Studiu comparativ între rezultatele obţinute la probele de viteză şi rezistenţă la clasele a VIII-a


Autor: prof. Ciurea Alina Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Orbeasca de sus, jud. Teleorman

1. Introducere
Evaluarea este înţeleasă ca o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât și pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. Începând cu anii 1999 și 2000 se introduce „Sistemul Național Școlar de Evaluare la Educație Fizică și Sport” pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, ca una din pârghiile importante ale reformei educației fizice și sportului.
Sistemul național reprezintă sistemul de probe care se adresează tuturor elevilor din același ciclu de învățământ, cerințele sistemulu de evalare a notei minime (5) sunt aceleași indiferent de condițiile în care își desfășoară activitatea.
Metodologia de aplicare a sistemului de evaluare – Sistemul Național vizează evaluarea principalelor capacități și competențe necesar a fi realizate în aria curriculară a educației fizice și sportului.
Pentru fiecare capacitate sistemul prevede 2-3 variante de probe de evaluare din care elevul poate opta, pentru una dintre ele. În funcție de schema orară a fiecărei clase, elevul din ciclul gimnazial, va susține la atletism 1-2 evaluări. Evaluarea calităților motrice viteza și rezistența vizează acumulările cantitative și calitative realizate până la data susținerii probelor, ca urmare a tuturor sistemelor de acționare filosite pe parcursul lecțiilor.
Acest studiu prezintă nivelul elevilor de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Orbeasca de Sus comparativ cu nivelul elevilor de la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lăceni. Comparaţia s-a realizat prin rezultatele obţinute la două probe de alergări. Am ales probele de alergări deoarece conţinutul programei şcolare în care se regăsesc elemente din disciplina sportivă atletism poate fi îndeplinit integral, întrucât în fiecare şcoală se pot asigura condiţiile materiale necesare realizării obiectivelor instructiv-educative. 2. Material şi metode
Metodele de cercetare – În realizarea acestui studiu, am utilizat următoarele metode: metoda studiului bibliografic, metoda convorbirii, metoda observaţiei, metoda testărilor, analiza şi prelucrarea datelor şi metoda grafică.
Subiecții studiului – În cadrul acestui studiu am cuprins un număr de 60 subiecţi, elevi ai claselor a VIII a la cele două şcoli din comuna Orbeasca, cu vârste cuprinse între 13 şi 14 ani, care au efectuat probe de alergare de viteză şi alergare de rezistenţă, probe ce au fost analizate şi interpretate.
Probele de evaluare efectuate de către elevi au fost: alergare de viteză pe distanţa de 50 m cu start din picioare şi alergare de rezistenţă (600 m fetele şi 800 m băieţii).
Ipoteza de la care am plecat a fost aceea că proba de alergare de viteză pe distanța de 50 m cu start de sus și alergarea de rezistență pe distanța de 600 m și 800 m ne poate arăta nivelul elevilor care pot fi selecționați pentru practicarea atletismului de performanță.
3. Rezultate şi discuţii
Pentru realizarea acestui studiu am evaluat și analizat timpii înregistrați la probele de alergări (viteză – luna octombrie și rezistență- luna mai) efectuate de către elevi, evaluarea finală. (FRAGMENT)