Managementul claselor cu predare simultană – particularităţi


Autor: prof. înv. primar Cozma Dana-Angelica
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sat Creţeştii de Sus, jud. Vaslui

,,Condiţiile care determină organizarea învăţământului simultan la două sau mai multe clase sunt legate de aşezările umane care au o populaţie şcolară redusă ca număr’’. (Gheorghe, 2007 pp 14-16). Dacă numărul de copii aprobat oficial nu se întruneşte (minim12 elevi), aceştia vor fi grupaţi în două sau trei clase, sau într-o singură clasă. Aceasta creează situaţia predării simultane la două, la trei sau chiar la patru clase.
Nu de puţine ori s-a dovedit faptul că învăţătorul care lucrează cu două sau mai multe clase poate obţine aceleaşi rezultate ca învăţătorul care lucrează cu o singură clasă prin alternarea muncii directe efectuată la o clasă cu activitate independentă a elevilor la cealaltă clasă. Aceasta face ca sarcinile instructiv- educative să fie dublate în sensul că trebuie respectat planul de învăţământ şi programa şcolară, pentru fiecare clasă, iar timpul afectat pentru realizarea sarcinilor stabilite de aceasta este acelaşi. Lucrând cu două sau mai multe clase combinate, specificul activităţii constă în alternarea activităţii directe cu cea independentă.
Numărul mic de elevi dă posibilitatea unui contact mai frecvent cu fiecare elev, de mai bună cunoaştere a personalităţii lor şi de urmărire mai atentă a progresului şcolar.
Pregătirea învăţătorului pentru lecţii este esenţială. Din proprie experienţă spun că inspiraţia de moment nu mai este benefică în această situaţie deoarece învăţătorul va încerca să le stabilească în timpul orei fapt care duce la crearea unor timpi pierduţi şi pun în pericol desfăşurarea lecţiei şi totodată a nerealizării obiectivelor. La fiecare clasă există cerinţe din punct de vedere al instruirii şi educaţiei. Din acest punct de vedere precizez că activitatea de predare- învăţare- evaluare la clasele simultane, în cadrul învăţământului primar, impune o formă de învăţământ creativ, suplu, susceptibil variaţiilor şi îmbunătăţirilor şi, fiecare moment din organizarea şi desfăşurarea activităţii îşi are importanţa sa şi trebuie să respecte condiţii de ordin pedagogic şi psihologic.
Deosebirile individuale dintre elevi influenţează rezultatele activităţii instructive- educative şi din această cauză intervine tratarea individuală a elevilor.
E necesar ca învăţătorul să depună un efort susţinut ca fiecare elev să-şi însuşească întreaga materie prevăzută pentru clasa respectivă, să- şi formeze deprinderi de citire cursivă, corectă, conştientă şi expresivă, o exprimare orală şi scrisă corectă, o scriere caligrafică şi ortografică. Spre exemplu la matematică să stăpânească cele patru operaţii aritmetice, să-şi dezvolte judecata şi gândirea în rezolvarea problemelor care cer una sau mai multe operaţii, să compună probleme după un algoritm dat sau să rezolve exerciţii cu paranteze. Nu se poate trece la activitatea individuală fără să se formeze deprinderi de rezolvare a unor exerciţii şi probleme.
Pentru ca învăţătorul care predă la clase simultane să obţină aceleaşi rezultate ca şi învăţătorul care lucrează cu o singură clasă trebuie să creeze elevilor condiţiile necesare pentru a învinge treptat greutăţile specifice activităţii simultane. Activitatea învăţătorului trebuie să fie creatoare, să folosească metode şi procedee variate, potrivite situaţiilor pedagogice create de o asemenea activitate. (fragment)