Studiu de specialitate – Receptarea textului epic în ciclul primar


Autor: înv. Deaconescu Simona
Şcoala Gimnazială Pociovaliştea, Novaci / Gorj

Literatura ca ramură a artei reprezintă obiectul investigării didactico-metodice, o viziune modernă pentru procesul restructurării însuşirii de către elev a specificului literaturii.
În acest context problematic, apare firesc întrebarea: cu ce trebuie să se ocupe metodica literaturii în şcoală: cu predarea sau cu receptarea literaturii?
Prin predare se înţelege, în general, emiterea de informaţii despre o anumită realitate, proces în care emiţătorul deţine un rol activ, iar cel ce ascultă un rol pasiv. Or, cum s-ar vorbi de predare în cazul unei partituri muzicale, al unui tablou sau, în ceea ce ne interesează aici, al unui text literar care implică universuri imaginare, fictive, menite să sensibilizeze cititorul, să-i stimuleze imaginaţia? În nici un fel. În cazul predării unei opere literare, este vorba despre transmiterea unor impresii sau judecăţi critice ale emiţătorului cu dorinţa de a fi învăţate de elevi ca unicele interpretări posibile, ceea ce este iarăşi un nonsens.
Prin limbajul ei conotativ, literatura favorizează lecturile multiple, în funcţie de gradul receptivităţii literar-artistice a cititorilor.
O metodică modernă a însuşirii limbajului specific al literaturii trebuie să se ocupe de procesul receptării artistice a operelor, de metodele, procedeele şi mijloacele specifice ale acestui proces, de înlesnirea contactului direct al elevului cu opera literară.
Susţinând ideea introducerii elevilor din ciclul primar în analiza textelor de citire în funcţie de diversitatea lor, de apartenenţa lor la un anume gen sau specie literară, nu se are în vedere renunţarea la metodele specifice lecţiilor de citire în ciclul primar. Lectura explicativă rămâne metoda care poate asigura atât dezvăluirea mesajului unui text, cât şi familiarizarea elevilor cu instrumente ale muncii cu cartea.
Componentele lecturii explicative oferă resurse multiple de valorificare deplină a conţinutului unui text de citire, indiferent de genul sau specia din care face parte. Ceea ce apare deosebit va fi ponderea pe care o va avea, în efectuarea analizei textului, fiecare din elementele componente ale lecturii explicative.
Închegată şi unitară, fiind rezultatul unui proces unic de creaţie, opera literară în general, şi cea epică în special are elementele componente într-o legătură indestructibilă, detaliul şi părţile fiind armonizate, esenţiale, de neînlocuit. Înlocuindu-se semnificativ, părţile unei opere literare se cheamă şi se leagă reciproc, luminând întregul.
Receptarea textului epic cere evidenţierea unor caracteristici ale operelor literare în funcţie de specie, dar şi realizarea, în acelaşi timp, a unora dintre obiectivele cognitive (a cunoaşte, a aplica, a analiza, a sintetiza) şi afective (a reacţiona, a recepta, a valorifica, a interioriza valorile) ale educării şi instruirii în literatura română. Textul trebuie adus în universul sensibil al elevilor, să se folosească criterii de investigare şi valorificare a operelor, de descoperire şi apreciere a gândurilor şi sentimentelor încorporate creaţiei.
Metodologia modernă a receptării optime a unui text epic trebuie să ţină seama de principiul tratării diferenţiate a textelor, de principiul analizei simultane a relaţiei dintre conţinut şi expresie, de principiul participării active, conştiente şi creatoare a elevului, toate acestea ducând la o viziune analitică şi sintetică a operei literare.
Pornind de la aceste considerente teoretice şi metodice în acelaşi timp, în cercetarea întreprinsă am pornit de la următoarea ipoteză: dacă în cadrul orei de Limba şi literatura română se vor lucra intensiv texte narative, aplicând oră de oră teste formative şi utilizând în mod creator lectura explicativă, se va îmbunătăţi în mod real capacitatea de receptare activă a textelor epice.
Faptul că elevii mici pot descoperi diferite semnificaţii ale situaţiilor prezentate impune să organizăm, pornind de la alcătuirea planului de idei, momente de adâncire a analizei textului, de interpretare a faptelor, de cunoaştere a personajelor prin acţiunile lor, de reliefare a plusului pe care îl aduc mijloacele artistice pe linia realizării şi transmiterii mesajului. Toate acestea constituie sarcini de bază pentru receptarea eficientă a textului epic. (fragment)