Studiu de specialitate – Îngerii – ființe ce comunică voia lui Dumnezeu


Autor: prof. Dirle Vasile Daniel
Școala Gimnazială Alexiu Berinde, Școala cu cls. I-VIII Nr 1 Seini

Potrivit învăţăturii ortodoxe cuvântul înger provine din limba ebraică, apoi pe filieră greacă (anghelos), înseamnă sol, crainic, vestitor, trimis. Îngerii sunt fiinţe spirituale, create de Dumnezeu superioare omului, personale, cu scopul de a vesti creaturii voia divină.
Avem nenumărate dovezi scripturistice despre îngeri însuşi Mântuitorul i-a pomenit în activitatea Sa: ,,Căci zic vouă că îngerii lor din ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu”(Matei 18, 10). Sunt creaţi înainte de facerea omului căci în ziua a patra a creaţiei când Tatăl a făcut stelele ei deja Îl lăudau cu glas mare: ,,Când s-au făcut stelele lăudatu-m-au cu glas mare toţi îngerii Mei”(Iov 38,7). Sfânta Scriptură ne spune că îngerii sunt fiinţe spirituale superioare omului în virtute, cunoştinţă, preamăresc pe Dumnezeu: ,,Serafimii strigau unul către altul zicând: ,,Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot plin e cerul şi pământul de mărirea Sa! (Isaia 6,3) Textul evangheliei de la Luca 15,10 ne arată că ei se bucură pentru întoarcerea unui păcătos: ,,Zic vouă aşa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăieşte! Biserica îi numeşte în cântările şi rugăciunile sale: ,,cereştile şi netrupeştile puteri” sau ,,îngerii cei fără trup”.
Superioritatea lor faţă de oameni o afirmă clar Mântuitorul sugerându-ne că ei sunt nemuritori, n-au nevoie de hrană, nu sunt supuşi ispitelor şi vremelniciei: ,,La înviere oamenii nu se vor însura nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu din ceruri!” (Matei 22, 30) Totuşi nu toate lucrurile le sunt accesibile: ,,Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie nici îngerii din ceruri!”(Matei 24. 36).

În cartea sa Despre Ierarhia cerească Sfântul Dionisie Areopagitul ne aminteşte că îngerii sunt aşezaţi în ceruri în nouă cete: Scaunele, Heruvimii, Serafimii, Domniile, Stăpâniile, Puterile, Începăturile, Arhanghelii, Îngerii ei stând în jurul Tatălui.
Dintre cei mai cunsocuţi îngeri este arhanghelul Mihaiil (cel ce e asemenea lui Dumnezeu) care i-a interzis lui Avraam să-şi jertfească fiul (Gen. 22,11), i-a apărut lui Aagar (Gen. 12,17), a înlocuit blestemele în gura lui Balaam (Num. 22.35), distruge armata asiriană (IICr. 22,21), eliberează pe cei trei tineri din cuptorul aprins (Daniel 3.25), scoate pe Petru de la închisoare şi l-a pedepsit pe Irod. Acest înger este venerat şi de tradiţia islamică. (fragment)