Studiu de specialitate – Folclor literar românesc – avantajele și dezavantajele unui curs opţional


Autor: prof. Stan Cristina 
Şcoala cu clasele I – VIII  Bâsca–Chiojdului, Buzău

I. PROBLEMATICA LUCRĂRII

Lucrarea îşi propune să evidenţieze avantajele şi dezavantajele unui curs opţional. Cursul propus facilitează descifrarea şi aplicarea în practică a acelor abilităţi şcolare, ce permit şi stimulează valorizarea elevilor ca subiecţi ai propriei lor formări, prin participarea activă la procesul construcţiei cunoaşterii şi acţiunii specifice domeniului studiat, în grupul de învăţare din care face parte.

II. CURSUL OPŢIONAL  Folclor literar românesc  – PREZENTARE GENERALĂ

Cursul opţional de Folclor literar românesc  încearcă să înarmeze elevii cu un complex specific de valori, reprezentări, căi de gîndire, moduri de comportament, caracteristice vieţii tradiţionale şi transmise de generaţii de-a rîndul prin creaţii folclorice. Pentru asigurarea calităţii în receptarea textului popular a fost necesară crearea unei motivaţii puternice, identificarea resurselor puse la dispoziţie de şcoală şi de alţi factori, stabilirea procedeelor care vor asigura în mod efectiv atingerea scopurilor propuse, identificarea rezultatelor cursului şi ale finalităţilor altor obiecte de studiu care pot fi corelate. Realizarea şi aplicarea în practică a cursului a necesitat parcurgerea unor etape: proiectarea, predare – învăţare, luarea în considerare şi a curriculumului ascuns; stabilirea unor relaţii comunitare în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite, a ethosului, climatul şi cultura şcolară.

III. DEMERS STRATEGIC

Pentru buna desfăşurare a cursului am urmărit definirea indicatorilor de performanţă pentru evaluarea calităţii. Ei trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: ca instrumente cantitative şi calitative să fie vizibili şi măsurabili, luînd în considerare contextul în care funcţionează şcoala, optimizarea activităţii precum şi posibilitatea efectuării unor comparaţii transversale şi longitudinale. Indicatorii de performanţă sînt informativi şi relevanţi. Rolul lor e acela de a crea, de a menţine motivaţia şi satisfacţia grupului de interes, fiind uşor de înţeles şi de aplicat.

În Succes Against the Odds: Effective Schools in Disadvantaged Areas National Commission on Education Routledge – 1996 – se stabilesc 10 caracteristici ale reuşitei unei acţiuni şi implicit ale cursului: îndrumare fermă, atmosferă bună, provenind din împărtăşirea valorilor şi din mediul atractiv, aşteptările la nivel înalt ale elevilor, concentrare clară pe predare – învăţare, buna examinare a subiecţilor, elevi care să împărtăşească responsabilitatea pentru învăţare, participarea la activităţile cursului, stimularea elevilor pentru a reuşi, implicarea părinţilor, activităţi extracurriculare pentru a lărgi interesul elevilor şi pentru a construi relaţii bune în cadrul orelor. În proiectarea unităţilor de învăţare am ţinut seama de centrarea demersului didactic pe obiective şi nu pe conţinuturi, precum şi implicarea următorilor factori: – obiectivele scontate – de ce am ales calea – se regăsesc în obiectivele de referinţă;

– activităţi prin care voi atinge obiectivele – sunt precizate în rubrica “activităţi de învăţare”;

– evaluarea activităţii elevilor se stabileşte prin descriptorii de performanţă;

– analiza resurselor trebuie să specifice mijloacele materiale prin care voi realiza cele propuse. (fragment)