Forme de colaborare ale învățătorului cu familia


Autor: prof. înv. primar Gongea Anca Ileana
Liceul Teoretic „Adrian Păunescu”Bârca, Dolj

Funcţia educativă a familiei constă în formarea primelor deprinderi de viaţă,transmiterea primelor cunoştinţe,sentimente sociale,a primelor virtuţi. Alături de şcoală familia, exercită ceea mai mare influenţă asupra copilului. În acţiunea comună a acestor factori, rolul conducător revine şcolii. Scopul acţiunilor lor este însă unitar.
Adunările cu părinţii-prin ele se asigură legătura cu părinţi elevilor pe parcursul anului şcolar,schimbul de experienţă,confruntarea opiniilor şi căutarea soluţiilor pentru activităţile educative. Astfel se realizează unitatea atitudinilor şi acţiunilor educative ale părinţilor, relaţiile de colaborare intre ei si influenţa educativă asupra copiilor.
Adunările au o tematică precisă, fixata la începutul anului şcolar.
Tematica poate viza:
– analiza activităţii instructiv educative a clasei,evoluţia fiecărui elev;
– depistarea cauzelor care determină rezultatele la învăţătură;
– probleme legate de frecvenţa elevilor, aspecte ale comportării acestora, ţinuta etc.
-iniţierea părinţilor în stimularea dezvoltării personalităţii copiilor lor. La începutul anului şcolar, întrunirea cu părinţii realizează:
– analiza activităţii comitetului de părinţi pentru anul şcolar precedent,alegerea comitetului de părinţi al şcolii
-precizări privind activitatea pentru întreg an şcolar.
De regulă au loc odată pe semestru (sau de câte ori este nevoie). La adunarea curentă se anunţă tema pentru adunarea viitoare. Se pot programa adunări comune la care sa participe părinţi şi copii.
Întrunirile cu părinţii contribuie la ridicarea nivelului pedagogic al părinţilor, la îmbunătăţirea condiţiilor de activitate educativă în şcoală şi în familie.
Lectoratele cu părinţii – în cadrul lor se dezbat probleme de educaţie a copilului în familie şi în şcoală.
Lectoratele se organizează o data pe semestru cu părinţii elevilor dintr-un ciclu de învăţământ. Ele sunt conduse de unul dintre directori,de un cadru didactic desemnat de consiliul de administraţie al şcolii,sau de responsabilul comisiei învăţătorilor.
Lectoratul îşi poate alege un comitet format din: un responsabil cu problemele organizatorice, unul cu probleme de secretariat şi unul cu probleme financiare.
In cadrul lectoratelor cu părinţii se prezintă, se dezbat tematici pedagogice şi de educaţie. Ele pot fi urmate de programe artistice, culturale, sportive.
Vizitele la domiciliu constituie o formă specifică de colaborare.Prin ele se realizează contactul nemijlocit al învăţătorului cu condiţiile concrete de viaţă şi educaţie ale copilului în cadrul familiei.  (fragment)