Evaluarea inițială (predictivă) la limba și literatura română


Autor: prof. Cristea Cerasela Carmen
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui nou ciclu de învăţare sau program de instruire în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor. Prin intermediul evaluării iniţiale se identifică nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învăţământ respectivă. Informaţiile obţinute în urma realizării unei evaluări iniţiale sprijină planificarea activităţilor viitoare ale profesorului din perspectiva adecvării acestora la posibilităţile elevilor sau a iniţierii, dacă este cazul, a unor programe de recuperare.
Evaluarea iniţială (predictivă) oferă posibilitatea cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor, identificării „stării de fapt” care va conduce la stabilirea unor strategii pe care să le adoptăm în funcţie de rezultatele obţinute în fiecare clasă testată. De exemplu, la începutul clasei a V-a, acelaşi test, aplicat în două colective, poate duce la rezultate diferite, ceea ce va necesita abordări variate, selectarea unor metode potrivite nivelului clasei cu care lucrăm. Prin funcţia diagnostică a evaluării vom putea:
– identifica lacunele în pregătirea elevilor;
– stabili capacităţile de comunicare (orală şi scrisă) şi abilităţile fiecăruia;
– depista eventualele deficienţe de pregătire şi dificultăţi de învăţare.
Pe baza „diagnosticului” stabilit, vom putea identifica cele mai potrivite demersuri didactice, pentru a putea realiza o bună proiectare în timp a activităţilor didactice de limbă şi literatură română. Astfel, dacă în urma testării elevilor se constată ezitări în scrierea corectă a unor cuvinte, vom proiecta activităţi de învăţare în care să urmărim transcrierea unor pasaje, completarea unor enunţuri cu ortograme şi explicarea utilizării lor. Deci, pe lângă obiectivele de referinţă din programă, vom pune accentul şi pe obiectivele rezultate în urma diagnosticării capacităţilor şi aptitudinilor elevilor.
Pentru a realiza o evaluare iniţială eficientă, trebuie să fii un bun cunoscător al programelor şcolare, nu numai al nivelului la care predai, ci şi al nivelurilor anterioare. De aceea, înainte de a prelua o nouă clasa a V-a, se recomandă să parcurgi programa de clasa a IV-a, urmărind cu atenţie standardele curriculare de performanţă (capacităţile pe care trebuie să le aibă elevii la sfârşitul clasei a IVa), să participi la câteva activităţi de limba şi literatura română la clasa a IV-a, pentru a te familiariza cu metodele folosite de învăţător/institutor şi pentru a putea întocmi, adecvat particularităţilor de vârstă ale elevilor şi nivelului lor de pregătire, testul de verificare iniţială. Acest test este şi o oglindă a ta, elevii încă nu te cunosc, iar modul în care vei formula cerinţele, felul în care vei aborda problemele diverse cu care se confruntă ei pe parcursul testului pot avea urmări (pozitive / negative) în relaţia ta cu elevii. (fragment)