Studiu de caz – Reconsolidarea unei unități școlare


Autor: prof. Vasile Titel
Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu”, Tg.-Jiu, Gorj

Lucrând cu câțiva ani în urmă în cadrul Liceului Tehnologic Bîrsești din Tg-Jiu, unitate școlară ce a cunoscut un declin accentuat în ultima vreme în ceea ce privește numărul de elevi, am încercat să sprijin unitatea prin găsirea unor elemente care să ducă la îmbunătățirea situației acestei școli
Scurtă descriere a unității școlare
Rădăcinile acestei şcoli se regăsesc începând cu 10 decembrie 1947 când, în prezenţa ministrului Agiu şi secretar general I. Berca se inaugurau cursurile „Şcoalei practice de horticultură” din comuna Bârseşti, judeţul Gorj. Şcoala a luat fiinţă cu o clasă de 45 de elevi, datorită bazei materiale reduse şi a lipsei de cadre didactice care să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ.
În anii 2005-2009 unitatea avea un număr de circa 1800 de elevi, urmând o perioadă de declin constant, această unitatea pierzând datorită reducerii numărului de elevi, clasele I-VIII. Tot după această perioadă numărul de clase paralele din învățământul de zi a scăzut de la 3 la 1, iar la clasele de FR a scăzut de la 13 la 1 sau 2.
Analiză SWOT
Puncte tari
-Deţinem un parc dendrologic în suprafaţă de 1,66 ha cu arbori seculari şi numeroase specii ornamentale, care reprezintă material didactic viu pentru lecţiile din aria curriculară „Tehnologii”.
-Odată cu introducerea disciplinei TIC/ITAC, prin programul SEI (Sistem Educaţional Informatizat) al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, unitatea a fost dotată cu un număr de 26 de calculatoare Pentium IV, care ulterior au fost conectate la Internet.
-A fost introdus programul AEL (Asistent Educaţional Liceal), în care se regăsesc aplicaţii la disciplinele Informatică, Limba şi literatura română, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Tehnologii, permiţând desfăşurarea orelor de curs într-un cadru modern şi formarea aptitudinilor de utilizare a noilor tehnologii.
-Există un interes crescut al cadrelor didactice pentru autoperfecţionare.

-Şcoala a fost dotată cu mobilier modern pentru 5 săli de clasă, din venituri extrabugetare şi fondurile primăriei.
-Prin programul ministerului, s-a realizat dotarea cabinetelor de fizica, chimie si biologie cu cate 4 calculatoare pentium IV, videoproiectoare si DVD Recorder-e. Toate rețelele din aceste laboratoare sunt conectate la Internet.
Puncte slabe
-Procentul mare de elevi navetişti (92%);
-Promovabilitatea redusă la examenul de bacalaureat
-Inexistenta unui site al şcolii.
-Comunicare ce poate fi îmbunătăţită atât în cadrul colectivului de cadre didactice cât şi între elevii şcolii şi între elevi şi profesori. Deficienţele de comunicare se datorează navetismului şi deci, faptului că este greu a se organiza activităţi în afara programului şcolar, care să faciliteze comunicarea în cadrul şcolii.
-Existenţa unor elevi cu comportamente necorespunzătoare, cu frecvenţă redusă sau tendinţe de abandon şcolar. Aceştia provin în special din familii dezbinate sau cu nivel cultural foarte scăzut.
-Ca urmare a amplasării la periferia oraşului, există o reţinere în îndrumarea absolvenţilor de gimnaziu spre şcoala noastră, atitudine datorată cheltuielilor de transport.
-Scăderea interesului pentru şcoală, atât în rândul elevilor, cât şi în rândul părinţilor, acest fapt datorându-se nesiguranţei viitorului şi a desfiinţării tuturor exploataţiilor agricole existente în zonă.
Oportunităţi
-Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin oferta instituţiilor de învăţământ superior şi Casa Corpului Didactic.
-În prezent avem 7 cadre didactice înscrise la master, un cadru didactic înscris la a doua facultate.
-Programul „Campusuri Şcolare” se derulează în școală.
-Dispunem de un laborator informatizat AEL şi de alte 3 săli de clasă în care există câte 4 calculatoare, videoproiectoare, televizoare LCD, DVD recorder-e şi având posibilitatea desfăşurarea unor activităţi în care să fie implicată şi comunitatea locală.
Ameninţări
-Slaba diseminare a activităţilor desfăşurate în şcoală datorată amplasării liceului la periferia oraşului.
-Existenţa unor deficienţe de transmitere a informaţiei dinspre şcoală înspre comunitatea locală şi invers.
-Natalitatea este în scădere, ceea ce duce la o scădere a numărului de elevi
-Ca urmare a închiderii Combinatului de ciment Bârseşti şi a dispariţiei Staţiunii Pomicole şi a Staţiunii Cartofului, a apărut un număr mare de şomeri, care a condus la scăderea nivelului de trai al familiilor elevilor. (fragment)