Studiu de specialitate – Dezvoltarea creativității prin lecțiile de limba și literatura română


Autor: prof. înv. primar Tilă Maria
Școala Gimnazială ”Elena Doamna” Tecuci, jud. Galați

Societatea de astăzi solicită formarea unei personalităţi creatoare, capabilă de a desfășura o activitate inteligentă,subtilă, de a se integra cu ușurinţă in ansamblul activităţilor și formelor de viaţă actuale, impetuozitatea noului constituind forţa ce impune permanenet distincţia dintre ieri și azi, dintre azi și mâine. Creativitatea, fiind dimensiunea principală a personalitătii omului contemporan, constituie o problemă centrală a școlii de azi. În procesul de învăţământ există numeroase posibilităţi ce pot fi valorificate in scopul dezvoltării creativităţii școlarului mic, cu condiţia ca invăţătorul să conceapă un sistem de acţiuni instructiv-educative,menite să urmărească in mod sistematic și prioritar acest obiectiv.
Pentru educarea creativităţii trebuie să ţinem seama de fondul de cunoștinţe de care dispune copilul in perioada de debut a școlarităţii, existenţa unor capacităţi și deprinderi intelectuale cu care să fie prelucrat fondul de informaţii și de climatul educaţional favorabil dezvoltării creativităţii. Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează într-un produs. Ea se manifestă în desfăşurarea unui proces şi presupune existenţa unor trăsături de personalitate şi a unui context social şi organizaţional în care se desfăşoară.
Limba română este disciplina căreia îi revin sarcini exprese pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare şi creaţie. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală se află în strânsă legătură cu formarea şi dezvoltarea capacităţii de creaţie. Limba, produs complex al dezvoltării istorice şi sociale a speciei umane, care evoluează şi se îmbogăţeşte odată cu aceasta, rămâne nu numai cel mai folosit, dar şi cel mai important mijloc de comunicare şi de creaţie, principalul instrument al gândirii umane.
Învăţarea creativă, în cadrul lecţiilor de limbă si literatură română, reprezintă acea formă a învăţării, care are ca scop final realizarea unor comportamente individuale şi colective orientate spre căutarea, aflarea şi aplicarea noului. Toți elevii, incepând cu perioada de debut a școlarității sunt capabili într-o măsură mai mare sau mai mică să desfășoare o activitate de creație,să aducă o notă de originalitate în lucrările pe care le realizează dacă sunt pregătiți în acest scop și li se creează condiții corespunzătoare. (fragment)