Metode interactive de predare


Autor: prof. Kremer Simona
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Timișoara

Învăţarea este o activitate complexă, cu o finalitate extra limitem, antrenând procese cognitive, afective, psihosomatice, sau practice, adică omul în întregul lui. Cu multe veacuri în urmă, înţeleptul grec Socrate surprindea această complexitate şi vastitate a învăţării prin bine cunoscutul dicton „Ştiu că nu ştiu nimic”.
Prin urmare, pe măsură ce înaintăm în cunoaştere, asimilând, aplicând sau -şi nu în ultimul rând – însuşindu-ne diverse informaţii , învăţarea devine un fenomen de o vastitate tot mai mare. Ca atare, în această multitudine de informaţii, a urma o cale, o metodă, este imperios necesar. Şcoala, în ansamblul ei, este depozitarul tuturor acestor metode.
O clasificare a metodelor de predare-învăţare-evaluare, mai mult sau mai puţin exhaustivă, este una din principalele preocupări ale pedagogiei şi deontologiei educaţionale. De asemenea, definirea metodelor didactice şi căutarea de noi şi noi strategii de învăţare care să aibă drept scop asigurarea unui feed-back cât mai bun din partea receptorilor conţinuturilor didactice, constituie o parte de importanţă majoră, atât în demersul teoretic referitor la procesul învăţării, cât şi în stadiul aplicabilităţii concrete.
Pedagogia obişnuieşte să facă o distincţie între învăţământul tradiţional şi modern, lansând ipoteza că cel dintâi pune accent pe conţinuturişi elaborarea unor strategii ale învăţării de tip pasiv, unidirecţionate, pe când cel de-al doilea este centrat pe elev, abordând metode interactive de predare-învăţare-evaluare prin care profesorul devine mediator, un fel de arbiterdisciplinae, observând, sistematizând, valorizând ideile, experienţeleşiachiziţiile intelectuale dobândite în etapele învăţării.
Eficacitatea aplicării uneia sau alteia dintre strategii depinde de mai mulţi factori, cum ar fi nivelul de cunoştinţe al elevului, gradul de implicare al acestuia în activităţile propuse, capacitatea de sistematizare, de analiză, de problematizare, de resursele şi mijloacele de învăţământ disponibile. Măiestria profesorului constă tocmai în a şti să aleagă metoda potrivită, tradiţională sau modernă, unidirecţionată sau interactivă astfel încât elevii să-şiînsuşească toate competenţele specifice propuse. (fragment)