Limbile moderne și interdiciplinaritatea

Autor: prof. Condratov Irina
Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani

Se ştie că limba este consangvină cu cultura şi civilizaţia unui popor. De aceea,dintre disciplinile care se predau în şcoală, limbile moderne nu numai că permit ci şi impun abordarea interdisciplinară chiar şi din primii ani de studiu. Ea se aplică la nivel lexical mai precis la nivelul lexicului secundar,care reprezintă masa vocabularului, dar şi partea lui cea mai mobilă,un univers complex ce cuprinde toate limbajele de specialitate. O consultare mai superficială a manualelor actuale de limba franceză ne pune în faţă titluri precum ‘L’amie ordinateur’ (cl. aV-a); ‘La Physique-ça c’est serieux (cl. a VI-a); ”L’Écolo-Club des Pyrénées (cl. a VII-a) etc., care presupun însuşirea şi utilizarea unor termeni din domenii diverse: fizică, informatică,ecologie, muzică, presă,arhitectură.

Continuarea

Studiu de specialitate – Classroom assessment techniques

Autor: prof. Condratov Irina
Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani

In the 1990’s, educational reformers are seeking answers to two fundamental questions: (1) How well are students learning? and (2) How effectively are teachers teaching? Classroom Research and Classroom Assessment respond directly to concerns about better learning and more effective teaching. Classroom Research was developed to encourage college teachers to become more systematic and sensitive observers of learning as it takes place every day in their classrooms. Faculty have an exceptional opportunity to use their classrooms as laboratories for the study of learning and through such study to develop a better understanding of the learning process and the impact of their teaching upon it.

Continuarea

Studiu de specialitate – Formarea competențelor tehnice prin corelarea pregătirii teoretice cu pregătirea în laborator și instruirea practică

Autor: prof. ing. Teodora Palaghia
Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău

Corelaţia între pregătirea profesională şi succesul în carieră este una foarte strânsă, formând o relaţie de interdependenţă. De aceea este foarte important ca fiecare dintre noi să fie pregătit profesional într-un domeniu ce reprezintă un adevărat punct de interes, dacă nu o pasiune. În acest fel suntem dispuşi să ne perfecţionăm în mod constant chiar continuu în domeniul respectiv, prin aceasta având şanse foarte mari de a a avea o carieră de succes şi a ne pune în valoare aptitudinile. Alegerea profesiei este una dintre cele mai importante decizii din viaţa unei persoane iar ca urmare a acestei alegeri survine succesul sau insuccesul.

Continuarea

Studiu de specialitate – Metoda mozaicului și studiul de caz aplicate în disciplinele tehnice

Autor: prof. ing. Teodora Palaghia
Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău

Metoda mozaicului (jigsaw puzzle, pusă la punct de Harold A Arons) sau metoda grupurilor interdependente (Neculai, Bancu, 1998) îmbină învăţarea individuală cu învăţarea în echipă.
Se foloseşte astfel:
– stabilirea temei sau a unităţi de învăţare reprezintă primul pas pe care profesorul îl face. Din această tematică el precizează elementele principiale de atins din cadrul fiecărei subteme.
– formarea echipelor de învăţare,etapă în care profesorul împarte clasa în echipe de învăţare eterogene, de câte 4-5- elevi. Cu precizarea ca fiecare elev din grupă trebuie să devină „expert” în studierea în mod independenta temei sau subtemei aferentă numărului său.

Continuarea

Proiect educațional în parteneriat „Săptămâna poetului național Mihai Eminescu”

Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița P.N. Surducu mic, com. Traian Vuia, jud. Timiș

Proiectul este iniţiat de prof. SMARANDA CRÎȘCIU, educatoare la Grădinița cu Program Normal SURDUCU MIC în parteneriat cu prof. LUCIAN VASILE STĂNESCU, învățător la Școala Gimnazială din TRAIAN VUIA.
Argument.
Eminescu a fost şi va rămâne poetul tuturor românilor, mari şi mici. În fiecare an, elevi, dascăli, reprezentanţi ai comunităţii locale, organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui care este cel mai mare poet român, Mihai Eminescu. Acum, când se împlinesc 164 de ani de la naşterea poetului, grădiniţa de copii împreună cu elevii din clasele primare din Școala Gimnazială din Traian Vuia s-au hotărât să sărbătorească acest eveniment şi alături.
Scopul proiectului este organizarea de acţiuni comune şcolari – preşcolari, în vederea sărbătoririi împlinirii a 164 ani de la naşterea poetului şi cunoaşterea literaturii eminesciene prin realizarea unor legături amicale între şcolari şi preşcolari folosind diverse metode de comunicare, printr-un constructive schimb cultural şi omagial.
Obiective:

Continuarea

Rolul profesorului în societatea contemporană

Autor: prof. Popa Irina Mariana
Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei

Dacă abordăm problematica rolului profesorului în societatea contemporană, cartea “Profu” de Jean Pierre Dopagne este un exemplu pertinent la care putem face referire și care ne pune în lumină caracteristicile importante ale problemelor cu care se confruntă universul educațional de astăzi. Autorul ne avertizează asupra pericolului degradării tinerei generații lipsită de interes pentru studiu și de respect pentru dascăli, această categorie profesională esenţială în dezvoltarea unei societăţi.

Continuarea

Rolul educației în cultivarea perseverenței, promotoare a reușitei în viață

Autor: prof. Popa Irina Mariana
Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei

Cum să ne educam copiii pentru noul univers al muncii, pentru această nouă etapă în viața socială a umanității în așa fel încât să le asigurăm succesul? Aceasta este întrebarea de la care trebuie să pornim orice discuție referitoare la dezvoltarea abilitaților socio-emoționale, deoarece rolul inteligenței emoționale și a competenței socio-emoționale dobândite prin educație, al cărei rezultat este performanța profesională remarcabilă, are un rol major și determinant în societatea actuală. Pentru a putea răspunde în mod obiectiv la o astfel de întrebare, trebuie să regândim însăși elementele de baza ale educației căci inteligența emoțională este tot atât de importantă pentru viitorul copiilor noștri ca studiile academice absolvite pe parcursul școlarizării.

Continuarea

Studiu de specialitate – Reforma învățământului preșcolar – obstacole și soluții

Autor: prof. Pătrașcu Elena Crenguța
Liceul Tehnologic I. C. Petrescu Stîlpeni – GPP Stîlpeni jud. Argeș

Pornind de la ideea că societatea noastra se află întro continuă mișcare și transformare acest principiu nu ar trebui să ocolească și sistemul de învățământ. Toate schimbările ar trebui să fie relevante, sustenabile, capabile să fie integrate în practicile curente ale şcolii, posibil de implementat pe termen mediu şi lung, să rezolve cea mai mare parte a contradicţiilor, să aibă eficacitate pentru calitatea, eficienţa şi echitatea învăţământului, şi pentru capacitatea de acceptare a schimbării.

Continuarea

Studiu de specialitate – Educația interculturală la vârsta preșcolară

Autor: prof. Pătrașcu Elena Crenguța
Liceul Tehnologic I. C. Petrescu Stîlpeni – GPP Stîlpeni jud. Argeș

În ultimile decenii societatea tinde tot mai mult să depăşească graniţele impuse de frontiere, de mondializează.La acesta se adaugă fenomenul imigraţiei, ce impune creşterea demografică în unele zone ale lumii, precum şi fenomenul de polarizare a bogăţiei/sărăciei. Astfel, pentru o bună convieţuire, în Europa a de venit necesară implementarea educaţiei interculturale în programul educaţional din perspectiva desfinţării graniţelor, pentru că este necesar să se prevină şi să se evite conflicte interetnice şi de altă natură, prin promovarea toleranţei, a bunei înţelegeri şi egalităţii de şanse între membrii aceleiaşi comunităţi. Şi în România se urmărete implementarea unui program educaţional intercultural ce trebuie început încă de la grădiniţă, pentru că şi aici există copii din diferite state (italieni, moldoveni, chinezi etc) alături de copiii minorităţilor din România (lipoveni, maghiari, rromi etc).

Continuarea

Studiu de specialitate – Influența mass-media asupra sănătății copilului

Autor: prof. înv. primar Boiciuc Ana
Școala Gimnazială Rona de Sus

Trăim într-o lume în care mijloacele mass-media sunt la îndemâna oricui, mai ales la îndemâna copiilor. În lipsa părinţilor sau a altor adulţi, care ar putea să verifice timpul dedicat vizionării TV şi a calculatorului, există posibilitatea ca micii „operatori” să fie afectaţi grav confundând lumea reală cu cea virtuală, dar şi din punct de vedere medical să rămână cu urmări grave. Ca profesori, avem menirea să cunoaştem copilul cât mai bine. Pentru o mai bună cunoaştere a colectivului de elevi ai clasei în legătură cu timpul liber pe care îl petrec copiii acasă, acolo unde au la îndemână calculatorul, am propus un chestionar tematic „Copilul şi calculatorul”.

Continuarea

Drepturile copilului

Autor: prof. Virdol Alina Cristina
Școala Profesională Valea Stanciului

Interesul pentru copil ca fiinţă umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la evoluţia umanităţii. Nimic nu apare ca fiind mai firesc pentru un secol pe care la inceputurile sale Helen Key îl anunţa ca fiind “secolul copilului”, decât numeroasele dezbateri şi discuţii referitoare la natura drepturilor ce trebuiau asociate copilului şi copilăriei.
A existat o unanimă recunoaştere a nevoii speciale de protecţie a copilului datorită vulnerabilităţii sale în raport cu societatea. Vulnerabilitatea a fost interpretată prioritar în legătură cu anumite incapacităţi, prin urmare copilul a fost mai curând tratat ca obiect al actelor de caritate decât ca o fiinţă umană individuală, cu propriile sale drepturi. Elaborarea deciziilor cu privire la copil a avut loc de cele mai multe ori în absenţa copilului.

Continuarea

Studiu asupra tematicilor proiectelor europene multilaterale Comenius aprobate în ultimii trei ani

Autor: prof. Delia Pintilie
Colegiul Tehnic „A. Saligny” Bacău

Despre proiectele europene s-a scris mult în ultima perioadă şi se va mai scrie. Momentul în care ne propunem realizarea unui proiect declanşează o multitudine de întrebări. Cele mai multe întrbări îşi găsesc răspunsul pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) http://www.anpcdefp.ro/, în documente şi formulare, în multitudinea de diseminări la care asistăm, sau pur şi simplu, în sfaturile celor care au derulat astfel de proiecte. ANPCDEFP funcţionează sub acest nume încă din 2005, dar istoria proiectelor europene a început încă din 1996, prin programele Socrates şi Leonardo da Vinci.
Una din întrebările importante la începutul unui proiect este legată de tema pe care o vom alege, dacă ideea temei va corespunde priorităţilor naţionale ale Agenţiei Naţionale. Aplicantul trebuie să ştie că e necesar ca tema să se adreseze unor interese comune tuturor partenerilor care vor fi implicaţi în proiect. Acest lucru va aduce calitate proiectului.

Continuarea

Studiu de specialitate privind utilitatea hărții în cadrul orelor de geografie

Autor: prof. Gergeac Daniela
Școala Gimnazială Comuna Scoarța, jud.Gorj

Motto: „Harta a fost şi va rămâne totdeauna temelia adevărată a tuturor descrierilor geografice”. Simion Mehedinţi

Harta este o reprezentare grafică în plan a suprafeţei Pământului (totală sau parţială), generalizată şi micşorată conform unei scări de proporţie şi întocmită pe baza unei proiecţii cartografice. (conform DEX) Elementele unei hărţi sunt titlul, legenda şi scara de proporţie.
Geografia nu poate fi învăţată sau predată fără hartă, aceasta reprezentând cel mai important mijloc de învăţământ.

Continuarea

Parcul Național Piatra Craiului

Autor: prof. Gergeac Daniela
Școala Gimnazială Comuna Scoarța, jud.Gorj

Masivul Piatra Craiului din Carpaţii Meridionali devine în 1938 rezervaţie naturală datorită ,,caracterului unic al masivului”, având o suprafaţă de 440 ha. Ulterior, în 1990 este declarat Parc Naţional, recunoscându-i-se valoarea atât din punct de vedere geomorfologic, peisagistic, cât şi al florei şi faunei.
În prezent, are o suprafaţă de 14.773 ha, cuprinzând creasta Munţilor Piatra Craiului, la care se adaugă şi areale din Culoarele Rucăr-Bran şi Rucăr-Zărneşti. În cadrul acesteia zona de protecţie strictă este de 6053 ha.
Contribuţii importante la cunoaşterea masivului au avut de-a lungul timpului atât geografi români cât şi străini precum: Emmanuel de Martonne, Franz Podek, E. Jekelius (întocmeşte prima hartă modernă), N. Oncescu, N. Orghidan, V. Mihăilescu, T. Constantinescu.

Continuarea

Munca în echipa – rol esențial în dezvoltarea școlarilor și preșcolarilor

Autor: înv. Danciu Ștefania-Daniela
Școala Gimnazială Gîngiova, jud.Dolj

Spiritul de echipa este o calitate importantă care pregăteşte copiii pentru provocările vieţii de adult şi îi ajută să înveţe cele mai bune mijloace pentru a reuşi în viaţă. Însă nu este o calitate înnăscută, ci este un „bun” dobândit care-i învăţa despre încredere, responsabilitate, comunicare sau cooperare. Insuflă-i copilului spiritul de echipă încă din primii ani ai copilăriei!
Spiritul de echipa este în strânsă legătură cu o altă abilitate pe care copiii trebuie să o înveţe şi să o stăpânească: cooperarea. Aceasta presupune iniţial integrarea copilului într-un grup, ai cărui membri au un scop său ţel comun. Încercarea de a îndeplini misiunea presupune multe aptitutidini pe care copilul le va dezvolta din lucrul în echipă cu alţi copii. Este o abilitate care oferă copilului fundaţia pentru reuşitele de la maturitate.

Continuarea

Studiu de specialitate – La bande dessinée en classe de français

Autor: prof. Alina Danciu
Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron, Bacău

La Bande Dessinée est un outil qui lui permet de travailler sur l’image et la narration. L’étude de l’image est scolairement classique, il choisit une planche de Bande Dessinée et analyse avec les élèves les différents cadrages/plans qu’elle présente. Cela lui permet d’enseigner le champ lexical de l’image et d’expliquer aux élèves comment lire les images.
L’étude de la narration me permet d’aborder plusieurs points de travail sur la langue française: la narration (construction du récit) et le dialogue. L’apprentissage du français peut donc se faire ” facilement ” sur le récit des migrants. Le contenu est tout aussi important que la forme car il transcrit un parcours migratoire semblable à ce que les élèves ont pu vivre. Cette BD provoque un certain intérêt chez les élèves, ils sont contents de voir une BD qui parle du sujet de la migration. J’ai choisi de travailler sur Muto, le récit d’une migrante camerounaise. Ce récit diffère des autres dans son aspect narratif car il commence par l’intégration aujourd’hui dans une ville européenne pour revenir sur le parcours scolaire, familial et de migration.

Continuarea

Studiu de specialitate – Particularități ale teoriilor de comunicare evidențiate în diverse interacțiuni verbale

Autor: prof. Budău Liliana
Colegiul ,,Henri Coandă”, Bacău

Pornim în demersul nostru analitic de la următorul fragment din romanul ,,Moromeții”, de Marin Preda:
– Ce mai faci, Moromete? Ai terminat, mă, de sapă?
– Da, am terminat… Tu mai ai, mă Bălosule?
– Am terminat şi eu. Mai aveam un petic dincoace în pământuri, mi l-au săpat ai lui Ţugurlan… Ce faci, Moromete, te-ai mai gândit? Îmi dai salcâmu-ăla?
– Dar Victor al tău… El nu mai iese la sapă, Bălosule?
– Păi de ce zici că nu vrei să mai dai, Moromete? Că vroiam să ţi-l plătesc…
– Să ţii minte că la noapte o să plouă. Dacă dă ploaia asta, o să fac o grămadă de grâu, Tudore!

Continuarea

The role of feedback in communicative classrooms

Autor: prof. Miulescu Florina Oana
Colegiul de silvicultură și protecția mediului, Rm. Vâlcea

Perhaps the subject can best be adressed by looking at it from the learners’ point of view . They have taken part in an animated discussion on a relevant topic and have drawn on all their ressources in English to do so. The teacher has set up the communicative activity and allowed it to flow, giving the learners the maximum opportunity to participate and use their language skills to the full.
The lesson ends without a feedback stage and the students leave the classroom. At this point, they might reflect on what they have done. They have certainly practised speaking and, no doubt, they have practised listening . What, on the other hand, have they learnt?

Continuarea

Trigonometria povestită în versuri de Gheorghe Lazăr

Autor: prof. Ana-Maria Nucă
Liceul „Dimitrie Cantemir” Babadag, jud. Tulcea

Îmi face o deosebită plăcere să-i invit pe elevii mei într-o aventură a cunoaşterii matematice, întorcându-ne astfel în timp pentru a face cunoştinţă cu personalităţi marcante ale culturii şi ştiinţei româneşti: Gheorghe Lazăr, Ion Heliade Rădulescu, Spiru Haret, Ion Barbu, Traian Lalescu, Octav Onicescu, Dimitrie Pompeiu. Aş vrea să-i fac pe elevi să îndrăgească şi să cunoască istoria matematicii româneşti prin aceste mari personalităţi care au dirijat excepţional orchestra matematică a lumii prin descoperirile lor.
Unul dintre maeştrii şi fondatorul învățământului în limba națională din Țara Românească a fost Gheorghe Lazăr, care în 1818 a înființat în București prima școală cu predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava. Alături de Spiru Haret, Gheorghe Lazăr are meritul de a se fi jertfit pe altarul ştiinţei şi culturii pentru un viitor mai bun al românilor.

Continuarea

Exersarea pronunției în orele de limba engleză prin expresii „tongue twisters”

Autor: prof. Nistora Agneta
Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad

Comunicarea într-o limbă străină reprezintă o competență cheie în cadrul profillului de formare european conturat pentru absolvenții învățământului obligatoriu. Aceasta include aceleaşi competențe generale ca şi comunicarea în limba maternă: se bazează pe abilitatea de a înţelege, de a exprima şi de a interpreta gânduri, sentimente şi fapte, atât pe cale orală cât şi în scris (ascultare, vorbire, citire şi scriere) într-o gamă potrivită de contexte sociale – la serviciu, acasă, în educaţie şi instruire – conform cu dorinţele sau nevoile individului.

Continuarea