Studiu de specialitate – Competenţe specifice şi activităţi de învăţare la geometrie


Autor: prof. Darie Gabriel
Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi”, Iaşi

Programa şcolară de matematică pentru gimnaziu indică competenţele specifice pentru fiecare an de studiu, dar şi conţinuturile prin care pot fi atinse. Pentru a da un suport adecvat programa oferă exemple de activităţi de învăţare asociate competenţelor specifice, pentru fiecare unitate de conţinut din anii de studiu. Programa şcolară matematică ciclul inferior al liceului oferă doar exemple de activităţi de învăţare asociate competenţelor generale.
Studiul de specialitate prezent propune o corelare a activităţilor de învăţare cu competenţele specifice, respectiv conţinuturile învăţării pentru clasa a IX-a, trunchi comun la geometrie.
INTRODUCERE
Competenţele generale reprezintă un ansamblu structurat de cunoştinţe şi deprinderi pe care şi-l propune să-l creeze şi să-l dezvolte fiecare disciplină de studiu, pe întreaga perioadă de şcolarizare. Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, sunt deduse din competenţele generale şi sunt etape în formarea acestora. Conţinuturile învăţării sunt mijloace prin care se urmăreşte formarea competenţelor specifice şi, implicit, a competenţelor generale propuse. Ele sunt organizate tematic, în unităţi de conţinut. Exemplele de activităţi de învăţare sugerează demersuri pe care le poate întreprinde profesorul pentru formarea competenţelor specifice.
Competenţele generale propuse la disciplima matematică liceu, ciclu inferior, sunt:
1.Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
2.Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice.
3.Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete.
4.Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora.
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

În cele ce urmează a fost urmărită formarea competenţei generale 6 (Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii ) prin competenţele specifice aferente fiecărui capitol, an de studiu clasa a IX –a, trunchi comun la geometrie.
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ASOCIATE COMPETENŢELOR SPECIFICE
C.S.: 6. Aplicarea calculului vectorial în descrierea proprietăţilor unor configuraţii geometrice date
CONŢINUT : Vectori în plan
Ex. Activităţi de învăţare:
– construirea unei figuri geometrice potrivite cu enunţul problemei.
– abordarea unor situaţii-problemă legate de vectori egali, vectori opuşi şi vectori coliniari cu transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic.
-aplicatii care evidenţiază exprimarea unui vector ca rezultat al unor operaţii cu vectori, într-o configuraţie geometrică dată: triunghi, paralelogram, romb, pătrat, cub.
-determinarea condiţii de tip vectorial pentru ca un patrulater să devină paralelogram: vectorii determinaţi de două laturi opuse egali, vectorul diagonală suma a vectorilor determinaţi de două laturi.
– exerciţii de verificare a validităţii unor afirmaţii legate de proprietăţile operaţiilor cu vectori prin construirea unor exemple şi contraexemple.
-aplicaţii de descompunere a unui vector “latură” al unui triunghi în funcţie de ceilalţi vectori “latură” ai triunghiului. (fragment)