Succesul şi insuccesul şcolar


Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

Prin învăţarea şcolară,  în sens larg, înţelegem procesul de formare sau de restructurare a unui comportament.Învăţarea este privită ca un proces ce se desfăşoară în funcţie de numeroşi factori,rezultatul fiind un ansamblu de produse concretizate în cunoştinţe, priceperi, deprinderi, abilităţi, convingeri, sentimente, modalităţi de a gândi şi de a acţiona pe bază cărora are loc reconstrucţia continuă a comportamentului uman.

Formarea personalităţii umane, ca proces complex de devenire şi formare, nu se poate realiza decât strâns legată de activitatea de educaţie şi învăţare. Ştiinţa este preocupată de evoluţia personalităţii umane, de dimensiunea individuală şi  socială a învăţării, de condiţiile în care se produce învăţarea şi căile de optimizare a învăţării.

Principalul obiectiv al învăţării şcolare în acest context este succesul şcolar. Pentru a avea succes şcolar, nu este suficient ca să stabilim dacă  un elev obţine rezultatele vizate la şcoală, trebuie să găsim mijloacele şi metodele potrivite în acest scop

Succesul  şcolarprin raportare la totalitatea rezultatelor elevilor, atât în ce priveşte nivelul de pregătire ştiinţifică ( acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a lor) cât şi dezvoltarea capacităţii intelectuale, formarea unor trăsături de personalitate, a interesului şi motivaţiei faţă de învăţătură, a capacităţii de a se instrui, de a deveni. Succesul şcolar – concretizat în  rezultatele elevilor – reprezintă o realitate şcolară complexă ce include: cunoştinţe, capacităţi intelectuale formate, abilităţi de aplicare a cunoştinţelor, trăsături non – cognitive de personalitate; în acelaşi timp, succesul  şcolar înglobează şi reuşita elevilor în activitatea postşcolară.

Succesul şcolar – ca performanţă echivalentă cu atingerea obiectivelor propuse – se distinge de progresul şcolar – ce exprimă aprecierea rezultatelor obţinute şi a evoluţiei situaţiei la învăţătură ale elevului prin raportarea acestora la performanţele anterioare.

Insuccesul şcolar este văzut ca incapacitatea  elevului de a progresa în ritmul colegilor, de a obţine un randament în conformitate cu obiectivele stabilite – se sancţionează în mod obişnuit prin repetarea clasei, ceea ce constituie o problemă psihopedagogică importantă, deoarece reflectă adaptarea limitată a sistemului de învăţământ, a acţiunilor educative, la particularităţile psihice ale elevului fapt ce condiţionează reuşita şcolară.

Insuccesul şcolar reprezintă alternativa negativă, nefavorabilă a randamentului şcolar fiind denumită şi nereuşită şcolară sau eşec şcolar. Insuccesul şcolar evidenţiază rezultatele slabe la învăţătură şi insuficienţă a dimensiunilor personalităţii elevilor.

Factori cheie ai succesului şcolar

Factorii internise constituie ca elemente definitorii ale capacităţii de învăţare şi cuprind determinanţi biologici ( particularităţi de vârstă, starea sănătăţii, potenţial de muncă ), precum  şi  însuşiri psihice,  cognitive  şi non – cognitive, referitoare la nivelul de dezvoltare intelectuală, aptitudini, interese, aspiraţii, atitudini.

Factorii externise pot defini prin intermediul aspectelor psihopedagogice care privesc organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ ( concordanţa dintre conţinut şi capacitatea de asimilare a elevilor, metodologia aplicată, nivelul de pregătire al profesorului), aspecte care ar putea fi incluse şi în categoria factorilor interni, datorită incidenţei asupra actului didactic. De mare importanţă sunt factorii externi care influenţează nivelul randamentului activităţii şcolare şi anume: condiţiile de mediu familial,  socio–cultural, calitatea materialelor didactice, a resurselor materiale din şcoală, condiţia estetică a mediului şcolar. Chiar dacă aceşti factori au un impact major asupra întregii perioade şcolare, în primii ani ai vieţii copilului s-a demonstrat că influenţează în mod decisiv evoluţia psihică a copilului.

Prin urmare,  principiul metodologic potrivit căruia factorii externi acţionează prin intermediul condiţiilor interne poate explica starea de reuşită sau nereuşită şcolară. (fragment)