Studiu de specialitate – Analiza teoriilor învățării din perspectiva posibilităților de aplicare în cadrul lecțiilor de chimie


Autor: prof. Iuliana Shajaani
Colegiul Național „Matei Basarab”, București

Învățarea este o activitate sistemică, dirijată, desfășurată într-un cadru organizat, orientată în direcția acumulării de cunoștințe.
Teoriile învățării trebuie cunoscute de toți profesorii și aplicate în cadrul lecțiilor.
1. Teoria cognitivă consideră că elevul prelucrează activ informațiile și că învățarea are loc prin efortul acestuia de a organiza, de a stoca și de a găsi relația dintre informații, de a lega noile cunoștințe de cele vechi. Ea se bazează pe elaborarea unor strategii de memorare.
Această teorie poate fi asociată cu metoda algoritmizării care presupune achiziționarea noilor cunoștințe prin parcurgerea succesivă a unor etape la capătul cărora se obține rezultatul dorit, soluția unei probleme.
Teoria cognitivă poate fi aplicată în orele de chimie, la teme care presupun parcurgerea unor pași, precum:
-denumirea hidrocarburilor;
-determinarea formulelor chimice
-calculul coeficienților stoechiometrici pentru o reacție redox
Pentru a îmbunătăți procesul de memorare se pot utiliza:
-fișe de lucru
-planșe
-prezentări PPT
-exerciții aplicative
2. Teoria constructivistă, consideră că învățarea reprezintă un eveniment individual. Individul își construiește și îmbunătățește propria înțelegere și cunoaștere asupra lumii. Pentru a ajunge la acest stadiu, elevul trebuie să își pună întrebări, să exploreze și să își evalueze permanent nivelul cunoștințelor.
În ceea ce privește aplicarea acestei teorii la clasă, se poate alege metoda modelării.
Se poate folosi atât metoda modelarii similare pentru înțelegerea structurii unor substanțe, folosind modele de tip calotă și modele de tip sfere-bețișoare, cât și metoda modelării prin analogie, folosind modele ideale sau teoretice.
Din categoria modelelor ideale fac parte:
-modele grafice, care redau într-o formă simplificată obiecte și fenomene, obiectivează raporturi structurale, caracterizează o idee, un principiu.
În învățarea chimiei se folosesc o multitudine de modele grafice: simboluri chimice, formule procentuale, brute, moleculare, de proiecție, de conformație.
Modelele grafice se pot prezenta sub mai multe forme: desene pe hârtie, pe planșe, construcții grafice.
-modelele logice exprimă printr-o succesiune logică de propoziții raporturile dintre obiecte și fenomene, contribuind la cunoașterea acestora.
Astfel, relația care există între locul ocupat de un element chimic în sistemul periodic, structura și proprietățile acestuia reprezintă un model logic.
-modelele matematice exprimă raporturi, legități exprimate în termeni matematici cu posibilitatea de aplicare la diferite fenomene, cu ajutorul cărora se înțeleg anumite regularități în natură.
Pot fi considerate modele matematice: formulele și ecuațiile reacțiilor chimice, legile gazelor, legile electrolizei. (fragment)