Studiu de specialitate – Clasa de elevi – grup social


Autor: prof. Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

1. Introducere
Clasa de elevi este un grup social mic, reunind un număr restrâns de membri (de regulă până la douăzeci şi cinci) între care există relaţii vii, de tipul „faţă în faţă”. Sub aspect funcţional clasa de elevi este un grup de muncă, unit prin activităţi şi scopuri comune. În virtutea continuităţii în asociere şi a nevoii de conlucrare pentru îndeplinirea sarcinilor comune, între membrii grupului se stabilesc relaţii interindividuale, se constituie structuri formale şi informale, se detaşează lideri, formali şi informali, se conturează şi se exercită roluri şi responsabilităţi.
2. Caracteristicile grupului şcolar
La fel ca toate grupurile sociale mici, grupul clasă de elevi are o serie de caracteristici generale. Astfel: consensul, anumite atitudini asemănătoare în grup; conformismul, respectarea normelor de grup; autoorganizarea, prin care grupul sau înşişi membrii acestuia îşi stabilesc şi-şi asumă funcţiile pe care le au de îndeplinit, se angajează şi realizează sarcina; coeziunea, unitatea grupului; eficienţa în îndeplinirea sarcinilor comune; controlul asupra membrilor săi; stratificarea, ierarhizarea statutelor; permeabilitatea, cooptarea altor membri şi acceptarea lor; flexibilitatea, capacitatea de a manifesta comportamente variate, opusă rigidităţii şi stereotipiei; omogenitatea, similaritatea psihologică şi socială a membrilor săi; tonul hedonic, plăcerea apartenenţei la grup; intimitatea, gradul de apropiere psihologică între membrii săi; forţa; participarea; stabilitatea.
Spre deosebire de alte grupuri sociale, clasa de elevi este un grup prin excelenţă educaţional, având o orientare explicită spre realizarea unor acţiuni şi finalităţi formative. Specificul clasei de elevi ca grup social este dat de scopul în care se constituie şi funcţionează grupul, de mijloacele folosite pentru atingerea acestui scop şi de locul şi rolul profesorului în grup.
Clasa de elevi este un grup formal. Ea se constituie pe baza unor cerinţe instituţionalizate, educatorii şi educaţii având roluri diferite şi aflându-se în raporturi obligatorii, reglementate şi controlate de autoritatea socială. Clasa de elevi este un grup social de formare a unor capacităţi şi trăsături de personalitate, de învăţare a unor comportamente, de asimilare a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare copilului ca fiinţă socială.

Grupul şcolar este compus din elevi – ca membri egali între ei – şi profesor – ca animator al vieţii şi activităţii de grup. Raporturile dintre ei sunt determinate atât de sarcina concretă de realizat, cât şi de finalitatea în virtutea căreia funcţionează grupul. În grup profesorul are o poziţie de superioritate bazată pe statutul său de adult, posesor al cunoştinţelor şi reprezentant al societăţii.
Clasa are scopuri prescriptive precise, clare, referitoare la educarea şi instruirea elevilor. Funcţionarea ei depinde de gradul de asimilare şi urmărire prin acţiune a acestor scopuri. Numai dacă atât profesorul, cât şi elevii aderă la, şi-şi însuşesc scopurile prescrise transformându-le în scopuri individuale, grupul se constituie ca sistem funcţional. Prin metodele şi stilul de muncă practicat, profesorul favorizează şi procesul invers, de integrare a scopurilor individuale în scopurile comune prescrise sau, dimpotrivă, îl frânează. (fragment)