Analiza compartivă între metodele tradiționale și cele activ-participative


Autor: prof. Titu Neacșu
Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Timișoara

Pornind de la noile tendinţe utilizate, pe scară din ce în ce mai largă în educaţie, articolul realizată o analiză a metodelor tradiţionale şi activ-participative de predare, învăţare şi evaluare.
A. METODELE TRADIŢIONALE
Aceste metode se caracterizează, cu precădere, prin:
o centrarea pe profesor ca sursă de informaţii
o comunicarea unidirecţională
o transmiterea de cunoştinte
o evaluare = reproducere

AVANTAJE:
1. pot fi aplicate la începutul unui capitol, atunci când se introduc noţiuni noi, elementare, pe care cursantul urmează să le stăpânească şi pe baza cărora va construi;
2. profesorul deţine controlul asupra evenimentelor clasei;
3. profesorul acţionează mereu – dar adecvat şi adaptat nevoilor elevilor;
4. metodele tradiţionale realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un timp limitat şi de regulă au o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar certă, bine definită.
DEZAVANTAJE:
1. prelegerea, fiind o metodă pasivă, atenţia cursanţilor descreşte;
2. nu sunt utile atunci când se cere să se facă raţionamente, să se descopere lucruri noi;
3. momentele de iniţiativă şi de autonomie ale elevilor sunt reduse.

B. METODELE INTERACTIVE
Aceste metode se caracterizează, cu precădere, prin:
ocentrate pe elev şi pe activitate
ocomunicare multidirecţională
oaccent pe dezvoltarea gândirii, formare de aptitudini şi deprinderi
oevaluare formativă

AVANTAJE:
1. elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale;
2. transformarea elevului în coparticipant al propriei instruiri şi educaţii;
3. elevii își pot descoperi talentul şi forțele proprii şi vor avea mai multă încredere în ei, se vor putea şi autoevalua;
4. elevii exprimă puncte de vedere proprii referitoare la o problemă;
5. didactica modernă este una practică, care favorizează legăturile şi abordărilor transdisciplinare şi pluridisciplinare;
6. metodele moderne realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea, chiar concomitent cu aceasta, iar rezultatele şcolare sunt obţinute pe o perioadă mai îndelungată şi vizează formarea unor capacităţi şi dobândirea de competenţe. (fragment)