Lecția de istorie în viziune interdisciplinară


Autor: prof. Chelmu Loredana
Şcoala Gimnazialã „Mihai Eminescu”, Vaslui

Istoriei îi revine un rol esențial în formarea personalitãții elevilor. Istoria nu doar transmite un volum de cunoștinte în informarea elevilor asupra curgerii datelor sau a desfãșurãrii unor evenimente istorice, ci are rolul important de a forma capacitãți de interpretare, înțelegere și acțiune. Istoria vizeazã atât latura cognitivã cât și cea rațional-afectivã contribuind la dezvoltarea cunoștințelor din toate sferele existenței sociale.
Profesorul, în activitatea sa, trebuie sã urmãreascã mai multe aspecte: elaborarea conținutului lecției de istorie în concordanțã cu obiectivele informaționale și formative ale acesteia; stabilirea locului și importanței lecției în ansamblul temei, capitolului sau materiei predate; prezentarea conținutului faptic din perspectiva cauzalitãții și adevărului în strânsã legãturã cu spațiul istoric și cu împrejurãrile epocii în care s-au derulat evenimentele; respectarea logicii științei; prelucrarea și adoptarea conținutului lecției la particularitãțile psihice, de vârstã și intelectuale; orientarea conținutului lecției de istorie în viziune interdisciplinarã.
Este necesară o abordare interdisciplinară a conţinutului lecţiei de istorie, luându-se în considerare transformările metodologice şi structurale care au loc în ştiinţa contemporană şi o orientare tot mai fermă spre o formare interdisciplinară a personalităţii umane în vederea integrării sale într-o societate democratică dinamică. Interdisciplinaritatea vine în ajutorul atît a profesorului, cît şi a elevului. Astfel, elevul obţine cunoştinţe temeinice, ce pot fi utilizate cu succes în cadrul diverselor activităţi, iar profesorul se bazează pe atragerea elevului la predarea temei noi, cunoscînd deja unele informaţii analizate la alte ore.
Potrivit lui C. Cucoş „interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu privire la o problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere.” Astfel, pentru a realiza o desfăşurare eficientă a procesului de învăţământ este necesar ca metodele tradiţionale de predare – învăţare – evaluare să fie îmbinate cu metode moderne care să includă legături interdisciplinare care îi vor asigura elevului cunoştinţe temeinice, aplicabile.
În desfăşurarea procesului de predare-învăţare a lecţiei de istorie trebuie să practicăm numeroase activităţi interdisciplinare, deoarece ele contribuie la dezvoltarea intelectuală, socială, emoţională, fizică şi estetică a copilului, cultivă încrederea în forţele proprii şi spiritul de competiţie. Între aceste activităţi, un loc aparte îl ocupă jocul didactic. (fragment)