Strategia dezvoltării activităţii educative școlare şi extraşcolare


Autor: prof. înv. primar Dogaru Mioara
Liceul Pedagogic Matei Basarab – Slobozia / Ialomița

În orientarea modernă a şcolii o problemă importantă o constituie diversificarea procesului de învăţământ. Oricât de ingenioasă şi de ,,modernizată” – lecţia cu toate variantele ei – reprezintă un cadru organizatoric cu forme insuficiente privind cerinţele sporite pe care societatea contemporană le are faţă de şcoală. Lecţia singură nu poate asigura realizarea tuturor obiectivelor procesului de învăţământ. Activităţile organizate în afară de clasă şi şcoală, în toată diversitatea lor, sunt chemate să contribuie la pregătire elevilor şi au o valoare instructiv-formativă deosebită.
Procesul de învăţământ şi activităţile curriculare reprezintă doar o parte a educaţiei elevilor. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. Accentul cade din ce în ce mai mult asupra dobândirii instrumentelor cunoaşterii, pe adaptarea şcolii la nevoile tinerilor şi ale societăţii şi comunităţii din care aceştia fac parte. Procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi de dezvoltare a personalităţii, dus la îndeplinire de agenţii acţiunii educaţionale.
În plan european, iniţiativa promovării activităţii educative şcolare şi extraşcolare aparţine Consiliului Europei prin Comitetul de Miniştri care şi-a concretizat demersurile în recomandările adresate în acest domeniu statelor membre. Recomandarea din 30 aprilie 2003, menţionează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţilor educative şcolare si extraşcolare cu cel al educaţiei formale din perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării sociale.
Accentul trebuie pus pe:
•statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă;
•necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii;
•importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;
•oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;
•stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;
 (fragment)