Contribuția jocului didactic la educarea limbajului preșcolarului


Autor: prof. Manea Florentina
Școala Gimnazială Teasc, com. Teasc, jud. Dolj

Eficienţa procesului instructiv- educativ din grădiniţă depinde atât de stabilirea adecvată a conţinutului cunoștințelor,priceperilor şi deprinderilor, cât şi de modalităţile prin care acestea ajung să fie însusite de copii. Un mijloc de educare şi instruire a copiilor, specific vârstei preşcolare este jocul didactic, forma de învaţare, care poate fi considerat ca o activitate organizată cu întreaga grupa de copii. Pentru ai spori permanent eficienţa jocul trebuie apreciat ca bază a conceperi întregii activități educative. Fără joc nu se poate ajunge la o finalitate reală, e conceput ca mijloc de educare a copiilor, ca procedeu metodic de realizare oprimă a sarcinilor concrete pe care şi le propune procesul de învatamant şi ca formă de organizare a activitaţii de cunoaştere şi de dezvoltare a capacităţiilor psihofizice pe toate planurile.
Jocul didactic este unul dintre cele mai eficiente mijloace de educare fiind folosit pentru a forma sau consolida anumite cunoştinţe, priceperi și deprinderi comportamentale.
Creşterea treptată de la o grupă de vârsta la alta a activităţilor neludice este o consecinţă a dezvoltării capacităţilor copiilor de a desfășura anumite activităţi intelectuale şi fizice: de a observa sistematic un obiect sau un fenomen de a-şi concentra mai mult timp atenţia în acest scop, de a asculta cu interes cele relatate de educatoare, de a înregistra unele indicații cu valoare nominativă, de a reproduce cu relativă independență conflictele apărute în propria gândire între cunoscut şi necunoscut.
Fără îndoială, toate aceste capacități şi multe altele, oricât de bine ar fi ele conturate, nu sunt pe deplin constituite ca să favorizeze desfăşurarea optimă a activităţii de învățare sistematică. Ele comportă trăsăturile specifice vârstei, deși se constată o creştere şi o dezvoltare a lor apreciabilă, nu pot suplini nevoia manifestărilor ludice.
Jocul didactic are un rol bine definit în planul de învățământ al instituțiilor preşcolare, determinat de faptul că pe măsură ce copilul îşi însuşeste, pe baza experienţei sale de viaţă,cât şi pe alte căi, o serie de cunoştinte, priceperi şi deprinderi, rolul său creşte în vederea acumulării altora, superioare.
Ceea ce caracterizează în esenţa jocul didactic constă în aceea că îmbină într-un tot unitar şi armonios atâ sarcini specifice jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice învățării.
Prin urmare, jocurile didactice au drept scop, pe de o parte instruirea copiilor într-un domeniu al cunoaşterii, iar pe de altă parte sporirea interesului pentru activitatea respectivă prin utilizarea unor elemente distractive caracteristice jocului, facilitează atingerea scopului formativ-educativ urmărit şi, împreună cu celelalte activităţi frontale, exercită o puternică influenţă asupra copilului în vederea pregătirii sale pentru şcoală. (fragment)