Studiu de specialitate – Metoda mozaicului și studiul de caz aplicate în disciplinele tehnice


Autor: prof. ing. Teodora Palaghia
Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău

Metoda mozaicului (jigsaw puzzle, pusă la punct de Harold A Arons) sau metoda grupurilor interdependente (Neculai, Bancu, 1998) îmbină învăţarea individuală cu învăţarea în echipă.
Se foloseşte astfel:
– stabilirea temei sau a unităţi de învăţare reprezintă primul pas pe care profesorul îl face. Din această tematică el precizează elementele principiale de atins din cadrul fiecărei subteme.
– formarea echipelor de învăţare,etapă în care profesorul împarte clasa în echipe de învăţare eterogene, de câte 4-5- elevi. Cu precizarea ca fiecare elev din grupă trebuie să devină „expert” în studierea în mod independenta temei sau subtemei aferentă numărului său.

Fiecare echipă primeşte o fişă – expert cuprinzând tema şi capitolele sau subcapitolele propuse. Cu distribuirea, totodată a unor seturi de materiale didactice necesare fiecărei echipe şi fiecărui membru al acesteia.
Activitatea grupurilor de experţi. După parcurgerea fazei de lucru independent aceşti „experţi” se reunesc în „grupuri de experţi”pentru a dezbate împreună subtema care le revine. Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să (se) instruiască cât mai bine având responsabilitatea propriei învăţări şi a predări colegilor din echipa din care a provenit.
Reîntoarcerea la echipele de învăţare. Experţi se reîntorc la echipa iniţială după ce aceştia consideră ca au atins gradul de expertiză necesară. Membri echipei vor fi stimulaţi să discute, să pună întrebări, să exprime puncte de vedere şi să-şi noteze, fiecare realizându-şi propriul plan de idei. Obiectivul echipei fiind acela ca toţi membri să stăpânească conţinutul celor 4-5 subteme avute în vedere.
Profesorului îi revine rolul de a monitoriza activitatea de învăţare, având grijă ca noile cunoştinţe să fie transmise corect, să răspundă la întrebări mai dificile, să stimuleze cooperarea şi să asigure participarea activă a tuturor elevilor. În funcţie de complexitatea şi dificultatea sarcinilor va avea grijă să dozeze timpul de lucru. În faza finală de evaluare, grupurile de experţi prezintă rezultatele în faţa întregii clase, care îşi asumă asimilarea cunoştinţelor care alcătuiesc ansamblul temei în unitatea ei logică.
Metoda mozaicului are un caracter pronunţat formativ. Ea îşi concentrează atenţia asupra dezvoltării capacităţilor de ascultare, vorbire reflectare, gândire creativă rezolvare de probleme şi cooperare. (fragment)