Studiu de specialitate – Strategii didactice moderne la ora de istorie


Autor: prof. Șchiopu Mioara-Ștefania
Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, Constanța

Un deziderat al societatăţii actuale îl reprezintă modernizarea demersului didactic prin utilizarea unor metode moderne care pot contribui la sporirea eficienţei lecţiei. Metodele didactice reprezintă strategii didactice folosite de profesor în activitatea instructiv-educativă prin intermediul cărora urmăreşte să transmită elevilor cunoştinţe şi informaţii cât mai accesibile cu putinţă. Ele contribuie la predarea şi învăţarea cunoştinţelor, la fixarea, consolidarea şi evaluarea acestora, determinând elevii să urmărească atent, cu interes sporit şi curiozitate lecţia, să-şi folosească imaginaţia şi creativitatea.
Strategia didactică este modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele şi emoţiile, constituindu-se dintr-un ansamblu complex şi circular de metode, tehnici, mijloace de învăţământ şi forme de organizare a activităţii, complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un plan de lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficienţă a învăţării. Strategiile didactice interactive oferă ocazii benefice de organizare pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, în acelaşi timp cu un pronunţat caracter activ-participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de cooperare şi comunicare eficiente.
Consider că folosirea metodelor moderne la ora de istorie reprezintă un factor important pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ. De asemenea ele au şi o reală valoare educativ-formativă asupra personalităţii elevilor. În cele ce urmează, voi prezenta câteva tehnici şi metode moderne de predare-învăţare-evaluare pe care le-am utilizat la ora de istorie la lecţia Reforma şi Contrareforma, clasa a VI-a.
Diagrama Venn
Este o metodă grafică folosită pentru a compara procese, evenimente, personalităţi. În cadrul lecţiei Reforma şi Contrareforma poate fi folosită pentru a se găsi asemănări şi deosebiri între: Reformă şi Contrareformă; lutheranism şi calvinism; lutheranism şi anglicanism; protestantism şi catolicism; etc.

Ciorchinele
Este o metodă grafică ce stimulează gândirea critică şi creativitatea elevilor. Ei sunt puşi în situaţia de a crea o structură grafică, utilizând informaţiile acumulate în cadrul lecţiilor. Această metodă poate fi folosită în activităţi de învăţare, fixare sau evaluare a cunoştinţelor. (…)

Explozia stelară (Starbursting)
Este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii, similar brainstormingului. Se scrie o idee sau o problemă pe o foaie de hârtie şi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni între concepte. În cadrul lecţiei se poate aplica această metodă folosind de exemplu fotografia unui reformator. (Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli). Pe tablă se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie întrebările de tipul: Cine? Ce?, Unde?, De ce?, Cand?. Apoi colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale. Grupurile lucrează pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai diverse. Urmează comunicarea rezultatelor muncii de grup şi evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă. Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări. (fragment)