Studierea Literaturii în cheia gândirii critice și creative


Autor: Ala Morcov, profesor de limba și literatura română,
grad didactic I, L.T. Ion Creangă, c. Coșnița, Rep. Moldova

Învățământul modern se construiește pe instruirea interactivă  care impune profesorului asumarea funcției manageriale cu o multitudine de roluri. Deci, promovând instruirea interactivă, pedagogia modernă se axează nu doar pe profesor , dar și pe elevul ce devine un participant activ al procesului instructiv. În așa fel se stabilesc relații de parteneriat între profesor și elev în procesul instructiv-educativ. Optând pentru promovarea pedagogiei interesului și a problemei, M.Minder în lucrarea Didactica funcțională, afirmă că instruirea funcțională este mai mult decât o alternativă din perspectiva educației totale, al cognitivismului operant, pentru că definește educația ca modificare a comportamentului ce se produce într-o manieră interactivă.

Grija pentru aplicarea profesională și avizată a metodelor interactive la orele de limba și literatura română valorifică în mod original contribuția acestora la formarea competențelor prin realizarea obiectivelor curriculare.

Vin să propun colegilor o variantă pentru organizarea unui atelier de discuție/ de lectură în clasa a IX-a la Unitatea 3 Adolescența. Gestionarea timpului rămâne la discreția profesorului, în dependență de numărul de elevi în clasă, de gradul de pregătire al acestora de a se implica în procesul de învățare.

Atelier de lectură: La ce e bună poezia

Evocare: Asocieri forțate.

Vom lucra în baza citatului: Poezia este un izvor domesticit Lucian Blaga

1.Inițial elevii cunosc doar termenii asocierii: poezie vs izvor.

Poezie Poezie și izvor Izvor
Trăsături specifice Trăsături comune Trăsături specifice
Creează Nu poate fi oprit/ă Distruge
Este text Vine de la sine Este apă
Unora Este vital/ă Tuturor
Din suflet Izvorăște Din pământ
Sentimente Comunică Situația ecologică
 

2.Elevii completează inițial coloana din mijloc, apoi cele laterale.

3.După completarea tabelului  anunțelevilor citatul.

4.Revenim la tabel pentru a-l completa cu sugestiile autorului, construind această metaforă.

Realizarea sensului: Comerțul cu o problemă.

1.Elevii alcătuiesc perechi. Împreună citesc textul, identifică 3-4 probleme importante pe care le ia în discuție autorul și alcătuiesc o listă comună.

Textul La ce e bună poezia de N.Manolescu , manual p.60

2.Perechile formează grupuri câte 4 și discută problemele esențiale identificate în diade.

3.Urmează interogarea reciprocă, o pereche adresează întrebări celeilalte sau solicită soluții de rezolvare a problemei (face comerțul cu o problemă: vinde problema și cumpără soluția).

4.Elevii prezintă în plen câte o problemă din partea fiecărui grup de 4 și soluția asupra căreia au convenit cu toții.

5.Fiecare scrie independent un rezumat al celor învățate în procesul analizei textului.

Reflecție: Pânza discuției.

Am elaborat preventiv grila pentru Pânza discuției:

DA    Ideea pedagogică  de la baza filmului se pare riscantă:       NU

neascultătorii adolescenți pot fi recuperați, însă foarte puțini în realitate, dar chiar și pentru acei puțini se merită efortul profesoarei din film.

Argumente                                                                      Argumente

 

…………………………                                              ……………………………………

…………………………                                           …………………………………. ..

Concluzii: ……………………………………………………………………………………………

2.Elevii împărțiți în perechi discută subiectul și completează grila. Fiecare pereche își completează grila cu argumente de o parte și de alta.

3.Este important să vadă problema din ambele perspective.

4.Discută în grupuri câte 4, fiecare completând grila.

  1. Când toate grupurile au terminat discuția, elevilor li se oferă un minut pentru a-și aduna gândurile și a realiza pe ce poziție se plasează de fapt.
  2. Elevii sânt plasați conform opțiunii, în două tabere.
  3. Cei care nu sânt siguri, se plasează pe mijloc.

8.Fiecare grup își formulează și-și structurează argumentele.

9.Un voluntar de la fiecare grup prezintă argumentele părții sale.

10.Membrii grupului se reunesc din nou, pentru a formula contraargumente și noi argumente. Fiecare elev trebuie să participe la dezbateri.

  1. În calitate de profesor încurajez trecerea de la un grup la altul a elevilor.

12.Discuția se încheie prin declarația finală a grupului, oral/ scris.

Extensie: Redactarea unui text argumentativ Trebuie studiată poezia în școală?, patru paragrafe.