Importanţa cunoașterii de către elevi a orizontului local


Autor: prof. Boboc Ana-Maria Magdalena
Școala Gimnnazială “S. Cioculescu”, Găești

Orizontul local cuprinde o suprafaţă convenţională sau unitatea teritorială din preajma unei localităţi rurale sau urbane unde elementele cadrului geografic natural se îmbină cu componentele social-economice,respectiv, omul şi activitatea sa.
Orizontul local constituie laboratorul natural al geografiei, cel mai “fidel” pentru conţinutul ei, unde elevii intră în contact cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor din teren, le intuiesc la faţa locului însuşindu-şi în mod corect fondul de reprezentări şi noţiuni geografice din lumea înconjurătoare.
Manualul “Introducere în geografie” pentru clasa I secundară – anul 1937, elaborat de Simion Mehedinţi şi Vintilă Mihăilescu – întemeietorii geografiei moderne şi pedagogi iluştri, are ca motto: “Orizontul locului este unitatea de măsură a tuturor fenomenelor geografice. Cu cele văzute în apropiere măsurăm tot ce aflăm despre alte ţări”.
Desfăşurarea activităţilor cu elevii în orizontul local accesibilizează trecerea de la gândirea concretă la cea abstractă şi invers, constituind locul cel mai eficient pentru exemplificare şi experimentare, pentru înţelegerea cauzalităţii fenomenelor şi evoluţia lor în timp. Se realizează stări afective, trăiri emoţionale şi sentimente de ataşament ale copiilor faţă de locurile natale. Marele geograf George Vâlsan definea orizontul local ca “cea dintâi patrie a copilului”.
Pentru ca elevii să înţeleagă empiric care este obiectul de studiu al geografiei, se va cere ca aceştia să identifice şi să localizeze elemente perceptibile pornind de la sala de clasă, şcoala, cartierul şi localitatea. Toate acestea fac parte din mediul geografic sau mediul înconjurător şi ele se încadrează mai departe în judeţ, în cadrul ţării, al continentului şi al planetei noastre.
„Observaţia directă, în teren, nu este o simplă contemplare a naturii, ci constituie o interpretare, o analiză a peisajului geografic, cu identificarea obiectelor de cercetare, cu descifrarea şi consemnarea tuturor elementelor caracteristice”. (S. Mehedinţi)
Aplicaţiile în orizontul local se pot realiza la numeroase teme: “Relieful şi agenţii de modelare a scoarţei terestre”. “Noţiuni de meteorologie şi climatologie”, “Apele continentale”, “Vegetaţia şi fauna din România”, “Solul”, “Aşezările omeneşti”, “Agricultura”, “Industria”, “Transporturile”, etc. Ele se pot realiza şi în cadrul activităţilor didactice extraşcolare: drumeţia, vizita, excursia. (fragment)