Studiu de specialitate – Evaluarea didactică și specificul ei în învățământul primar


Autor: prof. înv. primar Bukszar Daniela
Școala Gimnazială Lunca Bradului

În anul școlar 2013-2013 am susținut lucrarea de grad didactic I cu tema: „Evaluarea didactică și specificul ei în învățămantul primar”, ce reprezintă de fapt o cercetare constatativ ameliorativă.
Experimentul didactic care a stat la baza lucrării a constat în verificarea conținuturilor, cunoștințelor, priceperilor, deprinderilor, etc. pe care le-au dobândit elevii la disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Științe ale naturii, prin folosirea metodelor moderne și tradiționale de evaluare, prin folosirea autoevaluării, evaluării în perechi.
Eșantionul de participanți a fost compus din 13 elevi care au fost evaluați prin metode tradiționale, dar și moderne, printr-un climat nestresant, natural. Nivelul de pregătire a colectivului de elevi este omogen din punct de vedere al potențialului intelectual, aproape toți elevii provenind din familii care asigură condițiile necesare actului învățării.
Tema cercetării a fost: introducerea evaluării continue prin îmbinarea metodelor tradiționale de evaluare (scrisă, orală, practică) cu cele alternative (observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor în clasă, evaluarea pe baza proiectelor, portofoliilor, autoevaluarea, investigația).
Scopul cercetării a fost: valorificarea întregii activități desfășurate de elevi la clasă și în afara ei, sensibilizarea elevilor față de importanța actului evaluativ, cultivarea spiritului de autoevaluare și autoapreciere, valorificarea importanței întrepătrunderii dintre metodele tradiționale și cele moderne de evaluare, pentru a măsura nu doar cantitativ rezultatele elevilor, performanțele atinse de ei, dar și calitativ.
Obiectivele cercetării întreprinse au fost:
Determinarea nivelului general de pregătire și a nivelului de pregătire la disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Științe ale naturii, a elevilor implicați;
Înregistrarea, monitorizarea, compararea rezultatelor obținute de elevii clasei experimentale la testul inițial, la testele formative și la testul final;
Aplicarea unor forme diverse de autoevaluare;
Surprinderea impactului dintre evaluarea tradițională și cea modernă asupra elevilor pentru evidențierea caracterului formativ al evaluării;
Ipoteza cercetării: Dacă se îmbină metodele de evaluare moderne cu cele tradiționale, în funcție de contextul educațional (clasa, nivelul de pregătire, dotări etc.) atunci procesul evaluativ va dobândi caracterul unei evaluări formative și se va înregistra o creștere a randamentului școlar și a motivației pentru învățare. Am utilizat și o ipoteză secundară și anume: implicarea elevilor în activitatea de evaluare și autoevaluare determină dezvoltarea capacitătii de autoevaluare a elevilor.
Activități educaționale experimentate au fost bazate pe utilizarea fișelor de lucru, pe lucrări experimentale, pe realizarea de proiecte, portofolii, autoevaluării etc. (fragment)