Metode și tehnici de evaluare


Autor: prof. înv. primar Moldoveanu Iuliana
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic ,,oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit’’.
Tehnica de evaluare reprezintă un element constructive al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare.
Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie important în vederea realizării unui demers evaluative pertinent şi util.
Pedagogul belgian Gilbert De Landsheer aprecia că ,,O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensional”.
METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR
I. Probele orale:
– conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri);
-povestirea/repovestirea;
-descrierea/reconstituirea/explicaţia/instructajul;
-completarea unor dialoguri incomplete.
II. Probele scrise
Această metodă apelează la anumite suporturi scrise concretizate în lucrări scrise, şi anume:
-lucrarea scrisă neanunţată
-evaluarea anunţată- aplicată după parcursul unei untăţi
-activitatea de muncă independent la clasă desfăşurată sub supravegherea cadrului didactic
-tema pentru acasă, care este o formă de activitate independent, dar desfăşurată de elev acasă şi verificată ulterior de cadrul didactic;
-testul- este o brobă standardizată ce asigură o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare
Un instrument de evaluare scrisă conţine un număr de itemi:
1) obiectivi: cu alegere duală; de tip pereche; cu alegere multiplă.
2) semiobiectivi: itemii cu răspuns scurt; itemii de completare; întrebările sructurate.
3) subiectivi: acest tip de itemi sunt recomandaţi pentru realizarea evaluării în domenii trans-, inter- şi multidisciplinare. (fragment)

Publicitate