Studiu de specialitate: Justificarea procesului de evaluare și de îmbunătățire a calității educației la Colegiul Economic Buzău


Autor: prof. Paraschiva Căpriță
Colegiul Economic Buzău

Calitatea activităţii educaţionale la nivelul instituţiei şcolare desemnează ansamblul de caracteristici ale unităţii şcolare (în plan structural, organizatoric şi funcţional), care îi conferă acesteia posibilitatea de a satisface nevoile de educaţie ale unei populaţii şcolare concrete.
Un aspect important se referă la calitatea vieţii şcolare. Noţiunea de „viaţă şcolară” presupune existenţa următoarelor componente:
realizarea unei acţiuni educaţionale explicite, în baza unui curriculum formal;
acţiunea educaţională implicită, determinată nu doar de programul formal al lecţiilor (partea didactică), ci şi de programul nonformal, adică activitatea extracurriculară;
acele aspecte ce determină etosul şcolii, cum ar fi calitatea relaţiilor, preocuparea pentru a asigura şanse egale elevilor, gradul de organizare a şcolii etc.
Calitatea vieţii şcolare presupune posibilitatea de a răspunde prin modul de existenţă şi funcţionare a şcolii ca întreg, la cerinţele clienţilor direcţi (elevii) şi ale clienţilor indirecţi (părinţii, comunitatea, societatea în ansamblul ei şi chiar personalul şcolii).
Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese:
planificarea şi obţinerea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării;
monitorizarea rezultatelor;
evaluarea internă şi/sau autoevaluarea rezultatelor;
evaluarea externă a rezultatelor;
îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie.
Evoluţiile recente de la nivel naţional şi internaţional au făcut necesară construirea unui sistem de management şi de asigurare a calităţii în învăţământul românesc.
Prin OUG nr. 75/12-07-2005 a fost înfiinţată Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), care a elaborat un set de standarde naţionale de evaluare a calităţii în învăţământul preuniversitar.
Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii:
capacitatea instituţională: structuri instituţionale, administrative şi manageriale; baza materială, resurse umane;
eficacitatea educaţională constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării;
managementul calităţii concretizat prin următoarele criterii:
„strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii,
proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate,
proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării,
proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral,
accesibilitatea resurselor adecvate învăţării,
actualizarea sistematică a bazei de date referitoare la asigurarea internă a calităţii,
transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite,
funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii”. (Alois Gherguţ, 2007, pag. 182) (fragment)