Idei atractive pentru recapitularea finală


Autor: prof. inv.primar Cercel Ramona Andreia 
Grup Şcolar „Zimmethausen”, Borsec

În condiţiile actuale, în care învăţământul şi ştiinţa se afirmă ca factori principali ai progresului social, se impune o eficienţă sporită a activităţii instructive-educative. 

O proiectare didactică riguroasă asigură eficienţa educaţiei. Ridicarea calităţii lecţiilor se poate realiza numai pe baza anticipării demersurilor care se vor întreprinde, deci prin proiectarea didactică. Practica a demonstrat că activitatea didactică devine cu atât mai rodnică, cu cât este pregătită mai temeinic.

Stabilirea precisă a obiectivelor didactice dă posibilitatea învăţătorului de a prefigura conţinutul lecţiei, desfăşurarea procesului instructiv-educativ, de a construi strategiile didactice cele mai adecvate obiectivelor şi de a cunoaşte în fiecare etapă gradul de realizare a performanţelor propuse.

Proiectarea activităţii didactice este complexă, deoarece constituie un proces de anticipare a ceea ce doreşte învăţătorul să realizeze împreună cu elevii săi în cadrul unei lecţii, sistem de lecţii, capitol, temă sau pe parcursul întregului an şcolar, pentru realizarea obiectivelor programei la disciplina pe care o predă. Proiectarea didactică este un demers personalizat.

Lecţia este înţeleasă ca un dialog între învăţători şi elevi, subordonat obiectivelor generale şi specifice ale procesului de învăţământ, operaţionalizate la nivelul colectivului de elevi.

Lecţia modernă se constituie într-un program didactic, respectiv un sistem de procedee de lucru şi acţiuni comune ale învăţătorului şi ale elevilor, structurate şi organizate în vederea atingerii obiectivelor instructiv-educative propuse în vederea activizării elevilor în procesul didactic.

Succesiunea de evenimente ale lecţiei trebuie să determine o participare activă din partea întregului colectiv de elevi, producerea reprezentând componenta de bază a lecţiei.

Lecţia de recapitulare şi sistematizare contribuie la aprofundarea şi la perfecţionarea cunoştinţelor şi competenţelor intelectuale şi practice ale elevilor, prin evidenţierea legăturilor existente între cunoştinţele corespunzătoare unui capitol, mai multor capitole sau chiar mai multor obiecte de studiu înrudite.

Jocul valorifică avantajele lucrului în grup. Stimulează interdependenţa, cooperarea, responsabilitatea, influenţează relaţiile dintre elevi, dinamizându-i chiar şi pe cei mai timizi sau mai puţin interesaţi. Determină dezvoltarea unor calităţi personale, cum ar fi: răbdarea, tenacitatea, perseverenţa, respectul, onestitatea, autocontrolul, precum şi dobândirea unor aptitudini legate de îndeplinirea responsabilităţilor sociale şi profesionale.

Propunerea mea ar fi pentru lecţiile recapitulative de la cunoaşterea mediului, clasa a II-a, dar se poate aplica şi la celelalte clase.

Pentru a nu se desfăşura orele în mod oarecum familiar pentru copii şi pentru implicarea tuturor am aplicat următoarea strategie, pornind de la stabilirea lecţiilor ce vor fi recapitulate, conţinuturile, ţinând seama de programă, obiectivele urmărite şi de particularităţile elevilor. (fragment)