Rolurile manageriale ale profesorului


Autor: prof. Maftei Anca
Școala Gimnazială Domnească ”Grigore Ghica-Vodă”, Târgu-Neamț

Învățământul, ca domeniu prioritar al vieții sociale, ca ,,întreprindere” de lungă durată, de care depinde formarea celui mai important factor al națiunii-omul pregătit prin studii, forță de muncă şi specialiştii-nu poate şi nici nu trebuie să-şi permită să aibă eşecuri.
În acest sens, el are nevoie de o conducere competentă şi eficientă. Conducerea competentă şi eficientă a învățământului, atât la nivelul sistemului, cât şi al instituției de învățământ, necesită fundamentarea ei ştiințifică. La baza acestei fundamentări stă ştiința conducerii învățământului sau managementul educațional.
A fi profesor-manager reprezintă o reformulare, la un nivel calitativ superior, a vechiului rol de conducător al acţiunii de formare-dezvoltare a elevilor, prin predarea, învățarea şi evaluarea disciplinei de specialitate, prin activităti instructiv-educative. După E. Joița procesul de învățământ, ca proces instructiv-educativ, reprezintă un proces managerial.
Principalele activități manageriale ale profesorului sunt: decizia, previziunea, organizarea, conducerea, reglarea, coordonarea si evaluarea. Rolurile profesorului manager pot fi deduse mai ales prin raportare la atribuţiile generale ale managerului (funcţiile manageriale) şi apoi operaționalizate în sarcini specifice de conducere (planificare, organizare, decizie, coordonare, control, îndrumare, apreciere şi reglare), de asigurare a condiţiilor de bază (comunicare, sistem informaţional asupra activității, participarea elevilor şi gestionarea resurselor specifice).
Unii specialiști admit pentru conducerea clasei aceleaşi funcţii cu ale managementului general: planificare, organizare, decizie, evaluare, control, îndrumare şi consiliere, dar cu adaptări specifice:
– spre deosebire de alte domenii, profesorul conduce un aspect deosebit: procesul de dezvoltare a personalității elevilor unde domină calitatea, rebuturile având consecinţe asupra individualității elevilor;
– accentul cade pe orientarea şi dirijarea resurselor umane, materiale şi didactice, pentru realizarea eficientă a obiectivelor, a procesului instructiv- educativ.

Din alt punct de vedere, pot fi identificate zece roluri manageriale diferite ale profesorului, în care se încadrează activităţile acestuia. Cele zece roluri sunt grupate în trei mari categorii, în ideea că, indiferent de conţinutul concret al muncii unui manager, acţiunile sale se încadrează într-una din următoarele :
– prelucrarea informaţiilor;
– angajarea de relaţii interpersonale;
– elaborarea de decizii.
Profesorul îşi poate constitui procesul managerial, după cum arată E.Joița, în diferite maniere: – linear, cu respectarea proiectării inițiale,
– situațional, prin adaptarea continuă la noile situații,
– corectiv, prin reluarea rezultatelor, a cauzelor şi a soluțiilor,
-alternativ, cu înlocuirea soluțiilor în funcție de eficiența lor. (fragment)