Creativitatea și învățarea activă în predarea literaturii


Autor: prof. Elena Cioranu
Colegiul Economic „Ion Ghica”, jud. Brăila

Printre noile idei ale didacticii moderne un element de care trebuie ţinut cont este implicarea activă în sarcină a elevilor, în felul acesta ei devenind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă, şi deci de propria formare.
Participarea activă presupune a-i determina pe elevi să înveţe gândind, înţelegând, aprofundând, investigând; activizarea elevului solicită deopotrivă gândirea şi inteligenţa, spiritul de observaţie, capacităţile de elaborare, memoria creativitatea, spiritul critic, capacitatea de a sesiza şi rezolva probleme. Aceasta obligă educatorul să fie interesat nu numai de transmiterea cunoştinţelor, ci şi de familiarizarea elevilor cu unele metode şi tehnici de investigaţie, de cultivarea unor calităţi precum spiritul analitic, capacitatea de sinteză, inventivitatea, originalitatea.
Pentru a putea vorbi de o activizare autentică, participarea la activitatea de predare, învăţare, evaluare trebuie să fie susţinută de o motivaţie puternică, ceea ce presupune ca elevului să i se cultive curiozitatea intelectuală, dorinţa de succes, interesele şi aspiraţiile, voinţa de a cunoaşte şi a şti.
Nu trebuie să se piardă din vedere că activismul se învaţă, chiar dacă este susţinut de tendinţa naturală a copilului sau a tânărului spre activitate. Pentru aceasta educatorul trebuie să folosească metode active, participative, să creeze situaţii de autonomie intelectivă şi acţională, să promoveze învăţarea operaţională şi creativă, să adopte o atitudine permisivă la iniţiativele elevilor. Tocmai de aceea un obiectiv important este întărirea caracterului activ al tuturor metodelor şi procedeelor de instruire, în sensul amplificării gradului de participare a elevului în activitatea de învăţare prin implicarea sa în efectuarea unor studii şi cercetări personale, în activităţi de investigare, prin sporirea efortului în rezolvarea sarcinilor de învăţare.
De aici, necesitatea creşterii ponderii metodelor cunoscute sub denumirea de metode activ-participative care solicită elevului deopotrivă efort de gândire, imaginaţie, memorie, voinţă, ajutându-l să depăşească stadiul primirii unor cunoştinţe „de-a gata elaborate” şi implicându-l în procesul de redescoperire a acestora. (fragment)