Studiu de caz – Stimularea progresului școlar și a comunicării la școlarii mici prin activități de învățare prin cooperare


Autor: prof. înv. primar Tonegaru Garofița Maria
Școala Gimnazială Nr 1, sat Averești, jud Vaslui

Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor mici de elevi, astfel încât aceştia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membrii ai grupului.
Obiectivele cercetării:
1. evaluarea inițială pentru aria curriculară: Limbă și comunicare.
2. selectarea și experimentarea unor metode și procedee moderne, interactive de grup, în concordanță cu specificul vârstei elevilor, cu profilul lor psihologic și cu cerințele noului curriculum.
3. aplicarea în cadrul activităților instructiv-educative a unor metode interactive de stimulare a progresului școlar și a comunicării școlarilor;
4. evaluarea finală a progresului școlar și a comunicării școlarului mic, la finalul experimentului pedagogic realizat.
Ipotezele cercetării
Ipoteza generală: Avansăm ipoteza: utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare ameliorează progresul în învățare la școlarii mici.
Ipoteze specifice:
1. Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare ameliorează în ansamblu rezultatele obținute de elevii din clasa experimentală la testele finale la Limbă și Comunicare, în raport cu rezultatele obținute de elevii de la clasa martor.
2. Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare ameliorează comunicarea în scris la elevii din clasa experimentală, la testele finale la Limbă și Comunicare, în raport cu rezultatele obținute de elevii din clasa martor.
Metodologia cercetarii
Pentru a îndeplini obiectivele propuse și pentru a verifica ipotezele de cercetare am desfășurat întreaga activitate de cercetare cu două clase paralele din mediul rural.
Deoarece mi-am propus sa declanșez o acțiune educaționala rezultatele acesteia fiind înregistrate si prelucrate pentru a demonstra eficiența utilizării metodelor de cooperare , prin metodologia adoptată se va ajunge la descoperirea unor relații cauzale, am organizat cercetarea experimentala.
Etapele desfășurării cercetării
În procesul de învațare la clasele I-IV trebuie sa se foloseasca metode care creeaza posibilitatea elevului de a transforma cunoștințele pasive în cunoștințe active si de a favoriza descoperirea unor noi cunoștințe cât si aplicarea lor în activitatea practica.
Primele teste au fost cele de evaluare initiala, în consens cu remarca lui D. Ausubel: Dacă aș vrea sa reduc toata psihologia la un singur principiu, eu spun: ceea ce conteaza cel mai mult în învațare sunt cunoștințele pe care le poseda elevul la plecare. Asigurați-vă de ceea ce știe si instruiți-l în consecință.

Publicitate