Studiu de specialitate – Educația morală prin intermediul basmului


Autor: prof. înv. primar Pelcu Magdalena
Școala Gimnazială “Șerban Cioculescu” Găești, jud. Dâmbovița

Trăim într-o lume aflată în continuă schimbare. Cadrele didactice se confruntă cu problema de a-i pregăti optim pe elevi pentru a reuşi, pentru a fi prosperi şi productivi într-un viitor pe care nu-l putem prevedea în detaliu.
Ipoteza cercetării
Pornind de la concluziile ce se desprind din cercetările întreprinse de Nicolae Roşianu şi George Călinescu asupra studiului basmului precum şi de la constatările făcute în orele de limba şi literatura română, am formulat următoarea ipoteză: introducerea metodelor moderne pentru studiul basmului duce la o mărire a eficienţei însuşirii valorilor estetice comparativ cu însuşirea acestora prin instruirea tradiţională;
Formularea ipotezei a determinat fixarea scopului urmărit prin prezenta cercetare, scop de natură aplicativă. Aceasta constă în stabilirea căilor de integrare a metodelor moderne în orele de literatură română astfel încât să crească gradul de solicitare al elevilor în operarea cu valori etico-estetice, participarea efectivă a acestora în fiecare moment al procesului de învăţare.
Eşantionul de studiu
Cercetarea s-a desfăşurat în orele de limba şi literatura română în care s-a studiat basmul. Fiind vorba de o cercetare ameliorativă, care îşi propune să studieze eficienţa introducerii unor elemente noi în procesul instructiv-educativ, am folosit două clase de studiu.
Astfel, prima a fost clasa de control, care a lucrat după modelul tradiţional. A doua a fost clasa experimentală, care a folosit în studiul basmului numai metode moderne.
Întrucât studiul basmului în clasele anterioare s-a realizat utilizând acelaşi mod de lucru la ambele clase, toţi elevii au pornit de la aproximativ acelaşi nivel. De asemenea, prin studierea comparativă a rezultatelor obţinute la testul de evaluare iniţială, s-a observat că acestea s-au studiat la acelaşi nivel.
Se poate concluziona că nu există, la pornire, diferenţe semnificative de nivel înre cele două clase care ă influenţeze corecttudinea rezultatelor cercetării.
Metode folosite în cadrul cercetării
Metoda după care s-a desfăşurat cercetarea este metoda experimentului. Deoarece s-a desfăşurat în condiţiile specifice activităţii instructiv-educative şi a presupus intervenţia în clasă de elevi pentru schimbarea comportamentelor lor, este vorba de experiment psihopedagogic formativ.
Metodologia de lucru a fost specifică acestui tip de experiment. Într-o primă fază s-a evaluat nivelul de cunoştinţe de la care se porneşte şi s-a comparat acest nivel la cele două clase folosite.
În cea de-a doua fază s-au introdus modificările, aşa numiţii „factori de progres”, adică metodele de studiu în lecţiile de literatura română.
Cea de a treia fază a constat în aplicarea unor probe de control pentru a verifica în ce măsură factorii de progres au influenţat însuşirea valorilor etico-estetice.
Pentru aceasta s-au comparat rezultatele elevilor din cele două clase în operarea cu noţiunile însuşite. (fragment)