Studiu de specialitate – Cercetări privind accesul copiilor de etnie romă la o educație de calitate


Autor: prof. Andrei Doina
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

1. Introducere
În România, unul dintre cele mai afectate şi vulnerabile grupuri sociale din toate punctele de vedere îl constituie populaţia de etnie romă, deoarece se confruntă cu multiple probleme: economice, socio-culturale, educaţionale. În structura acesteia se identifică cel mai mare număr de persoane lipsite de mijloace materiale, de şomeri pe termen lung, lucrători necalificaţi, persoane fără educaţie sau cu educaţie sumară, membri ai unor familii numeroase, oameni fără documente de identitate, fără domiciliu stabil, chiar fără o locuinţă proprie.
De aceea, copiii romi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii din ţara noastră şi au nevoie de mult sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Lipsa resurselor materiale familiale, atitudinea ostilă a populaţiei, în mentalitatea căreia persistă prejudecăţi fizice şi morale negative faţă de romi, interesul redus al părinţilor pentru şcoală, generat de lipsa de înţelegere a utilităţii ei, toate acestea contribuie la marginalizarea copiilor romi, la limitarea accesului la şansele egale la care au dreptul toţi copiii.

În general, se poate aprecia că situaţia romilor din România este generată de două aspecte importante: situaţia socio-economică defavorabilă, pe de o parte, respectiv stereotipurile, prejudecăţile şi discriminarea cu care sunt trataţi, pe de altă parte. Depăşirea acestora este posibilă doar prin implicarea activă a tuturor actorilor sociali responsabili, precum şi prin abordarea interdisciplinară a problemelor cu care romii se confruntă.
2. Rezultatele investigaţiei ştiinţifice
Prezenta investigaţie îşi propune analiza stadiului actual privind accesul la o educaţie de calitate pentru copiii romi.
Studiile întreprinse au arătat că un obstacol major pentru romi în accesarea pieţei muncii este slaba educaţie de astăzi. Participarea redusă la educaţie, nivelul scăzut de instruire şi analfabetismul se manifestă negativ în planul dezvoltării personale a romilor, al „şanselor de viaţă”, al oportunităţilor de mobilitate socială şi, nu în ultimul rând, al posibilităţii de exercitare deplină a drepturilor cetăţeneşti.
De aceea, pentru ameliorarea situaţiei romilor şi implicit a copiilor, se impune implicarea efectivă a autorităţilor în sprijinirea familiilor rome de a-şi asigura o viaţă decentă, prin cursuri de pregătire profesională, asigurarea de locuri de muncă, rezolvarea situaţiilor neclare privind actele de identitate şi de proprietate, inclusiv consilierea acestora privind viitorul copiilor. (fragment)