Avantajele curriculumului centrat pe competențe


Autor: prof. Bâgu Corina
Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad

La clasele primare profesorul trebuie să gândească şi să realizeze activitatea de predare-învăţare din perspectiva unor obiective didactice bine determinate, specifice disciplinei pe care o predă şi să organizeze situaţii de învăţare concrete, centrate pe ele. Potrivit noului curriculum şcolar, obiectivele- cadru şi de referinţă se realizează în funcţie de performanţele la care elevii trebuie să ajungă, performanţe care vizează schimbări de comportament exprimate în termeni de “capacităţi” dobândite. Mai mult, însăşi achiziţiile şcolarilor se apreciază în funcţie de anumite capacităţi dobândite prin învăţare, respectiv în funcţie de ce ştie sau poate să facă un elev cu ceea ce a achiziţionat în procesul instruirii.
Obiectivele cadru şi de referinţă se formulează pentru fiecare disciplină de studiu, surprinzând şi specificând intenţiile pedagogice ce vizează formarea, parţial sau în totalitate, a unor capacităţi de natură cognitivă, psihomotorie, afectivă şi psihosocială.
Sub nicio formă, ele nu trebuie confundate cu conţinuturile propriu-zise ale programelor şcolare, care se dimensionează tocmai în funcţie de asemenea finalităţi. Introducerea ciclurilor curriculare, ca structură supraordonată a sistemului de învăţământ, permite profesorului să aprecieze just şi corect finalităţile disciplinei pe care o predă în funcţie de vârsta şi condiţia psiho-intelectuală a elevului, apropiind astfel predarea – învăţarea de posibilităţile reale şi de individualitatea elevului.
La nivel gimnazial şi liceal activitatea de predare învăţare se face în bază de competenţe generale şi specifice Centrarea instruirii pe elev se realizează mult mai eficient în aceste condiţii, corelându-se conţinuturile şi competenţele şi, în acelaşi timp, deplasându-se accentul pe instrumentele educative de prelucrare şi accesare a informaţiei, aşa încât să se asigure integrarea elevului în viaţa socială şi profesională. Prin centrarea demersului didactic pe competenţe se accentuează şi latura pragmatică a aplicării curriculum-ului profesorul având posibilitatea de a face legătura directă şi evidenta între ce se învaţă şi de ce se învaţă; este facilitată şi legătura directă şi imediată cu evaluarea, care devine mai transparentă şi mai eficientă.
Competenţele generale se definesc pe obiect şi se formează pe durata învăţământului gimnazial, liceal şi profesional. Acestea au un grad ridicat de generalitate şi complexitate.
Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata unui an şcolar: ele sunt deduse din competenţele generale, fiind etape în dobândirea acestora. Lor li se asociază prin programă unităţi de conţinut. (fragment)