Studiu privind gradul de implicare a părinților în educația copilului


Autor: prof. ing. Omer S. Sevinci
Colegiul Tehnic de Marină “Al. I. Cuza”, Constanţa

Studiul de faţă abordează o problemă de actualitate şi anume gradul de implicare a părinţilor în educaţia copilului. Performanţele şcolare ale elevului se constată cu ajutorul studiului că sunt într-o strânsă legătură cu implicarea activă şi responsabilă a familiei. În condiţiile în care mulţi părinţi îşi neglijează rolul esenţial pe care îl au în educaţia propriului copil consider că se impune studierea amănunţită a gradului de implicare al acestora în strânsâ colaborare cu şcoala.
Tema propusă pentru studiu: Implicarea părinţilor în educaţia copilului
•Locaţia: Colegiul Tehnic de Marină “Al.I.Cuza”, Constanţa
•Eşantionul: 70 elevi, 70 părinţi
Obiectivele cercetării
a) Obiectiv general:
– analizarea influenţei gradului de implicare a părinţilor în educaţia copilului asupra performanţelor şcolare ale acestuia
b) Obiective specifice:
– identificarea opiniilor părinţilor privind educaţia copilului în şcoală şi gradul lor de implicare de către şcoală
– identificarea opiniilor elevilor cu privire la implicarea părinţilor în educaţia lor
– identificarea opiniilor elevilor în ceea ce priveşte implicarea părinţilor de către şcoală în procesul instructiv-educativ
– analizarea concordanţei dintre opiniile formulate de părinţi şi elevi referitor la gradul de implicare a familiei de către şcoală.

Ipoteze de cercetare
– atitudinea părinţilor cu privire la învăţare respectiv interesul pe care îl manifestă faţă de şcoală
– timpul pe care îl rezervă părinţii pentru a activa ca factor educativ
– comunicarea între cei doi parteneri în educaţie: şcoala şi familia
Universul cercetării
– a fost invesigat un eşantion de 70 de elevi din clase diferite din cadrul Colegiului Tehnic de Marină “Al.I.Cuza” prin intermediul unui chestionar tip adresat elevilor
– a fost invesigat un eşantion de 70 de părinţi al unor elevi proveniţi din medii sociale diferite, din cadrul Colegiului Tehnic de Marină “Al.I.Cuza”, prin intermediul unui chestionar tip adresat părinţilor
Metodologie – metoda observaţiei indirecte (analiza unor documente de specialitate, statistice, rapoarte de cercetări anterioare, etc)
Instrumente de cercetare – chestionare adresate elevilor şi părinţilor, ca instrumente de cercetare folosite in ancheta sociologică
Analiza informaţiilor şi interpretarea datelor
Aplicarea chestionarului destinat elevilor a avut drept scop identificarea părerilor acestora cu privire la gradul de implicare a părinţilor în educaţie şi analizarea consecinţelor asupra performanţelor şcolare în cazul neimplicării sau a unei slabe implicări a familiei.
Eşantionul a fost reprezentat de 70 de elevi din diferite clase, provenind din medii sociale variate. Din răspunsurile date de elevi s-a constatat faptul că nu există o colaborare strânsă între părinţi şi şcoală, ceea ce conduce implicit la adoptarea unei atitudini superficiale faţă de sistemul educaţional. Aproximativ 60% dintre cei chestionaţi au ajuns la concluzia că implicarea eficientă şi periodică a părinţilor despre situaţia lor şcolară şi comportamentul lor ar duce la scăderea frecvenţei problemelor comportamentale şi la un interes crescut faţă de actul educaţional. (fragment)

Publicitate