conceptuale – joc, joc didactic
 • Valenţele jocului didactic
 • Jocul didactic – metodă de activizare a copilului în învăţământul primar
 • Jocul didactic, eficient în dezvoltarea vorbirii elevilor  din ciclul primar
 • Calităţile criticului literar
 • Creativitate şi interdisciplinaritate în organizarea şi desfăşurarea unei excursii şcolare
 • Nichita Stănescu – Poezia – Eternul doi
 • Profesorul de sprijin, „sprijin” în educarea copiilor aflaţi în dificultate
 • Abordarea la clasă a textelor epice
 • Bogățiile și frumusețiile Țării Maramureșului
 • Comunicarea în procesul educaţional
 • Metode active şi interactive în predarea matematicii  la clasele primare
 • Studiu de specialitate – Care este rolul activităţilor de povestire în grădiniţe
 • Studiu de specialitate – Importanţa jocului la preşcolari
 • Studiu de specialitate – Particularităţi ale memoriei la vârsta preşcolară
 • Studiu de specialitate – Rolul jucăriei în jocurile de creaţie
 • Studiu de specialitate – Effective Use of ICT in Education
 • Noi abordări în predarea – receptarea textului literar
 • Conflictul, dimensiune a comunicării
 • Studiu de specialitate – Tentaţia lexicalizării feminine în discursul mass-media
 • Parteneriatul grădiniţă – familie – cheia de succes a activităţilor
 • Jocurile de mişcare la grădiniță
 • Compréhension orale et apprentissage de la langue français
 • Portofoliul școlar ca metodă de evaluare  specifică limbilor străine
 • Studiu de caz
 • Studiu de specialitate – Cultivarea interesului copiilor pentru cunoaşterea mediului înconjurător şi ocrotirea lui
 • Studiu de specialitate – Jocul didactic
 • Studiu de specialitate – Protejarea mediului înconjurator  de către copii
 • Mobbing-ul în grădiniță
 • Relaţiile interpersonale în sistemul educaţional
 • Activităţi de tip outdoor în grădiniţă
 • Contribuţia activităţilor extraşcolare la dezvoltarea personalităţii copiilor
 • Apa, izvor de viaţă
 • Poluarea biologica a aerului
 • Studiu de specialitate – Microflora aerului din şcoli
 • Studiu de specialitate – Stafilococul auriu, indicator al gradului de poluare a aerului
 • Studiu de specialitate – Incluziunea şcolară a copiilor cu C.E.S.
 • Studiu privind influenţa şcolii în educarea creativităţii elevilor
 • Studiu privind modificarea comportamentului elevilor prin implicarea în activităţi şi proiecte
 • Stimularea creativităţii elevilor prin activităţile extracurriculare
 • Modalităţi concrete de abordare a educaţiei ecologice în învăţământul primar
 • Rolul şi importanţa metodelor interactive
 • Rolul activităților integrate în învățământul primar
 • Valoarea formativă a basmelor
 • Promovarea metodelor interactive în învățământul primar
 • Relaţia părinte-copil-educatoare, educatoare-părinţi, modalităţi de realizare a unei educaţii de calitate
 • Modalităţi de realizare a educaţiei ecologice în grădiniţa de copii
 • Rolul jocului în dezvoltarea aptitudinilor sociale şi emoţionale
 • Funcţiile managementului educaţional
 • Importanța folclorului românesc
 • Formarea conduitei şi conştiinţei morale a copiilor
 • Aptitudinea de şcolaritate
 • Curriculum diferenţiat şi personalizat
 • Managementul – știință și artă
 • Specificitatea cercetării pedagogice
 • Stiluri manageriale
 • Importanţa modelului educaţional în formarea conduitei morale a preşcolarului

Continuarea

Numărul 50 / mai 2015

rev 50data apariției: 22 mai 2015

Coordonatori: prof. Andreea Băluță, prof. Oana Nicoleta Paraschiv, prof. Ștefania-Mihaela Bogdan, prof. Marinela-Petruța Vitan
Colaboratori: prof. Irina-Elena Filimon, prof. Vasilica Filimon, prof. Petronela Balint, prof. Daniela Veronica Stănescu, prof. Maria Alina Paros, prof. Maria Tentea, prof. Gabriela Chiroșcă

Pentru numărul 51 / iunie 2015, puteți trimite materiale până pe 18 iunie 2015*. Vă rugăm să consultați CONDIȚIILE DE PUBLICARE!

Numărul 50 va fi expediat autorilor până la sfârșitul lunii iunie 2015. Cuprinsul va apărea pe site în perioada următoare.

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 150 pagini de revistă.

Studiu de specialitate – Arta şi creativitatea în dezvoltarea psihică a preşcolarilor

Autor: prof. Balint Petronela
Grădiniţa PP. Nr. 1 – Structura Moţoc, Iaşi

Psihologul G. W. Allport este cel care a folosit în psihologie termenul de creativitate. Pentru Allport creativitatea nu poate fi limitată doar la unele dintre categoriile de manifestare ale personalităţii, respectiv la aptitudini (inteligenţă), atitudini sau trăsături temperamentale. Definirea creativităţii se face prin referire la produsele creaţiei care reprezintă marca personalităţii creative. Un produs este valoros dacă prin el se rezolvă o problemă, sporeşte adaptabilitatea la mediu a creatorului sau schimbă condiţiile existenţei.
Creativitatea se poate manifesta în toate domeniile cunoaşterii şi vieţii sociale: ştiinţifică, tehnică, economică, artistică, organizatorică (management), pedagogică etc. Creativitatea, ca rezultat al stimulării şi activităţii, înseamnă acumulări de capacităţi, abilităţi şi posibilităţi de realizare a ceva nou, original, în plan ideal – abstract, ca şi, după caz, în plan practic, deci inventivitatea ideatică şi practică. În lucrarea de faţă mă voi limita la rolul creativităţii prin artă la preşcolari şi elevii din clasele primare.
În funcţie de potenţialul lor biologic şi psihic, pe de-o parte şi depăşirea eşecului pe de altă parte, asigurarea succesului la învăţătură al copiilor se prezintă ca obiective educaţionale de mare complexitate la etapa actuală de dezvoltare a teoriei şi practicii pedagogice. Continuarea

Cuprins Nr. 49 / aprilie 2015

 • Studiu de specialitate – Drepturile copilului în documente  de drept internaţional
 • Studiu de specialitate – Cunoaşterea şi dirijarea elevului  pentru stimularea creativă
 • Studiu de specialitate – Violenţa în şcoală – realitate sau ficţiune
 • Studiu de specialitate – Textul epic în învăţământul gimnazial
 • Le discours argumentatif
 • Le discours narratif
 • Documentul autentic în predarea limbilor moderne
 • Le discours descriptif
 • Festivals et carnavals en France
 • Studiu de specialitate – Les activités ludiques en classe de FLE

Continuarea

Numărul 49 / aprilie 2015

data apariției: 23 aprilie 2015

Coordonator: prof. Diana Luca
Colaborator: prof. Nicolae Ivănuș

Pentru numărul 50 / mai 2015, puteți trimite materiale până pe 15 mai 2015*. Vă rugăm să consultați CONDIȚIILE DE PUBLICARE!

Numărul 49 va fi expediat autorilor în perioada 04 – 15 mai 2015. Cuprinsul va apărea pe site în perioada următoare.

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Eco Juniorii, vestitori ai primăverii !

În cadrul Proiectului Eco Junior 2015 s-au înscris  512 unități de învățământ ,de pe întreg teritoriul țării, peste 1150 de profesori devenind repezentanți ai Asociației Drumeții Montane .

Profesorii din ciclul preșcolar, primar, gimnazial, inclusiv liceal vor desfășura activități educative în perioada 6-10 aprilie, în cadrul programului „Să știi mai multe,să fii mai bun!” sub atenta  îndrumare a  reprezentanților Asociației Drumeții Montane.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor îmbunătății educația copiilor în spiritul ecologic și importanța conservării naturii, copiii fiind la ora actuală o armă puternică pentru a schimba lumea în bine. Continuarea

Cuprins nr. 48 / martie 2015

 • Issues when translating a text
 • The Victorian Age
 • Studiu de specialitate – Literary translation
 • Studiu de specialitate – Teaching vocabulary
 • Studiu de specialitate – The Brontës, exceptions in the Victorian Literature
 • Studiu de specialitate – The cultural element in literary translations
 • Mistake correction: why we should we do it
 • Mistake correction – why we should NOT do it
 • Studiu de specialitate – Puterea exemplului în educație
 • Studiu de specialitate – Modality and Modals in English. Major Perspectives on Modal Verbs

Continuarea

Numărul 48 / martie 2015

data apariției: 23 martie 2015

Coordonatori: prof. Florina Dragotă, prof. Angelica Ivașcu, prof. Aurica Mălaiu
Colaboratori: prof. Cosmina Mihaela Căpățînă, prof. Ancuța Elena Belicaru, prof. Ileana Florentina Țîrcă, prof. Adina Laura Palcea, prof. Anca Tureac, prof. Viorica Adina Roț

Pentru numărul 49 / aprilie 2015, consultați CONDIȚIILE DE PUBLICARE!

Numărul 48 va fi expediat autorilor în perioada 01 – 10 aprilie 2015. Între timp, puteți descărca numărul 48 de mai jos:

DESCARCĂ NR. 48!

Cuprins nr. 47/ februarie 2015

Teaching writing skills
Studiu de specialitate – Teaching literature strategies
Cei 7 ani de acasă
Studiu de specialitate – Young Learners of English – special characteristics and needs
Studiu de specialitate – Simbolismul românesc, fenomen artistic de paralelism sau de înrâurire?
Studiu de specialitate – Metode folosite pentru cunoașterea copilului
Studiu de specialitate – Egalitatea de șanse în educație
Studiu de specialitate – Personalitatea
Educația interculturală
Zâmbetul unui copil stă în puterea noastră
Valoarea pedagogică a metodei proiectelor în învățământul preșcolar
Dragobetele – semnificație, tradiții, obiceiuri
Legendele – loc primordial în cadrul literaturii suplimentare
Le symbolisme

Continuarea

Să salvăm Pământul!

Autor: prof. înv. primar și preșcolar Florea Simona
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Micești

“Natura, binefăcătoare, munceşte pentru a restabili ceea ce omul nu încetează să distrugă.“ (Le Comte de Buffon)
Cel mai preţios dar pe care şi-l poate dori cineva este viaţa. Noi toţi am primit-o în dar şi acest lucru ne face să ne gândim serios cum trebuie să o trăim. Atunci când începe viaţa începe şi călătoria noastră. În toată această mare călătorie de pe pământ nu căutăm decât bucurie. Căutăm bucurie oriunde ne găsim. Se pare că această enigmă a bucuriei nu poate fi înţeleasă decât atunci când o găsim cu adevărat şi când simţim că necazurile din jur se împrăştie ca norii după ploaie urmând să răsară binefăcătorul soare. Şi de parcă nu ar fi deajuns această viaţă plină de împliniri şi bucurii, ni se mai adaugă şi curcubeul având ca reprezentant natura. Aşadar, primeşti o viaţă şi ca setul de binecuvântări să fie complet ţi se pune la dispoziţie şi o “casă”. Pământul reprezintă, pentru fiecare dintre noi “casa”, deşi fiecare percepem diferit acest cuvânt şi uităm că locuim cu toţii în aceasta “casă“. Noi suntem răspunzători pentru îngrijirea acestei planete şi trebuie să luptăm împreună spre înflorirea ei. Atunci când primeşti un dar este foarte important cum îl întrebuinţezi, ce condiţii îi oferi şi cât respect îi datorezi. Cu toţii aparţinem acestei Planete şi avem dreptul şi obligaţia să o întreţinem aşa cum ne-a fost dată.
Cu siguranţă majoritatea am observat că în ultimii ani am început să adoptăm o oarecare atitudine de neglijenţă faţă de propria noastră “casă”, fiind pe cale să devenim chiar noi inamicii propriului cămin. Dacă am fi lipsiţi pe o mică perioadă de timp de calitatea aerului, a apei, a hranei şi a altor beneficii ale Pământului, poate am înţelege mai bine dreptul la viaţă al Terrei. Felul în care noi avem grijă şi respectăm acest drept, demonstrează dorinţa noastră de a trăi. Din păcate, parcă nu dorim să trăim şi poate fără să ne dăm seama, ne distrugem propria viaţă. De ce nu încercam să salvăm planeta, să o facem mai bună, mai curată şi să renunţăm la mizeria ce ne înconjoara? Poate suntem prea comozi şi nu ne pasă de viaţa Terrei fără să conştientizăm faptul că viaţa ei influenţează viaţa noastră.
Ai primit în dar o viaţă şi totodată condiţiile cele mai bune pentru desfăşurarea activităţilor zilnice. Suntem înzestraţi şi cu intelect de care putem să ne folosim. Ce ne rămâne de făcut? Să păstrăm ceea ce ni s-a oferit în dar- atât viaţa cât şi mediul. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea noastră pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi din plin beneficiile naturii. (FRAGMENT)

Studiu de specialitate – Verbul

Autor: prof. înv. primar Boambeşi Ana Iulia
Şcoala Primară Nr. 1 Comuna Miceşti, jud. Argeş

Definiţie: Partea de vorbire flexibilă care se conjugă şi care exprimă acţiunea, starea sau existenţa.
Din punct de vedere morfologic, felurile verbului pot fi:
– personale: a scrie, a mânca, etc.;
– impersonale (unipersonale): a ploua, se pare, etc.;
– auxiliare: a vrea, a fi, a avea.
Din punct de vedere sintactic, verbele pot fi:
– predicative propriu-zise;
– auxiliare sintactice (predicative copulative);
– nepredicative.
Categorii gramaticale:
1. Conjugare: I (la modul infinitiv se termină cu „–a”); a II-a (la modul infinitiv se termină cu „-ea”); a III-a (la modul infinitiv se termină cu „-e”); a IV-a (la modul infinitiv se termină cu „-i” sau „-î”).
2. Diateză: Activă (a vorbi); Reflexivă (a se certa); Pasivă (a fi lovit).
3. Moduri: Continuarea

Studiu de specialitate – Influența educativă a dramatizărilor

Autor: prof. înv. primar Chirițoi-Miron Marinela
Școala Gimnazială Nr. 1 Pădureni, Jud. Vaslui

Dramatizarea constituie un prilej deosebit de util prin care se poate face educație elevilor. Având în vedere acest aspect, am căutat ca la disciplina Dezvoltare personală, la clasa pregătitoare, să le sugerez elevilor jocuri în care să reproducă unele poezii scurte, cu conținut simplu, dar cu reale calități educative.
Am ținut seama ca poeziile pe lângă un bogat conținut educativ să vizeze și unele trăsături negative de comportament, care se mai manifestă la unii copii și pe care urmăream să le corectez. Astfel, am distribuit roluri elevilor care au dovedit un grad mare de timiditate, ori altora care prezentau carențe educative: îngâmfare, răsfăț, neascultare etc. În acest scop am folosit poezia pe roluri. Aceasta constituie un procedeu deosebit de util și de eficace, fiindcă participă mai mulți elevi, fiecare având sarcina să spună doar o strofă, uneori tocmai pe aceea care i se potrivește.
Pe școlari i-am orientat, în primul rând, să interpreteze conțient rolul, să-l înțeleagă și să-l trăiască. În al doilea rând, am urmărit să le sugerez scopul învățării unei astfel de poezii și numai după aceea am trecut la învățarea poeziei pe strofe, fiecare strofă constituind un rol. Continuarea

Numărul 47 / februarie 2015

rev47data apariției: 20 februarie 2015

Coordonator: prof. Georgeta Cîrstea
Colaboratori: prof. Cristina-Elena Veleșcu, prof. Alexandra Daniela Mihai, prof. Daniela Cristea, prof. Cristiana Ligia Groșanu, prof. Mihaela Alina Novacianu, prof. Ioana Nendrean, prof. Daniela Mera, prof. Violeta Cătălina Bulai, prof. Ana-Maria Lungu, prof. Camelia Bojescu, prof. Marinela Chirițoi-Miron

Pentru numărul 48 / martie 2015, puteți trimite articolele până pe 13 martie 2015*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 49 al revistei, respectiv numărul pe luna aprilie 2015. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Numărul 47 va fi expediat autorilor în perioada 26 februarie – 12 martie 2015. Cuprinsul va apărea pe site în perioada următoare.

Cuprins numărul 46/ianuarie 2015

Studiu de specialitate – Aspecte mai puțin uzuale ale subiectului exprimat
Studiu de specialitate privind fenomenul consumului de droguri la nivelul clasei de elevi
„Regele” Verb
Avantajele curriculumului centrat pe competențe
Profesorul și curriculumul centrat pe competențe
Studiu de specialitate – Explicitly teaching story structures to primary grade children
Studiu de specialitate – Teaching grammar to children with specific language impairment
Studiu de specialitate – Learning strategies: Reading
Studiu de specialitate – Strategies for studying and remembering information
Activitatea la clasele cu predare simultană – avantaje și dezavantaje Continuarea

Studiu de specialitate – Artă populară – Obiceiuri de iarnă

Autor: prof. ing. Dorofteiu Carmen Iuliana
Liceul „Alexandru cel Bun”, Botoșani

calutDragă cititor,
Dacă paşii te poartă în nordul Moldovei, ţinut încărcat de legendă şi istorie, cutează a poposi şi în satul Băluşeni, judeţul Botoşani. La 22 km de Botoşani.
Zona folclorică a satului Băluşeni insuficient explorată până azi, este destul de bogată în ceea ce privesc obiceiurile de iarnă. Sărbătoarea „Anului nou” se înscrie ca o notă distinctă a tradiţiilor în prezent. Cu prilejul sărbătoririi Anului Nou sunt prezentate datini şi obiceiuri trecute cu grijă de la o generaţie la alta.
Jocul de căiuţi, capre, urşi asigură sărbătoririi o adevărată paradă ca fantezie populară. Demne de menţionat sunt şi colindele – materiale de mare frumuseţe, ce prevestesc „Naşterea Mântuitorului”, conţinând urări, pilduiri către cel colindat. Versurile au conţinut religios din care se desprind idei filozofice şi mature. Aceste trăiri religioase sunt prezentate şi în obiceiurile de iarnă a localităţii. Continuarea