Investigaţia ca metodă complementară de evaluare


Autor: prof. Dumitrache Mimi
Colegiul Tehnic, Petru Rareş, Bucureşti

             Metodele alternative de evaluare sunt o expresie a schimbărilor de perspectivă din educaţie, ele mutând accentul pe evalurea formativă, capabilă să-i implice pe elevi în propria formare. De asemenea, acestea urmăresc crearea unor corelaţii interdisciplinare, dezvoltarea unor  competenţe şi schimbarea unor interese şi atitudini.

Una dintre metodele complementare asupra cărora ne vom concentra atenţia este investigaţia, „metodă de lucru ce constă în căutarea de informaţii pe o temă dată, în descoperirea a ceva nou sau în folosirea competenţelor în situaţii noi.” (Marilena Pevelescu) Aceasta evaluzeaă mai mult procesul decât produsul, desfăşurându-se individul sau în grup. Ca timp, poate fi de lungă durată, dar se poate manifesta şi într-o oră de curs, iar produsul se poate concretiza într-un raport privind rezultatele investigaţiei.

Înscrisă între obiectivele-cadru ale disciplinei limba şi literatura română, investigaţia dezvoltă capacitatea elevului de e cerceta, în special textul literar, la diverse niveluri (structură, elemente de naratologie, de prozodie, de stilistică etc.).  De asemenea, oferă posibilitatea de a aplica, în mod creativ, cunoştinţe dobândite în aprofundarea unor componenete ale limbii (fonetica, lexicul, morfologia, sintaxa propoziţiei), a unor categorii semantice (sinonime, antonime, omonime, etc.).

Aşa cum susţine Ghidul de evaluare SNEE, prin această metodă, elevul va fi încurajat:

• să exerseze tehnicile de muncă intelectuală şi metoda învăţării prin descoperire;

• să coroboreze şi să interpreteze diferite infomaţii;

• să-şi cultive interesul pentru cercetare;

• să-şi exprime o opinie sau o judecată de valoare asupra elementelor invetsigate;

• să-şi restructureze permanent sistemul noţional propriu, prin integrarea informaţiei nou obţinute;

• să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă;

• să-şi cunoască limitele.

Pentru buna desfăşurare, profesorul trebuie să ţină cont dacă sunt respectate etapele esenţiale ale unui proces investigativ: definirea problemei, alegerea metodelor adecvate, identificarea soluţiilor. Acestea pot fi detaliate după cum urmează:

1. planificarea investigaţiei;

2. selectarea şi utilizarea eficientă a divereselor tehnici şi materiale (cărţi, pliante, dicţionare etc.);

3. colectarea datelor;

4. formularea şi testarea unor ipoteze de lucru;

4. prelucrarea datelor;

5. formularea concluziilor;

6. comunicarea rezultatelor obţinute într-un raport, reflecţii. (fragment)