Studiu de specialitate – Rolul predării geometriei în învățământul preuniversitar


Autor: prof. Marica Octavian
Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov

În procesul instructiv-educativ ce se desfăşoară la nivel preuniversitar un rol fundamental îl ocupă predarea matematicii. Lecţiile de matematică au un rol informativ, în sensul că înarmează elevii cu cunoştinţe de bază din domeniul matematicii, necesare în problema cunoaşterii şi a posibilităţii abordării altor ştiinţe, respectiv un rol formativ în sensul că deprinde elevii cu modele de raţionamente logice.
Învăţământul are misiunea de a asigura însuşirea de către tinerele generaţii a cunoştinţelor ştiinţifice, tehnice şi culturale, a deprinderilor necesare exercitării unor profesii utile societăţii. Caracterul metodelor trebuie să imprime tineretului studios conştiinţa însuşită cu convingere şi interes că matematica este cu atât mai utilă societăţii cu cât este asimilată într-un cadru mai corespunzător, unde calităţile estetice ale raţionamentelor se îmbină armonios cu eficienţa lor.
Obiectivele generale ale predării matematicii în gimanaziu şi liceu, cuprinse în programele şcolare prevăd:
a)familiarizarea elevilor cu utilizarea şi aplicarea în diferite contexte a unor tehnici şi metode de operare în domeniul matematicii;
b)formarea unor deprinderi de rezolvare a problemelor utilizând strategii algoritmice, euristice sau euristico-algoritmice;
c)consolidarea şi dezvoltarea raţionamentului prin formarea deprinderii de a analiza o problemă dată şi de a selecta teoria matematicii convenabilă în rezolvarea ei, sesizând restricţiile ce se impun sau posibilităţile de generalizare, de a problematiza o situaţie dată sau de a modela în limbaj matematic un fenomen întâlnit în studiul matematicii sau a celorlalte discipline de specialitate.
Matematica zilelor noastre evoluează dinamic sub raport cantitativ şi, mai ales, calitativ. Cercetări şi descoperiri contemporane redimensionează permanent domeniile ei şi impun exigenţe deosebite fundamentelor sale. Învăţământul nu poate rămâne în afara acestor frământări; el are de rezolvat probleme noi referitoare la expunerea în şcoală a bazelor unor ştiinţe în continuă transformare.
În cadrul disciplinelor matematice care se predau în învăţământul preuniversitar un rol deosebit îl are geometria. În ultimele decenii, în ţara noastră, geometria ca obiect de studiu în şcoală, a beneficiat de modificări spectaculoase. Este vorba de creşterea ponderii raţionamentului deductiv, abstract, fapt cu implicaţii majore în formarea tinerei generaţii. (fragment)

Publicitate