Studiu de specialitate – Dezvoltarea creativității elevilor prin utilizarea metodelor interactive de grup


Autor: prof. înv. primar Buda Voichița
Liceul cu Program Sportiv Baia Mare, jud. Maramureș

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate.
Profesorul, cunoscând varietatea metodelor, particularităţile elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să acţioneze pentru a-şi valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator al strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice.
Creativitatea elevilor din ciclul primar este o premisă esenţială şi necesară pentru activitatea de creaţie autentică a omului matur, care reprezintă momentul final al unui lung proces de valorificare a resurselor existente şi consolidate pe parcursul formării individului, în care şcoala are un rol hotărâtor.
Prin lecţiile de limba şi literatura romană elevilor li se poate dezvolta potenţialul creativ prin introducerea unui program creativ, prin utilizarea unor metode şi procedee didactice activ – participative, prin folosirea unui material didactic bogat şi atractiv.
Metodele interactive de joc creează deprinderi, facilitează învăţarea în ritm propriu, stimulează cooperarea, creativitatea şi pot fi abordate din punctul de vedere al diferitelor stiluri de invăţare. Prin metodele interactive de grup, copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, de a combina şi de a învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Efortul copiilor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice de cunoaştere. Metodele interactive de grup stimulează creativitatea, comunicarea, activitatea tuturor copiilor şi formarea de capacităţi ca: spiritul critic, independenţa în gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative îndrăzneţe de rezolvare a sarcinilor de învăţare.
Gândirea critică se reflectă într-un mod de abordare şi rezolvare a problemelor bazate pe argumente convingătoare, logice şi raţionale ce presupun verificarea, evaluarea şi alegerea răspunsului potrivit pentru o sarcină dată şi respingerea argumentată a celorlalte variante de soluţii.
Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.
În orele de compunere, utilizarea metodelor interactive contribuie la dezvoltarea gândirii critice, dar şi la îmbogăţirea vocabularului. (fragment)