Studiu de specialitate – Metode interactive folosite în predarea – învățarea unităților de măsură


Autor: prof. Pîndaru Mariana
Colegiul ”D. Cantemir” Huși, Vaslui

Transformările prin care a trecut procesul de învăţare, mai ales în ultimele decenii, au pus problema elaborării şi apoi utilizării unor noi metode de predare şi învăţare şcolară. În învăţământul românesc a evenit o necesitate promovarea metodelor moderne de instruire care au capacitatea de a stimula participarea activă şi deplină, fizică şi psihică, individuală şi colectivă în procesul învăţării.
Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. “Activ” este elevul care “depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe. “Activismul exterior” vine deci să servească drept suport material “activismului interior”, psihic, mental, să devină un purtător al acestuia.” (Ioan Cerghit)
Meyers şi Jones definesc învăţarea activă (active learning) drept un mediu de învăţare care “permite elevilor să discute, să asculte,să citească, să scrie şi să reflecteze asupra propriilor modalităţi de cunoaştere prin intermediul exerciţiilor de rezolvare de probleme,prin participări în cadrul micro-grupurilor informale,prin simulări şi studii de caz, prin jocuri de rol şi alte activităţi,toate menite să-i solicite să aplice ceea ce învaţă.”
Specific acestor metode este faptul că pot stimula şi dezvolta învăţarea prin cooperare, lucrul în perechi sau în grupe mici de elevi, facilitând astfel comunicarea, relaţionarea, colaborarea şi sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau pentru explorarea unor teme noi, care duc la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă.
Astfel pentru predarea – învăţarea lecţiei de matematică “Unităţi de măsură pentru lungime” la clasa a V–a am ales METODA MOZAICULUI, metodă bazată pe învăţarea în echipă.
Obiectivele urmărite prin aplicarea acestei metode sunt ca fiecare elev :
să rezolve independent sarcina de lucru primită;
să devină expert în rezolvarea sarcinii primite;
să transmită informaţiile asimilate şi celorlalţi colegi din echipă;
să folosească corect materialul didactic pus la dispoziţie pentru a se informa. (fragment)